Právní postavení tajemníka obecního úřadu

Vydáno: 26 minut čtení

Funkce tajemníka obecního úřadu představuje jednu ze stěžejních postav v obci. Jde o jakéhosi personálního ředitele obecního úřadu, „prvního úředníka“. Tajemník je nadřízen všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu a plní vůči nim úkoly zaměstnavatele. Je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti s tím, že tuto odpovědnost má přímo vůči starostovi obce.

Právní postavení tajemníka obecního úřadu
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Funkci a právní postavení tajemníka obecního úřadu upravuje zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Ten stanoví, že je-li tato funkce zřízena, tvoří, spolu se starostou, místostarostou a zaměstnanci obce zařazenými do obecního úřadu, součást obecního úřadu. Zákon o obcích stanoví, že se funkce tajemníka obligatorně zřizuje v případě obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. dvojkové obce) a u obcí s rozšířenou působností (tzv. trojkové obce). V případě ostatních obcí (tzv. jedničkové obce) je možné tuto funkci zřídit fakultativně.
 
Právní postavení tajemníka
Právní postavení tajemníka obecního úřadu vymezuje zejména zákon o obcích a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“). V případě, že je funkce tajemníka zřízena a personálně obsazena, jedná se o zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu. Z pohledu zákona o úřednících je tajemník vedoucím úředníkem. Dle § 2 odst. 7 zákona o úřednicích se vedoucím úřadu pro účely tohoto zákona rozumí vedoucí úředník, který vykonává funkci tajemníka obecního úřadu, tajemníka magistrátu statutárního města, tajemníka úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, ředitele krajského úřadu, ředitele Magistrátu hlavního města Prahy nebo tajemníka úřadu městské části hlavního města Prahy.
Jak bylo řečeno výše, v případě obcí II. a III. typu je funkce tajemníka zřizována obligatorně, v případě obcí I. typu může být tato funkce zřízena fakultativně. Pravomoc rozhodnout o zřízení funkce tajemníka není zákonem výslovně vyhrazena žádnému orgánu obce. Na první pohled by tedy bylo možné učinit závěr, že tato záležitost bude spadat do nevyhrazené pravomoci rady obce dle § 102 odst. 3 zákona o obcích, a v případě, že v obci rada není, bude rozhodnutí o této záležitosti náležet do pravomoci zastupitelstva. Nicméně je potřeba přihlédnout ke znění a obsahu § 102 odst. 2 písm. j) a m) zákona o obcích. Rada obce je zde nadána rozhodovací pravomocí ve vztahu k organizaci a struktuře obecního úřadu, konkrétně se jedná o stanovení celkového počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu a schvalování organizačního řádu obecního úřadu. Zmínit je potřeba také písm. f) téhož ustanovení, které mimo jiné radu obce opravňuje stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu. Pravomoc rady obce stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a rozhodnout o organizačním řádu (organizační struktuře) obecního úřadu [§ 102 odst. 2 písm. j) a o) zákona o obcích],1) v sobě zahrnuj