Zrušení rezervního fondu s. r. o.

Vydáno: 3 minuty čtení

Údajně již není nutné tvořit zákonný rezervní fond ze zisku a je možné jej zrušit, a případně vyplatit společníkovi. Stačí k tomu pouhé rozhodnutí valné hromady? A jaké to má daňové dopady?

Zrušení rezervního fondu s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
Na rozdíl od zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění p. p. („ObchZ“), který byl zrušen k 1.1.2014, již zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), neobsahuje povinnost tvorby rezervního fondu ani nedělitelného fondu družstev; výjimkou je případná držba vlastních podílů nebo podílu ovládající osoby anebo tzv. finanční asistence. Proto byla výslovná zmínka o rezervních fondech („RF“) vypuštěna taktéž z prováděcí účetní vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na druhé straně ovšem ZOK ani účetní předpisy nijak nebrání dobrovolné tvorbě RF, který pak i nadále spadá mezi fondy tvořené ze zisku.
S. r. o. tedy může rozhodnout, že již nadále nebude rezervní fond ze zisku vytvářet, případně v jiné výši než doposud, anebo o tom, že dosavadní zdroje „naspořené“ v rezervním fondu beze zbytku rozpustí. Je nutné ale respektovat znění příslušné společenské smlouvy, pokud samozřejmě výslovně řeší tvorbu RF. V praxi přitom v případě s. r. o. založených před 1.1.2014 často společenské smlouvy více méně opisovaly text ObchZ, takže jejich společenské smlouvy ukládají s. r. o. v souladu se zákonem (obchodním zákoníkem) povinnost RF v zákonné výši vytvářet. V takovém případě je nutné toto ustanovení ze společenské smlouvy nejprve vypustit, jinak je s. r. o. samozřejmě i nadále povinna rezervní fond vytvářet, a to v souladu s ObchZ.
Pokud by došlo ke změně společenské smlouvy, o čemž rozhoduje valná hromada, je nutný notářský zápis. Pak by mohl být případně RF rozpuštěn, a to třeba i formou jeho výplaty společníkům. Musí však být splněna obecná zásada, že si tímto dotyčná s. r. o. nesmí přivodit úpadek podle insolvenčního zákona (platební neschopnost či předlužení). Ohledně zdanění příjmů ze zrušeného RF se postupuje obdobně jako při snížení základního kapitálu o částku, o kterou byl předtím zvýšen ze zisku s. r. o. V souladu s § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podléhá příjem z rozpuštění rezervního fondu srážkové dani 15%.