Daňové přiznání po změnách v dani z nemovitých věcí do 31.1.2016

Vydáno: 22 minut čtení

Změny provedené aktuálními novelami zákona o dani z nemovitých věcí se vztahují k předmětu daně z pozemků, k předmětu daně ze staveb a jednotek v podávání daňového přiznání, k placení pokuty za opožděné podání daňového tvrzení, k zúžení poplatnictví v dani z pozemků a k některým nárokům na osvobození od daně.

Daňové přiznání po změnách v dani z nemovitých věcí do 31.1.2016
Ing.
Anna
Teklá
je odbornicí na daň z nemovitých věcí
Připomeňme, že daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), který byl v průběhu roku 2015 novelizován zákonem č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 84/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.
Kromě v úvodu zmíněných věcných změn přináší zákon č. 23/2015 Sb. změny, kterými se odstraňují nepřesnosti používaných pojmů a které podle důvodové zprávy věcně upřesňují některé používané pojmy tak, aby byla zachována právní jistota poplatníků a zároveň byla zachována provázanost se souvisejícími právními předpisy.
Zákon o dani z nemovitých věcí tvoří dvě samostatné části, daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek a také třetí část, jejíž ustanovení jsou společná oběma daním.
 
Předmět daně z pozemků
Ust. § 2 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí obsahuje výčet pozemků, které nejsou předmětem daně z pozemků. Předmětem daně z pozemků nejsou: a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami, v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb;
b)
lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení;
c)
pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků užívaných pro chov ryb za účelem podnikání na základě povolení k nakládaní s povrchovými vodami;
d)
pozemky určené pro obranu státu České republiky;
e)
pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.
Poznámka:
Toto ustanovení vyjímá z předmětu daně z pozemků pozemky, které jsou zapsány v katastru nemovitostí na shodném listu vlastnictví jako budova bytového domu, a také pozemky, kt