Může i svěřenský fond daňově odepisovat hmotný majetek?

Vydáno: 21 minut čtení

Svěřenský fond můžeme zřídit na dobu neurčitou. A přestože občanský zákoník tuto dobu částečně omezuje, svěřenský fond může existovat po velice dlouhou dobu. V průběhu této doby samozřejmě mohou vzniknout transakce s případným vznikem daňové povinnosti. Abychom mohli tyto transakce správně daňově ošetřit, potřebujeme mít zejména jasnou daňovou legislativu neumožňující různé výklady. V oblasti svěřenských fondů nejdříve panovala obrovská panika, která se v průběhu času trochu zklidnila, nicméně stále nemáme jasnou daňovou legislativu, která by neumožňovala více různých výkladů. Jednou z velmi palčivých otázek bylo, jakým způsobem může svěřenský fond daňově odepisovat hmotný majetek. Stejně jako lidstvo dříve bylo přesvědčeno, že planeta Země je placatá a až postupem času se zjistilo, že tento výklad byl nesprávný, oblast daňového odepisování hmotného majetku u svěřenských fondů se také vyvíjela.

Může i svěřenský fond daňově odepisovat hmotný majetek?
Ing.
Martin
Bureš,
J&Consulting
Na začátek si dovoluji upozornit, že v rámci tohoto článku
není řešena
problematika:
daně z přidané hodnoty a daně z nabytí nemovitých věcí,
zahraničních zakladatelů/vyčleňovatelů,
zahraničních právních forem srovnatelných se svěřenskými fondy,
svěřenských fondů, které splňují podmínky pro veřejně prospěšní poplatníci,
svěřenských fondů, které splňují podmínky pro základní investiční fondy (dále jen „ZIF“),
svěřenských fondů pořízením pro případ smrti,
jiného majetku než hmotného,
svěřenských fondů, jejichž účetní závěrka je povinně ověřována nezávislým auditorem (tj. není řešena problematika případné odložené daně).
Svěřenské fondy (dále jen „SF“) podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), považujeme za poplatníky daně z příjmů právnických osob – dále jen „DPPO“
[§ 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)]
. Přestože SF není „klasickou“ právnickou osobou, ZDP mu přiznává postavení poplatníka DPPO. Na takové pojetí nejsme ze ZDP úplně zvyklí.
Svěřenský fond registrujeme k DPPO a podává daňové přiznání k DPPO [
§ 38m ZDP v kombinaci s § 136 odst. 1 zákona č. 289/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“)]
. Připomeňme si, že SF je také samostatnou účetní jednotkou, která musí vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku [