Příplatek společníků mimo základní kapitál s. r. o.

Vydáno: 17 minut čtení

Je řada důvodů a situací, kdy společnost s ručením omezeným potřebuje náhle peněžitou výpomoc, ať už na delší nebo kratší dobu, a jediným vhodným nebo možným poskytovatelem jsou její společníci. Například je příliš zatížena úvěry nebo teprve na počátku kariéry bez ekonomické historie, anebo nemá hodnotný majetek sloužící pro zajištění dluhu. Zkrátka má znesnadněn přístup k bankovním úvěrům, nebo by s. r. o. musela platit nezvládnutelně velký úrok coby rizikovou přirážku. Obdobně jako to platí u lidí, že nejochotnější pomocnou ruku naleznou na konci svého ramene, tak i s. r. o. se v problémech obvykle obrátí čelem ke svým společníkům. V zásadě jsou přitom tři způsoby, jak peníze společníků dostat do jejich s. r. o.: zápůjčka, vklad a příplatek.

Příplatek společníků mimo základní kapitál s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
je daňovým poradcem
 
Příplatek právně
Zapůjčení peněz společníka pro potřeby jeho s. r. o. je sice rychlým a jednoduchým způsobem finanční výpomoci, ale jeho nevýhodou je nárůst zadlužení s. r. o., která je takto financována cizím kapitálem, byť jde o peníze společníků. Právním rizikem pak může být předlužení firmy, zvláště pokud peníze ze zápůjčky obratem promění v dlouhodobou investici nebo „utopí“ ve výzkumu, vývoji nebo při dobývání nových trhů. Peněžitý vklad do základního kapitálu sice představuje vlastní zdroj nezadlužující firmu, ale je administrativně náročný a zdlouhavý, navíc je posléze opět právně problematické takto vložené peníze společníkovi „vrátit“.
Proto je v praxi s. r. o., zvláště u těch, které již za sebou táhnou nemalé břemeno dluhů, vhodnější dostat peníze společníka do firmy jinou cestou. A to formou tzv. příplatku, který stojí na pomezí zápůjčky (nevyužitý zbytek lze společníkovi vrátit) a podstatně právně složitějšího a časově náročnějšího peněžitého vkladu do základního kapitálu (zvyšuje vlastní zdroje). Jde o tzv. příplatek mimo základní
kapitál
, který může být pro společníky buď povinný (pak se hovoří o tzv. příplatkové povinnosti), nebo dobrovolný.
Právní úprava tohoto příplatku byla odlišná před 1. lednem 2014, přičemž tato dřívější pravidla ani po dvou letech nemůžeme zcela pominout. V této staré právní úpravě totiž nyní stále ještě setrvává většina s. r. o. založených před rokem 2014, a to nepřímo skrze jejich společenskou smlouvu. Rozlišujeme tak tři skupiny s. r. o.:
1.
S. r. o. založené po 1.1.2014 - tyto obchodní
korporace
se řídí novou právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), v plném rozsahu.
2.
S. r. o. založené před 1.1.2014, tedy za účinnosti nyní již zrušeného zákona č.