Rozhodovací praxe soudů v oblasti nevýdělečných organizací

Vydáno: 14 minut čtení

Následující příspěvek přináší souhrn významných rozhodnutí z rozhodovací praxe soudů v oblasti nevýdělečných organizací. Jedná se o problematiku vztahující se k právní úpravě spolků, nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností.

Rozhodovací praxe soudů v oblasti nevýdělečných organizací
JUDr.
Václav
Dobrozemský
 
Obecně prospěšná společnost jako podnikatel
(Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3972/2015)
            
Právní věta
Obecně prospěšné společnosti, které byly založeny v režimu zákona č. 248/1995 Sb., nejsou ve smyslu § 2 odst. 2 obch. zák. podnikateli, neboť nevyvíjí podnikatelskou činnost, a na jejich právní vztahy s územními samosprávnými celky se proto nevztahuje ustanovení § 261 odst. 2 obch. zák.
 
Posuzování platnosti rozhodnutí spolku o vyloučení jeho člena
(Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 12. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4916/2015)
            
Právní věta
Ustanovení § 260 o. z. je použitelné ve všech řízeních, jejichž předmětem je neplatnost aktu orgánu spolku. Ustanovení § 242 o. z., jakožto případ přezkoumávání jednoho určitého rozhodnutí spolku, aplikaci zmíněného ustanovení nevylučuje. Proto i v případě posuzování platnosti rozhodnutí spolku o vyloučení jeho člena podle