Zdravotní pojištění a chyby zaměstnavatele

Vydáno: 15 minut čtení

Základními povinnostmi zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je řádně plnit oznamovací povinnost, tedy přihlašovat a odhlašovat zaměstnance a sdělovat skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit pojistné. Jeho povinností je i platit za zaměstnance pojistné podle zákona.

Zdravotní pojištění a chyby zaměstnavatele
Ing.
Antonín
Daněk
Právem zdravotní pojišťovny, daným ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“), je možnost provádět u plátců kontroly placení pojistného a plnění souvisejících zákonných povinností. Je pravdou, že pouze fyzickou kontrolou dokladů lze relevantně zjistit, zda plátce postupuje v souladu s platnou právní úpravou. Protože se zaměstnavatelé zásadní měrou podílejí na naplňování příjmové stránky systému, je kontrolní činnost zdravotních pojišťoven primárně zaměřena právě na tyto hromadné plátce. Lze nicméně zkontrolovat i doklady osoby samostatně výdělečně činné, třeba v souvislosti s podáním žádosti o snížení zálohy. Provedená kontrola i s jejími výstupy může být přínosem pro obě strany například proto, že se zaměstnavatel (mzdová účetní) z případných chyb poučí. Tento článek může být zároveň i upozorněním, na které oblasti by se měl zaměstnavatel zaměřit, aby mu ve zdravotním pojištění nevznikl problém.
 
Nesprávně stanovený vyměřovací základ
K této chybě dochází nejčastěji tehdy, když zaměstnanec neoznámí (nebo opožděně oznámí) zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny. Proto by každá kontrola zdravotní pojišťovny měla ideálně začínat vzájemným odsouhlasením zaměstnanců (jmenovitě a tím i početně), evidovaných u příslušné zdravotní pojišťovny. Tak se předejde zbytečným nepříjemnostem – v praxi jsem se setkal například se situací, kdy až v roce 2019 zaměstnavatel zjistil, že mu zaměstnanec neoznámil změnu zdravotní pojišťovny k 1. 1. 2013