Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2018/2019

Vydáno: 20 minut čtení

Na přelomu let 2018/2019 se mohou zaměstnavatelé dostat do situace, kdy budou řešit stanovení vyměřovacího základu zaměstnance a související plnění zákonných povinností ve značně specifických případech. Na základě poznatků z praxe si v následujícím textu formou příkladů předvedeme postup zaměstnavatele při řešení různorodých situací.

Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2018/2019
Ing.
Antonín
Daněk
Příklad 1
Pracovní poměr byl se zaměstnancem ukončen k 31. 12. 2018, do měsíce ledna 2019 byla bývalému zaměstnanci zúčtována odměna ve výši 3 000 Kč. Podléhá tato odměna platbě pojistného, když je zaměstnanec již odhlášen?
Právní úprava platná ve zdravotním pojištění určuje v § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“), podmínky, za kterých se zúčtovaný příjem (plnění) zahrnuje do vyměřovacího základu zaměstnance pro placení pojistného. Následující ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. naopak taxativním výčtem vyjmenovává příjmy, které se do vyměřovacího základu zaměstnance nezahrnují, resp. o které se vyměřovací základ snižuje. V této souvislosti se do vyměřovacího základu nadále začleňují i příjmy zúčtované zaměstnanci po skončení zaměstnání. Tato problematika je upravena v § 3 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., kde je uvedeno, že pro stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, kterému byly zúčtovány příjmy po skončení zaměstnání, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.
V daném případě se zúčtovaná odměna posuzuje jako příjem zúčtovaný bývalému zaměstnanci po skončení zaměstnání, z tohoto důvodu podléhá povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění.
Protože osoba již není zaměstnancem, nevzniká bývalému zaměstnavateli na základě této skutečnosti povinnost přihlašovat v lednu bývalého zaměstnance u zdravotní pojišťovny, a ani se tato osoba nezapočítává do počtu zaměstnanců za leden v Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele. Mimoto by měl být zaměstnavatel obezřetný i z toho důvodu, že den 1. 1. je standardním termínem pro změnu zdravotní pojišťovny, a pokud by zaměstnanec skutečně změnil k tomuto datu zdravotní pojišťovnu (nutno zaměstnavatelem prověřit), muselo by být pojistné z příjmu zúčtovaného do ledna roku 2019 odvedeno „nové“ zdravotní pojišťovně.
P