Zprávy o činnosti výborů pro audit a jejich vyhodnocení - 1. část

Vydáno: 13 minut čtení

Výbor pro audit je, v souladu s platnou legislativou, povinen jednou ročně vyhotovit zprávu o činnosti a tuto zprávu poskytnout Radě pro veřejný dohled nad auditem („Rada“)1).

Zprávy o činnosti výborů pro audit a jejich vyhodnocení – 1. část
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová
Kontrolorka Rady pro veřejný dohled nad auditem
Rada monitoruje činnosti výborů pro audit pomocí těchto zpráv a prostřednictvím informací, které výbory pro audit zveřejňují na internetových stránkách subjektů, v nichž působí.
Do konce roku 2019 bylo Radě doručeno
celkem 177 zpráv
, z toho
150 zpráv bylo od subjektů veřejného zájmu
(„SVZ“) a
27 od subjektů s majetkovou účastí státu
(„SMÚS“). Informace, které byly výbory pro audit poskytnuty, se vztahovaly k účetnímu období roku 2018.
Povinnost zřídit výbory pro audit je stanovena zákonem o auditorech2). Tuto povinnost mají:
Subjekty veřejného zájmu
za předpokladu naplnění podmínek stanovených tímto zákonem. Za SVZ jsou, podle zákona o účetnictví3), považovány od 1. 1. 2016 tyto účetní jednotky:
Za subjekt veřejného zájmu je považována účetní jednotka, která má sídlo v České republice a je:
a) obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu;
b) bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev;
c) pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven;
d) penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňk