Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019 - 2. část

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím příspěvku vám přinášíme pokračování seriálu věnovanému účetní závěrce za rok 2019. Tentokrát se zaměříme na další uzávěrkové operace a uzavření účetních knih.

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019 – 2. část
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Odpisy
Účetní jednotky řeší akruální princip účetní metodou odpisování, a to v případě, kdy dochází k trvalému snížení hodnoty aktiva. Jedná se o úpravu oceňování majetku, který je oceněn historickými cenami (nikoliv reálnou hodnotou), tzn. pořizovacími cenami, reprodukčními pořizovacími cenami, anebo vlastními náklady.
U dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného se provádějí odpisy na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého majetku a souvztažně ve prospěch příslušného účtu oprávek. Na tomto opravném účtu se kumulují odpisy za celou dobu, kdy je příslušný majetek odpisován, tj. obvykle po celou dobu jeho životnosti. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušného aktiva ve sloupci „Korekce“, který snižuje vstupní brutto hodnotu majetku (pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena) na netto hodnotu.
Pokud dochází k vyřazení dlouhodobého odpisovaného majetku z jiného důvodu, než je jeho likvidace z důvodu opotřebení, pak se oprávky zúčtují s účty:
552-Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek,
553-Prodaný dlouhodobý hmotný majetek,
543-Dary a bezúplatná předání (v případě bezhotovostního předání podle zvláštních předpisů nebo daru podle darovací smlouvy),
547-Manka a škody (v případě ztráty nebo škody na majetku, který nelze opravit a musí být vyřazen).
Odpis u dlouhodobého majetku se tedy provádí v případě trvalého snížení hodnoty majetku, a to nepřímým způsobem, prostřednictvím opravného účtu oprávky. Vzniklý náklad však je účetním odpisem, který zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), neakceptuje. Daňové odpisy jsou uvedeny v § 26 a násl. zákona o daních z příjmů.
V případě nabytí dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení se dle ČÚS č. 708 bodu 4.3. zahajuje odpisování 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání. V případě pozbytí majetk