Vybraná specifika auditu nestátních neziskových organizací

Vydáno: 19 minut čtení

Následující článek se zabývá specifiky v oblasti povinného auditu účetní závěrky nestátních neziskových organizací. Konkrétně rozebírá určení auditora ověřujícího účetní závěrku příslušným orgánem, kritéria povinného auditu účetní závěrky, zveřejňování odměny auditora za povinný audit v příloze v účetní závěrce, povinnou rotaci auditora a výrok auditora v případě politických stran a politických hnutí, stanovení hladiny významnosti (materiality) při provádění auditu, ověřování předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky a zásadu opatrnosti.

Vybraná specifika auditu nestátních neziskových organizací
Ing.
Marek
Jošt,
Ph.D.
Poznámka: Ing. Marek Jošt, Ph.D.
, je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, kde v současné době působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví auditingu. Je přednášejícím a garantem kurzu Účetnictví neziskových organizací. Vedle toho se podílí na auditorských zakázkách podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, je zapsán v rejstříku asistentů auditora KAČR a průběžně skládá dílčí auditorské zkoušky.
 
Určení auditora a povinnost auditu
Stejně jako jiné účetní jednotky postupují i neziskové organizace při určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“). Ten uvádí, že pokud má účetní jednotka (právnická osoba) povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určí auditora (auditorskou společnost či statutárního auditora) její nejvyšší orgán. Ačkoli u podnikatelských subjektů nebývá v tomto problém, u neziskových organizací nemusí být vždy jednoduché tento požadavek naplnit, resp. jednoduché určit k tomu příslušný orgán. Důvodem je skutečnost, že ne každá nezisková organizace nejvyšší orgán má. K tomu zákon o auditorech dodává, že pokud účetní jednotka nejvyšší orgán nemá nebo auditora nejvyšší orgán neur­čí, musí ho určit kontrolní orgán za podmínky, že členové kontrolního orgánu nejsou členy řídicího orgánu. Není-li možné určit auditora ani tímto způsobem, zmiňuje zákon náhradní způsob, který musí být nezávislý na členech řídicího orgánu auditované účetní jednotky. Účetní jednotka smí uzavřít smlouvu o povinném auditu výhradně s auditorem určeným nejvyšším orgánem, kontrolním orgánem či způsobem nezávislým na členech řídicího orgánu.
Pouze několik nestátních neziskových organizací má (nebo může mít) ustaven nejvyšší orgán. Mezi ně patří politické strany a politická hnutí, spolky, církve a náboženské společnosti, zájmová sdružení právnických osob či společenství vlastníků jednotek. Převážná část nestátních neziskových organizací však nejvyšší orgán ustaven nemá, a proto určují auditora jejich kontrolní orgány. Jde typicky o obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, veřejné vysoké školy, ústavy, školské právnické osoby či veřejné výzkumné instituce.
Tabulka č. 1 uvádí u jednotlivých neziskových organizací orgán určující auditora vč. odkazu na zákon o auditorech.
 
Tab.