Zaměstnání malého rozsahu v souvislostech zdravotního pojištění

Vydáno: 15 minut čtení

Při posuzování účasti na nemocenském a zdravotním pojištění hraje v roce 2021 v určitých situacích zásadní roli nová rozhodná částka 3 500 Kč. Tato částka vychází z hodnoty tzv. průměrné mzdy pro rok 2021 ve výši 35 441 Kč, pomocně ve spojení se sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V nemocenském a důchodovém pojištění je tato hodnota důležitá u zaměstnání malého rozsahu. Zdravotní pojištění však tento pojem nezná, resp. s ním nepracuje, a pro vznik účasti na tomto pojištění rozhoduje ve vyjmenovaných situacích (například u dohod) výhradně výše příjmu, zúčtovaná zaměstnanci za rozhodné období kalendářního měsíce.

Zaměstnání malého rozsahu v souvislostech zdravotního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
V oblasti nemocenského a důchodového pojištění platí, že pokud nejsou – jako vyšší právní síly – aplikovány podmínky dvoustranné mezistátní smlouvy o sociálním zabezpečení nebo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009, pak podmínkou pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění zaměstnanců je výkon činnosti na území České republiky. Vykonává-li však zaměstnanec přechodně práci mimo území ČR, na jeho pojištění to vliv nemá. Pojištěni jsou i zaměstnanci, kteří vykonávají zaměstnání v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a pokud nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a jestliže mají trvalý pobyt na území České republiky, eventuálně jiného členského státu EU.
 
Zaměstnání malého rozsahu
Pro posouzení, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu, má význam sjednaný měsíční příjem. Zaměstnáním malého rozsahu je takové zaměstnání, v němž je splněna pouze jedna ze dvou obecných podmínek pro vznik účasti na nemocenském pojištění, a to podmínka výkonu zaměstnání na území ČR, vykonávaného v pracovněprávním nebo pracovním vztahu, který může založit účast na nemocenském pojištění. Není však splněna podmínka sjednání rozhodného příjmu ze zaměstnání ve stanovené výši, tedy v roce 2021 alespoň v částce 3 500 Kč měsíčně. Jedná se tak o situace, kdy je sjednaná měsíční částka příjmu nižší než rozhodný příjem 3 500 Kč, anebo měsíční příjem nebyl sjednán vůbec.
V zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec nemocensky a důchodově pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu alespoň 3 500 Kč. Pokud sjednaný příjem činí za kalendářní měsíc alespoň 3 5