Daň silniční a podání daňového přiznání za rok 2015

Vydáno: 11 minut čtení

Termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2015 se již blíží, proto bude užitečné si připomenout aktuální informace týkající se této daně a daňového přiznání.

Daň silniční a podání daňového přiznání za rok 2015
Mgr.
Václav
Pikal,
je odborníkem na daň silniční
 
Změny pro rok 2015
Zákon o dani silniční byl novelizován zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů a některé související předpisy, a to s účinností od 1.1.2015. Jde o změnu v § 8 odst. 1 a 2 zákona o dani silniční, která se týká vzniku a zániku daňové povinnosti. Lze však konstatovat, že jde o změnu, která byla provedena z důvodu upřesnění ustanovení a která neměla žádný praktický vliv na aplikaci zákona o dani silniční. Ve výše citovaném ustanovení před novelou zde byl pro vznik a zánik daňové povinnosti odkaz na ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona o dani silniční a nikoliv již na odst. 3 zákona. Novelou byla tato skutečnost napravena.
Od 1.1.2015 přinesl řadu změn v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon 239/2013 Sb., který výše uvedený zákon novelizoval (např. § 12 zákona č. 56/2001 Sb. - vyřazení silničního vozidla z provozu a § 13 zákona č. 56/2001 Sb. - zánik silničního vozidla). Byla vydána vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2015, a zároveň byla zrušena vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Byla vydána vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2015, a současně byla zrušena vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel.
 
Kdy a kam se podává daňové přiznání
Daňové přiznání (DAP) podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jde-li o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. Za zdaňovací období 2015 je termín pro podání daňového přiznání 1.2.2016 (31.1.2016 je neděle). Při případných dalších variantách pro podání daňového přiznání (např. úmrtí poplatníka) se postupuje podle daňového řádu. Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně, tj. u fyzické osoby podle místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresy hlášeného místa pobytu cizince. U právnické osoby se místní příslušnost řídí sídlem právnické osoby, tj. ve standardním případě adresy, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku.
 
Jak se podává DAP
Daňové přiznání se podává na tiskopise „Přiznání k dani silniční na kalendářní rok“ - vzor č. 16. Pokud poplatník podává přiznání za víc než tři vozidla, použije také „Přílohu k přiznání k dani silniční“ - vzor č. 15. Upozorňuji, že tyto tiskopisy se proti roku 2014 nezměnily. Změna však nastala v „Pokynech k vyplnění přiznání k dani silniční“ - zde je nový vzor č. 23. Jde o poměrně drobné úpravy, které nejsou nijak zásadně významné. Výše uvedené tiskopisy jsou k dispozici na každém územním pracovišti příslušného finančního úřadu. V elektronické podobě ve formátu Adobe PDF se naleznou ke stažení na internetových stránkách Finanční správy ČR - http://www.financnisprava.cz v nabídce Daňové tiskopisy.
Daňové přiznání se podává také elektronicky. Tvar a struktura je vymezena v aplikaci „Elektronické podání pro finanční správu“ - http://www.financnisprava.cz - sekce Daně elektronicky - nabídka Daňový portál.
Kdo a za jakých podmínek je povinen podat daňové přiznání elektronicky je řešeno v § 70 a následujících daňového řádu. Lze také doporučit nahlédnout do výše uvedených Pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční, kde jsou způsoby podání přiznání také řešeny (na konci první stránky pokynu).
 
Kdo podává DAP
Kdo je poplatníkem daně silniční, je stanoveno v § 4 zákona o dani silniční. Poplatníkem daně je ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla. Poplatníkem daně však je i ten, kdo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.
V ustanovení § 4 odst. 2 zákona o dani silniční jsou uvedeny i další případy, kdy poplatníkem daně silniční může být i někdo jiný, než je uvedeno výše.
 
Časté nejasnosti a chyby
Speciální vozidlo
versus
nákladní automobil:
Zde je nutné upozornit na skutečnost, že stanovení předmětu daně je rozdílné u speciálních vozidel (pozn.: výjimkou je speciální pásový automobil, který není předmětem daně silniční) a vozidly s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určenými výlučně k přepravě nákladů. Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů (tedy i nákladní automobil), pokud jsou registrovaná v České republice, jsou předmětem daně silniční, pokud nebyla registrační značka uložena do tzv. depozita (viz § 12 zákona č. 56/2001 Sb. - vyřazení silničního vozidla z provozu), případně pokud silniční vozidlo nezaniklo podle § 13 cit. zákona. Při určení předmětu daně u speciálních vozidel se postupuje podle § 2 odst. 1 zákona o dani silniční. Zde tedy záleží na tom, jak bylo vozidlo v daném období používáno.
Vlastník
versus
provozovatel:
Zákon nevylučuje, aby vlastník vozidla a provozovatel vozidla nemohly být odlišné osoby. Pro účely daně silniční je důležitý provozovatel vozidla, který je také ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona o dani silniční poplatníkem daně silniční.
Použití vozidla
versus
poplatník:
Je třeba si uvědomit, že ten, kdo vozidlo používá (např. k podnikatelské činnosti), nemusí být vždy poplatníkem daně. Pokud tedy například vlastník a provozovatel vozidla pan X půjčí osobní automobil panu Y, a ten jej používá ke své podnikatelské činnosti, stane se předmětem daně a daň bude platit pan X.
 
Která vozidla se neuvádí do DAP:
Do daňového přiznání se neuvádí vozidla, která nejsou předmětem daně. Do daňového přiznání se dále neuvádí ani některá vozidla, která sice předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozena. Jde o vozidla kategorie L (např. motocykly, tříkolky) a jejich přípojná vozidla. Dále jsou od daně osvobozena a do daňového přiznání se neuvádí vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, je-li zaručena vzájemnost. Ostatní vozidla, která jsou předmětem daně silniční, ale jsou od této daně osvobozena podle § 3 písm. c) až h), se do daňového přiznání evidenčně uvádějí.
 
Vložení vozidla do obchodního majetku poplatníka:
Pokud podnikatel - fyzická osoba vloží vozidlo do obchodního majetku, či jej nevloží, případně vyřadí z obchodního majetku, nemá tato skutečnost na daňovou povinnost k dani silniční žádný vliv.
 
Emisní limity:
Skutečnost, zda vozidlo plní emisní limity, nemá na možnost snížení daně silniční žádný vliv. Pro snížení sazby daně silniční ve smyslu § 6 odst. 6 zákona o dani silniční je rozhodující datum první registrace vozidla.
 
Opravné a dodatečné DAP
Opravným daňovým přiznáním může poplatník před uplynutím lhůty k podání přiznání nahradit daňové přiznání, které již podal. K předchozímu podanému přiznání se nepřihlíží (viz § 138 daňového řádu).
Dodatečné daňové přiznání se podává, zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tuto skutečnost zjistil (viz § 141 daňového řádu).
 
Zálohy na rok 2016
Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15.4.2016 (za leden až březen), 15.7.2016 (za duben až červen), 15.10.2016, resp. 17.10.2016 (za červenec až září) a 15.12.2016 (za říjen a listopad). Pokud však jde o vozidlo, na něhož si poplatník uplatňuje snížení sazby daně o 48% podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční, platí se za toto vozidlo pouze jedna záloha, a to nejméně ve výši 70% roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období (tj. do 15.12.2016).
 
Příklad a vyplněné DAP
Příklad:
Osobní automobil RZ 1A1 2015
Pan Červený je podnikatel - fyzická osoba, s příjmy podle ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů (příjmy ze samostatné činnosti). Vozidlo pan Červený zakoupil dne 14.10.2014, ale do svého obchodního majetku jako OSVČ jej zařadil až 18.5.2015 a vyřadil jej 16.11.2015. Ke své podnikatelské činnosti jej však používal po celý rok 2015.
Údaje z technického průkazu:
-
druh vozidla: osobní automobil,
-
vlastník: pan Červený,
-
provozovatel: pan Červený,
-
zdvihový objem motoru: 2 050 cm3,
-
první registrace vozidla: 26.9.2009.
Postup:
Roční sazba daně: 3 600 Kč (§ 6 odst. 1 zákona o dani silniční)
Předmětem daně je vozidlo: 1 - 12/2015
Snížení sazby o 40%: 1 - 8 (§ 6 odst. 6 zákona o dani silniční) - 180/měs.
Snížení sazby o 25%: 9 - 12 (§ 6 odst. 6 zákona o dani silniční) - 225/měs.
Daňová povinnost: 2 340 Kč
 I----------I----I--------I I Zálohy: I 1. I 540 Kč I I----------I----I--------I I     I 2. I 540 Kč I I----------I----I--------I I     I 3. I 585 Kč I I----------I----I--------I I     I 4. I 450 Kč I I----------I----I--------I I Doplatek I  I 225 Kč I I----------I----I--------I 
 
Daňové přiznání k dani silniční za rok 2015 - vzor. č. 16 (vyplnění II. oddílu a záloh)
 I---------I--------------------I---------------------------------------------I I Sloupec I          I                       I I  č.  I          I                       I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 15   I 1A1 2015      I (registrační značka vozidla)        I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 15a   I 09/2009      I (první registrace vozidla - měsíc/rok)   I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 16   I 1         I (kód druhu vozidla)             I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 16a   I -         I (neobsazeno)                I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 17   I 2 050       I (základ daně - cm3)             I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 18   I -         I (základ daně - nápravy)           I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 19   I -         I (základ daně - tuny)            I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 20   I 3 600       I (roční/denní sazba daně)          I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 21   I 6         I (číslo odst. snížení, resp. zvýšení roční  I I     I          I sazby daně § 6)               I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 22   I -         I (neobsazeno)                I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 23   I (počty měsíců/dní I                       I I     I daňové povinnosti) I                       I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I I    I 3         I (1. čtvrtletí)               I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I II   I 3         I (2. čtvrtletí)               I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I III   I 3         I (3. čtvrtletí)               I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I IV   I 2         I (říjen, listopad)              I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I V    I 1         I (prosinec)                 I I---------I--------------------I---------------------------------------------I 
(Pozn.: V případě podání přiznání v papírové formě lze uvést pouze „R“)
 I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 24   I 2 340 Kč      I (daňová povinnost v Kč bez uplatnění    I I     I          I osvobození a slevy)             I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 25   I -         I (osvobození - § 3 dle příslušného písmene) I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 26   I -         I (osvobození - počet měsíců/dní)       I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 27   I -         I (osvobození v Kč)              I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 28   I -         I (sleva na dani)               I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 29   I 2 340 Kč      I (daň Kč)                  I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 30   I -         I (typ řádku) - týká se dodatečného nebo   I I     I          I opravného daňového přiznání         I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I 31   I          I (vyúčtování daně silniční)         I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I     I 2 340       I - celková výše daně silniční        I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I     I 2 115       I - na zálohách zaplaceno           I I---------I--------------------I---------------------------------------------I I     I 225        I - zbývá doplatit              I I---------I--------------------I---------------------------------------------I 
 
Tabulka č. 33 na zálohách zaplaceno poplatníkem:
 I---------I--------I-------------I I 15. 4. I 540 Kč I (1. záloha) I I---------I--------I-------------I I 15. 7. I 540 Kč I (2. záloha) I I---------I--------I-------------I I 15. 10. I 585 Kč I (3. záloha) I I---------I--------I-------------I I 15. 12. I 450 Kč I (4. záloha) I I---------I--------I-------------I