Dokončená jednotka v nedokončeném bytovém domě

Vydáno: 5 minut čtení

V lednu 2015 bylo stavebníky podáno daňové přiznání za spoluvlastnický podíl na stavebním pozemku, spoluvlastnický podíl na zbylé části pozemku, která přesahovala výměru stavebního pozemku, a spoluvlastnický podíl na jiném pozemku, který bude užíván s jednotkami v domě. V prosinci 2015 bylo předáno šest dokončených samostatných jednotek, přesněji šest bytů v jednom ze dvou vchodů bytového domu. Při předávání bytů novým vlastníkům bylo řečeno, že do doby, než bude dokončeno všech 12 bytů, není třeba podávat nové daňové přiznání za předaný byt, ani za spoluvlastnické podíly na pozemcích. V květnu 2016 všech 12 spoluvlastníků zaplatilo daň z nemovitých věcí pouze za spoluvlastnické podíly na pozemcích, tedy jako v roce 2015. V následujících měsících vlastníci šesti dokončených bytů obdrželi z finančního úřadu výzvu k podání daňového přiznání k dani z nemovitých na zdaňovací období roku 2016. Kde došlo k pochybení?

Dokončená jednotka v nedokončeném bytovém domě
Ing.
Anna
Teklá
Zákon o dani z nemovitých věcí byl dne 5. 2. 2015 novelizován zákonem č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost tohoto zákona je podle čl. III tohoto zákona ke dni 1. 1. 2016, kromě čl. I. bodu 69, který nabyl účinnosti dnem vyhlášení zákona. Novelou došlo také ke změně ust. § 6 odst. 3 zákona, které definuje z jakého pozemku, kdy a na základě čeho vzniká stavební pozemek a také, v jakém okamžiku a na základě čeho stavební pozemek zaniká.
Od 1. 1. 2016 ust. § 6 odst. 3 zákona o dani z nemovitých věcí zní: „Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí zdanitelnou stavbou nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a to v rozsahu výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby. Stavebním pozemkem není pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j) zákona. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se
zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek
, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti, nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků, anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.
(Poznámka: Silně vyznačena část se vztahuje na jednotky v jiných domech, než jsou bytové domy).
Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení vedená v katastru nemovitostí jako bytový dům, a také budova se způsobem využití jako objekt k bydlení, pokud se v něm nachází nejméně čtyři bytové jednotky.
Podle ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí je předmětem daně ze staveb a jednotek zdanitelná jednotka, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí jednotka dokončená nebo užívaná. Skutečnost, že jednotky se stávají předmětem daně ze staveb a jednotek postupně, lze odvodit z ust. § 7 odst. 4, podle něhož se odst. 1 vztahuje i na část budovy nebo inženýrské stavby uvedené v příloze k tomuto zákonu nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná.
Znamená to, že dokončená jednotka nacházející se v nedokončeném bytovém domě je již předmětem daně ze staveb a jednotek a spoluvlastnický podíl na stavebním pozemku související s toutou jednotkou již přestane mít charakter stavebního pozemku.
Protože se jednotka nachází v bytovém domě, je třeba aplikovat nové ust. § 2 odst. 2 písm. e) zákona o dani z nemovitých věcí. Podle tohto ustanovení nejsou předmětem daně z pozemků pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.
V daném případě se jednotka nachází v obytném domě, její součástí je podíl na pozemku, a zároveň vlastník této jednotky je spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků dalších jednotek a tento jiný pozemek je užíván společně s těmito jednotkami. Při splnění uvedených podmínek je základem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné jednotky [ust. § 10 odst. 3 písm. a)] upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy zdanitelné jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,22.
Závěr:
V prosinci 2015 bylo předáno k užívání šest dokončených bytů. K 1. 1. 2016 se tyto jednotky staly předmětem daně ze staveb a jednotek, a zároveň spoluvlastnické podíly na stavebním pozemku související s dokončenými jednotkami ztratily charakter stavebního pozemku. Ve srovnání s předcházejím zdaňovacím obdobím (vlastníci dokončených i nedokončených jednotek přiznávali pouze spoluvlastnické podíly na pozemcích) došlo u vlastníků dokončených jednotek ke změně okolností pro stanovení daně z nemovitých věcí. V souladu se zněním ust. § 13a zákona o dani z nemovitých věcí byli vlastníci dokončených jednotek povinni do 31. 1. 2016 podat nové daňové přiznání, kterým měla být přiznána pouze bytová jednotka. Koeficientem 1,22 je zohledněné vlastnictví spoluvlastnických podílů na pozemcích souvisejících s dokončenou jednotkou v bytovém domě, proto nejsou předmětem daně z pozemků, a v daňovém přiznání se nepřiznávají.