Dotazy a odpovědi: Úprava zákona o regulaci reklamy

Vydáno: 4 minuty čtení

Reklamní činnost je častým předmětem legislativních úprav, platí tento stav také v současné době? Pokud ano, o jaké změny se v právní úpravě regulace reklamy jedná?

JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Dne 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů (v částce 22) publikován zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Citovaná novela nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2017 a do zákona o regulaci reklamy se promítá v podobě některých změn.
Ustanovení § 6b odst. 1 zákona o regulaci reklamy uvádí, že „zpracovatel“ odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, pokud byla reklama zpracována pro jeho vlastní potřebu. Byla-li reklama zpracována pro potřeby jiné právnické (nebo fyzické) osoby, odpovídají za její soulad se zákonem „zpracovatel“ a „zadavatel“ společně a nerozdílně, pokud dále zákon nestanoví jinak. K uvedeným skutečnostem novela doplňuje, že
„v případě reklamy na humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu, počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, odpovídají za její soulad se zákonem ,zadavatel' a ,šiřitel' společně a
nerozdílně.“
Podle nové právní úpravy, a to od 1. 4. 2017 platí, že za obsah reklamy na doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu a kojeneckou výživu, resp. za její soulad se zákonem, bude odpovídat „zadavatel“ se „šiřitelem“ společně a nerozdílně; znamená to, že již nebude dána odpovědnost „zpracovatele“ reklamy („šiřitel“ však přitom odpovídá také za způsob šíření reklamy tam, kde je způsob šíření regulován).
Novela mění okruh subjektů, které mají odpovědnost za obsah reklamy, konkrétně za její šíření v souladu se zákonem o regulaci reklamy.
Úprava se vztahuje na reklamu na humánní léčivé přípravky (orgánem dozoru je Státní ústav pro kontrolu léčiv), na doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu a na kojeneckou výživu
(dozorová pravomoc je dána Státní zemědělské a potravinářské inspekci a krajským živnostenským úřadům).
Z uvedeného přehledu komodit, kde jsou orgánem dozoru krajské živnostenské úřady, je způsob šíření reklamy na tyto výrobky regulován jenom u kojenecké výživy. Za obsah reklamní prezentace na kojeneckou výživu odpovídá podle nové úpravy s účinností do 31. 3. 2017, resp. do 1. 4. 2017, podle § 6 odst. 1 zákona o regulaci reklamy „zadavatel“ a „zpracovatel“ reklamy, za respektování způsobu šíření této reklamy má odpovědnost její „šiřitel“ (§ 6b odst. 2 zákona o regulaci reklamy).
Ve vazbě na úpravu obsaženou v § 6b zákona o regulaci reklamy jsou do zákona doplněna ustanovení, která vymezují nový přestupek a správní delikt „šiřitele“ reklamy. Současně se doplňují také ustanovení o výši pokuty za nové přestupky, resp. správní delikty, což v obou případech představuje pokutu až do výše 500 000 Kč.
S účinností od 1. 4. 2017 je zákonem č. 26/2017 Sb., novelizován zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, a některé další zákony; novelizace se mimo jiné týká také zákona o regulaci reklamy. Jedná se zejména o úpravu dozorové pravomoci Státní zemědělské a potravinářské inspekce [§ 7 písm. g) zákona o regulaci reklamy], která je vymezena takto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
„pro požadavky stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích, zejména pokud jde o uvedení informace naznačující, že země původu potraviny je Česká republika“,
pro výživové nebo zdravotní tvrzení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (dále jen EU) o výživových a zdravotních tvrzeních, pro zavádějící informaci užitou v rozporu s přímo použitelným předpisem EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a pro údaje použité v rozporu s přímo použitelnými předpisy EU, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v reklamě na potraviny, včetně sponzorování, s výjimkou působnosti podle písmena a).
Porušení povinností stanovených § 5d odst. 2 zákona o regulaci reklamy, (reklama na potraviny) spadá od 1. 4. 2017 v plném rozsahu do dozorové pravomoci Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Do zákona o regulaci reklamy je rovněž doplněn příslušný správní delikt „zadavatele“ a „zpracovatele“ reklamy.