Změna v osvobození od daně ze staveb a jednotek vytápěných biomasou

Vydáno: 5 minut čtení

V roce 2014 jsem při rekonstrukci rodinného domu zrušil kotel na uhlí a nahradil ho kotlem na biomasu. Topíme pouze dřevěnými peletkami. V daňovém přiznání na rok 2015 jsem uplatnil osvobození od daně z nemovitostí. V roce 2015 jsem tutéž změnu topení (výměna kotle na uhlí za kotel na biomasu) provedl v domě rodičů. Osvobození od daně ze staveb rodiče uplatnili v daňovém přiznání na rok 2016, avšak finanční úřad nárok na osvobození neakceptoval. Na složence je daň z nemovitých věcí na rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015, tedy jakoby ke změně topení nedošlo. Znamená to, že tento druh osvobození byl zrušen?

Změna v osvobození od daně ze staveb a jednotek vytápěných biomasou
Ing.
Anna
Teklá
Osvobození od daně ze staveb a jednotek podle ust. § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338//1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, zrušeno nebylo, došlo ale k jeho částečnému omezení. K 1. 1. 2016 byl zákon o dani z nemovitostí novelizován zákonem č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Mimo dalších změn novela přinesla do jednotlivých nároků na osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek také několik spíše upřesňujících změn. Změna provedená novelou u výše uvedeného ustanovení je však obsahová a způsobila, že od roku 2016 se již nevztahuje osvobození podle ust. § 9 odst. 1 písm. r) zákona o dani nemovitých věcí na všechny poplatníky, kteří provedli změnu systému vytápění z pevných paliv na systém využívající biomasu.
Novela s účinností od 1. 1. 2016 doplnila znění tohoto ustanovení o další podmínku... a tak platné znění ust. § 9 odsta. 1 písm. r) zákona zní:
... od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy,
nejde-li o její přímé spalování
.
K ustanovení se ještě vztahuje novelou doplněná věta na konci § 9 odst. 4:
„Osvobození od daně ze staveb a jednotek podle odstavce 1 písm. r) se nevztahuje na zdanitelnou stavbu a zdanitelnou jednotku, je-li centrálně vytápěna a napojena na systém rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona.“
Biomasu lze spalovat přímo (spalování na roštu) a nepřímo. Rozšířenější způsob je dosud spalování biomasy na roštu ve specializovaných kotlech, ve kterých se přímo spalují dřevěné brikety, dřevěné štěpky nebo dřevěné peletky apod.
Při nepřímém spalování biomasy se biomasa zpracovává na plynná nebo kapalná paliva. Výhodou nepřímého spalování biomasy je nižší
emise
a vyšší účinnost, zatímco při přímém (roštovém) spalování biomasy dochází ke vzniku nežádoucích zplodin. Důvodová zpráva ke změně rozsahu tohoto osvobození uvádí, že se upřesňuje vymezení podmínky pro osvobození od daně ze staveb a jednotek v tom smyslu, že jsou od daně osvobozeny pouze zdanitelné stavby, případně zdanitelné jednotky, ve kterých je energie z biomasy získávána jiným způsobem než jejím přímým spalováním, a protože při přímém (roštovém) spalování biomasy vznikají nežádoucí zplodiny, zejména sloučeniny dusíku.
Zákon o dani z nemovitých věcí podpořil k životnímu prostředí šetrnější spalování biomasy i tím, že nově osvobozuje podle ust. § 9 odst. 1 písm. m) bod 11 od daně ze staveb a jednotek zdanitelné stavby a jednotky sloužící výlučně jako zdroje energie z biomasy, nejde-li o její přímé spalování.
Z tohoto „upřesnění“ vyplynula skutečnost, která od roku 2016 zrušila osvobození u zdanitelných staveb a jednotek, ve kterých došlo k provedení změny systému vytápění z pevných paliv na systém využívající biomasu přímým spalováním.
Podle přechodných ustanovení čl. II zákona č. 23/2015 Sb. pro daňové povinnosti u daně z nemovitých věcí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Dále se podle těchto ustanovení v případě zdanitelných staveb nebo jednotek, u nichž byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona provedena změna spočívající ve změně systému vytápění podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije ustanovení § 9 odst. 4 věty poslední zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí.
 
Závěr
Do konce roku 2015 zákon o dani z nemovitých věcí nerozlišoval, zda jde o přímé, nebo nepřímé spalování biomasy. Na zdanitelné stavby a jednotky, u kterých byla změna systému vytápění z pevných paliv na systém využívající biomasu provedena do konce roku 2014, se „upřesnění“ předmětného ust. § 9 odst. 1 písm. r) zákona nevztahuje. Znamená to, že uplatněné osvobození od daně ze staveb a jednotek je platné až do uplynutí pětileté lhůty od jeho uplatnění.
Od roku 2016 zákon o dani z nemovitých věcí umožňuje uplatnit osvobození od daně ze staveb a jednotek podle ust. § 9 odst. 1 písm. r) u zdanitelných staveb a jednotek, u kterých byla provedena změna systému vytápění z pevných paliv na systém využívající biomasu s podmínkou, že nejde o její přímé spalování.