Promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu fyzických osob

Vydáno: 11 minut čtení

Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ) vydalo pokyn týkající se pravidel promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu fyzických osob (viz DHK č. 14 - 15/2016). Tento příspěvek ve stručnosti prezentuje některá základní pravidla a principy, ze kterých tento pokyn vychází a uvádí vzor žádosti o prominutí pokuty.

Promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu fyzických osob
doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta
Ph. D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
 
1. Základní související právní rámec
Pokyn GFŘ D-281) byl vydán v návaznosti na § 38w odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Předmětné ustanovení uvádí: "Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud k nesplnění povinnosti oznámit osvobozený příjem došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit."
Pokuta za nesplnění této povinnosti je přitom relativně vysoká - pohybuje se v závislosti na podmínkách případu od 0,1 % do 15 % z částky neoznámeného příjmu2).
V kontextu aplikace shora uvedeného pokynu pak nesmí být opomíjena ani úprava obsažená v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve zněn&iac