Zdravotní pojištění a neziskový sektor v roce 2019

Vydáno: 19 minut čtení

Zaměstnavatelé ve sféře neziskového sektoru představují ve zdravotním pojištění velmi důležitou a poměrně početnou skupinu plátců pojistného, přičemž podmínky pro placení pojistného a plnění ostatních zákonných povinností doznaly i k datu 1. 1. 2019 určitých změn. Kdy například vzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání u dohody o pracovní činnosti a ve kterých případech neplatí zaměstnavatel za zaměstnance žádné pojistné?

Zdravotní pojištění a neziskový sektor v roce 2019
Ing.
Antonín
Daněk
 
Rozhodné období a splatnost pojistného
Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ za zaměstnance, je kalendářní měsíc. Zaměstnavatel odvádí 2/3 pojistného, které je povinen hradit za zaměstnance, a současně odvádí 1/3 pojistného, kterou je povinen hradit zaměstnanec, a to přímou srážkou z jeho mzdy. Tuto srážku je zaměstnavatel oprávněn provést i bez souhlasu zaměstnance. Pojistné za příslušný kalendářní měsíc je splatné nejpozději 20. dne následujícího kalendářního měsíce, kdy platba již musí být připsána na příjmový účet zdravotní pojišťovny, určený pro hromadné plátce pojistného. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den.
 
Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění
Osoba je ve zdravotním pojištění považována za zaměstnance tehdy, je-li jí zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), anebo tento příjem dosáhne částky potřebné pro vznik zaměstnání, speciálně u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Zaměstnání vzniká:
1.
U pracovní smlouvy při jakékoli výši zúčtovaného příjmu.
2.
U dohody o pracovní činnosti (u více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele) při příjmu alespoň 3 000 Kč, do konce roku 2018 se jednalo o rozhodnou částku 2 500 Kč. Částka 3 000 Kč hraje od 1. 1. 2019 roli ještě u členů družstva bez pracovněprávního vztahu k družstvu, vykonávajících pro družstvo práci (i funkci), za kterou jsou tímto družstvem odměňování, a u dobrovolných pracovníků pečovatelské služby.
3.
U dohody o provedení práce při příjmu převyšujícím 10 000 Kč.
 
Zásady
U pracovní smlouvy, u dohody o pracovní činnosti a od 1. 1. 2017 i u dohody o provedení práce musí zaměstnavatel při