Vznik povinnosti přiznat daň a navrhované změny

Vydáno: 26 minut čtení

Jednou ze základních povinností plátce daně, které mu ukládá zákon o dani z přidané hodnoty , je povinnost přiznat ve stanovených případech daň. Tato povinnost vzniká zejména plátci jako poskytovateli zdanitelného plnění při jeho uskutečnění v tuzemsku, jak vyplývá z § 21 ZDPH . Ve stanovených případech se přenáší povinnost přiznat daň i u tuzemských zdanitelných plnění na plátce jako jejich příjemce, jak vyplývá z § 92a a následujících ZDPH . Plátce má dále povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu, při dovozu zboží a při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku. Novelou ZDPH s navrhovanou účinností od 1. 1. 2017 jsou v pravidlech pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň a data uskutečnění zdanitelného plnění navrhovány změny, jak je vysvětleno v dalším textu.

Vznik povinnosti přiznat daň a navrhované změny
Ing.
Václav
Benda
je odborníkem na DPH
 
Dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku
Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku ve standardním režimu zdanění a pravidla pro stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění jako jednoho z klíčových okamžiků, k němuž tato povinnost plátci vzniká, je vymezen v dosavadním znění § 21 ZDPH. Plátce je podle § 21 odst. 1 ZDPH povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, která se vztahuje k tomuto zdanitelnému plnění, podle toho, která skutečnost nastane dříve, jak nadále vyplývá z odstavce 1. Plátce je povinen tuto přiznanou daň uvést do daňového přiznání, a to v ř. 1 nebo 2 za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. Od 1. 1. 2016 je plátce povinen předepsané údaje o těchto zdanitelných plnění vykázat v části A.4 nebo A.5 kontrolního hlášení.
Příklad:
Přiznání daně při dodání zboží v tuzemsku ve standardním režimu zdanění
Obchodní společnost, která je plátcem daně, přijala od jiného plátce dne 20. 9. 2016 zálohu na dodání zboží, které podléhá základní sazbě daně 21 % a které se uskuteční až v listopadu 2016, a to ve výši 100 000 Kč. Této společnosti vzniká k datu přijetí této úplaty povinnost přiznat daň podle § 21 odst. 1 ZDPH, tj. v daňovém přiznání za měsíc září 2016 přizná daň ve výši 17 360 Kč (100 000 x 0,1736), protože částka 100 000 Kč je chápána jako částka včetně daně. V návaznosti na přijetí této zálohy je povinna vystavit pro odběratele, který je plátcem daně, daňový doklad, na jehož základě si může tento plátce v daňovém přiznání za měsíc září 2016 uplatnit nárok na odpočet daně ve výši 17 360 Kč, protože daňový doklad obdržel do konce tohoto měsíce. Dodání zboží, na něž byla přijata uvedená záloha, bude uskutečněno dne 30. 11. 2016 a k tomuto datu vzniká plátci, který dodal zboží, povinnost přiznat daň ve smyslu § 37a ZDPH z celkové sjednané ceny snížené o úplatu přijatou v září 2016, z níž již byla daň přiznána. Při celkové ceně 150 000 Kč bude tedy daň přiznána z částky 50 000 Kč (150 000 - 100 000) včetně daně, tj. v daňovém přiznání za měsíc listopad 2016 přizná plátce daň ve výši 8 680 Kč a má povinnost do 15 dnů od data dodání vystavit pro odběratele, který je plátcem daně, daňový doklad, na jehož základě si může tento plátce uplatnit nárok na odpočet daně.
Novelou zákona, která má navrhovanou účinnost od 1. 1. 2017, bude prakticky dosavadní § 21 odst. 1 ZDPH převeden po úpravách a doplnění do nového § 20a, v němž bude vymezen vznik povinnosti přiznat daň při dodání zbož