Poučování o možnostech obrany daňového subjektu proti exekučnímu příkazu

Vydáno: 13 minut čtení

V článku1) v DHK č. 24/2015 jsem se zabývala možnostmi obrany daňového subjektu proti exekučnímu příkazu. Dospěla jsem k závěru, že dlužník se může bránit podáním návrhu na (částečné) zastavení exekuce a správní žalobou2). Nabízí se však otázka, zda exekuční příkaz musí obsahovat poučení o těchto možnostech obrany.

Poučování o možnostech obrany daňového subjektu proti exekučnímu příkazu
Ing. Mgr.
Jana
Pecková Hodečková
je právničkou v Kanceláři veřejného ochránce práv
Náležitostí rozhodnutí podle § 102 odst. 1 písm. f) daňového řádu je i poučení o možnosti podat odvolání. Speciální právní úprava exekučního příkazu (§ 178 daňového řádu) poučení o opravném prostředku neupravuje, proto je nutné použít právní úpravu v uvedeném § 102 písm. f) i na exekuční příkaz. Od 1. ledna 20143) již není přípustné odvolání proti exekučnímu příkazu. Lze z uvedeného ustanovení dovodit povinnost poučovat o obraně v podobě návrhu na (částečné) zastavení
exekuce
a správní žaloby? Pokud ne, lze tuto povinnosti odvodit z obecné poučovací povinnosti správce daně upravené v § 6 odst. 3 daňového řádu, která stanoví: „Správce daně umožní osobám zúčastněným na správě daní uplatňovat jejich práva a v souvislosti se svým úkonem
jim poskytne přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech
, je-li to vzhledem k povaze úkonu potřebné nebo stanoví-li tak zákon“?
 
A. Analogická aplikace právní úpravy poučení o odvolání
Zmíněný § 102 odst. 1 písm. f) daňového řádu se výslovně vztahuje pouze na poučení o odvolání. Domnívám se však, že k pov