Novinky v legislativě

Vydáno: 15 minut čtení

Cílem příspěvku je podat stručnou informaci o změnách právních a souvisejících předpisů za první pololetí roku 2021. Zaměříme se samozřejmě na předpisy, které mohou mít dopad do oblasti účetnictví, daní a financování neziskových subjektů.

Novinky v legislativě
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Sbírka zákonů
Začneme předpisy, které byly zveřejněné ve
Sbírce zákonů
.
Zákonem č. 39/2021 Sb. byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Novelou dochází ke zvýšení limitu pro uplatnění bezúplatných plnění (darů) jako položek snižujících základ daně. Jak v § 15 pro fyzické osoby, tak v § 20 pro právnické osoby dochází ke zvýšení limitu na 30 % základu daně, ovšem pouze pro zdaňovací období let 2020 a 2021.
Pod č. 95/2021 Sb. byl publikován zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021, který upravuje daňový
bonus
na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení. Zákon se vztahuje na OSVČ, společníky s. r. o. a osoby pracující na dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti.
Pod číslem 121/2021 Sb., byl zveřejněn zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Upravuje poskytování mimořádného příspěvku až 370 Kč denně zaměstnanci, kterému náleží z důvodu nařízené karantény náhrada mzdy při pracovní neschopnosti. Poskytuje se maximálně po dobu prvních čtrnácti kalendářních dnů trvání nařízené karantény, a to tak, aby součet příspěvku a náhrady příjmu dosáhl maximálně 90 % průměrného výdělku

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
89/2012 Sb., občanský zákoník
292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021
121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
161/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
173/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
182/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
183/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
192/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

154/2021 Sb., ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
188/2021 Sb., o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021