Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Vydáno: 7 minut čtení

Na internetových stránkách Finanční správy byla dne 9. srpna 2016 zveřejněna „Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí“, v níž se mimo jiné praví: „Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb. , kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. , o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016.

Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
das
Rozhodným dnem pro aplikaci příslušného znění zákona je okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pokud daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti novely, postupuje se dle původního znění zákonného opatření, tj. před novelou. Změny zakotvené v novele se budou týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde od 1. 11. 2016. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti smlouvy. Nabývá-li se vlastnické právo k nemovité věci rozhodnutím orgánu veřejné moci, nabývá