Nový zákon o přestupcích od 1. 7. 2017

Vydáno: 8 minut čtení

Zákon č. 250/2016 Sb. , o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“ nebo „nový přestupkový zákon“), vyšel v částce č. 98/2016 Sb. , rozeslané 3. srpna 2016. Nový přestupkový zákon 1) nahrazuje zákon č. 200/1990 Sb. , přestupkový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý přestupkový zákon“). Cílem tohoto článku je zmínit nejdůležitější z novinek, které nový přestupkový zákon přinese.

Nový zákon o přestupcích od 1. 7. 2017
JUDr.
Klára
Naušová
je advokátkou v a. k. JUDr. Kocián, Plzeň
 
Komplexní úprava
Nový přestupkový zákon představuje komplexní úpravu jak z hlediska práva hmotného, tak z hlediska práva procesního. Lze konstatovat, že se nová právní úprava svou podrobností i systematikou velice přibližuje právní úpravě trestního práva obsažené v trestním zákoníku2) a trestním řádu3).
V jednom zákoně tak najdeme celistvou právní úpravu tzv. trestního práva správního, jež byla doposud roztříštěna v řadě právních předpisů, a to zejména pokud šlo o úpravu správních deliktů4).
 
Sjednocující pojem přestupek
Nový