Pečovatelská služba, 1. část - úhrada, její specifika a úprava ve smlouvě o poskytování sociální služby

Vydáno: 28 minut čtení

Pečovatelská služba je jednou z nejrozšířenějších terénních služeb v České republice především díky svému historickému vývoji. Jedním z nejčastějších poskytovatelů tohoto druhu sociální služby jsou města/obce (jejich organizační složky) nebo jimi zřízené organizace (většinou příspěvkové organizace; ale začínají se objevovat i další právní formy), a právě úhrada za poskytování sociální služby je jedním z důležitých zdrojů financování jejich samotného provozu.

Pečovatelská služba – 1. část
Mgr.
Petr
Mach,
JUDr.
Eva
Janečková
 
Základní charakteristika sociální služby
Sociální služba spadá do skupiny služeb sociální péče – je poskytována tedy osobám se sníženou soběstačností (potřebou péče), a to s ohledem na seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním nebo rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby1).
Jedná se především o terénní (avšak může být poskytována také v ambulantní podobě) sociální službu, tedy službu, která dochází za uživatelem do jeho přirozeného sociálního prostředí (především do domácnosti).
Je upravena v ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a základní činnosti/úkony je povinen poskytovatel zajistit v případě potřeby.
Úhrada je stanovena v § 75 zákona o sociálních službách2) a uživatel se pouze spolupodílí úhradou na celkových nákladech, neboť v rámci každé služby vznikají další provozní náklady, za které není vyžadována úhrada (například vedení dokumentace, jednání se zájemcem, uzavření smlouvy a její aktualizace, uzavírání dodatků)3).
Výše zmíněná prováděcí vyhláška stanovuje několik jednotek počítání úhrady v návaznosti na danou činnost/úkon. V níže uvedené tabulce je uveden přehled základních činností a úkonů, včetně maximální výše úhrady platné k 1. 4. 2018.
Úkony/činnosti:
Jednotka
Výše maximální úhrady
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – v úkonech: pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – v úkonech: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
pomoc při použití WC,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – v úkonech: pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití,
pomoc při zajištění chodu domácnosti – v úkonech: běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky,
hodina – skutečně spotřebovaný čas
maximálně 130 Kč
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – v úkonech: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a ins