Pečovatelská služba - 3. část - nejčastější fakultativní činnosti - možnosti poskytování a tvorba kalkulace

Vydáno: 16 minut čtení

Následující článek navazuje na předchozí, které se zabývaly pečovatelskou službou z různých úhlů pohledů (poznámka redakce: první a druhý díl seriálu najdete v č. 7-8/2018 na s. 9 a č. 9/2018 s. 18). Tímto bychom chtěli čtenáři přiblížit možnost poskytovat fakultativní činnosti v rámci pečovatelské služby a také přiblížit tvorbu povinné kalkulace, jak teoreticky, tak na ukázkách konkrétních příkladů.

Pečovatelská služba – 3. část
Mgr.
Petr
Mach,
JUDr.
Eva
Janečková
Fakultativní
činnosti z legislativního pohledu
Základní legislativní charakteristika:
Sociální služba, tj. i pečovatelská služba, je považována za „sociální pomoc“ v perspektivě ustanovení § 59 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je osvobozena od této daně z přidané hodnoty.
Sociální službu tvoří vždy:
základní činnosti,
fakultativní
činnosti.
Základní činnosti jsou činnosti upravené v konkrétním ustanovení každého druhu sociální služby – u pečovatelské služby v rámci § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a blíže specifikovány v jednotlivé úkony v rámci § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí právní předpis“).
Fakultativní
činnosti jsou činnosti, které poskytovatel není povinen nabízet ani zajišťovat – jedná se o možnost, což vychází z formulace ustanovení § 35 odst. 4 zákona o sociálních službách (konkrétně:
„Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti.
“).
&n