Péče o dítě a různé situace ve zdravotním pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Za ženu na rodičovské dovolené nebo jako příjemce rodičovského příspěvku je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát. Pokud žena ukončí takovou kategorii, musí si v dalším období řešit ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah, přičemž závisí zejména na tom, zda je tato žena z pohledu zdravotního pojištění zaměstnána (resp. trvá pracovněprávní vztah), či nikoliv. V souvislosti s péčí zaměstnance o dítě pak musí zaměstnavatel správně postupovat zejména při plnění oznamovací povinnosti, neboť tyto skutečnosti bezprostředně ovlivňují jeho postup při placení pojistného za takového zaměstnance a také platby pojistného od státu.

Péče o dítě a různé situace ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Po skončení mateřské dovolené (pobírání peněžité pomoci v mateřství) tedy může být žena nadále registrována u zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které hradí pojistné stát, a to jako:
osoba na rodičovské dovolené, nebo
příjemce rodičovského příspěvku, anebo
obojí současně.
Všechny tyto situace, související s péčí o dítě, představují ve zdravotním pojištění „státní kategorie“, a pokud tyto kategorie na sebe plynule navazují, pak zaměstnavatel:
neprovádí žádné oznámení, to znamená, že neoznamuje ukončení mateřské dovolené a třeba zahájení pobírání rodičovského příspěvku,
oznamuje kódem „U“ až ukončení rodičovské dovolené nebo pobírání rodičovského příspěvku podle toho, která kategorie bude při tomto souběhu ukončena později.
Kdyby však na sebe období ukončení mateřské dovolené a některé další „státní kategorie“ plynule nenavazovala, použil by zaměstnavatel kódy “U“ a „M“. V souvislosti s plněním oznamovací povinnosti nehraje roli případné čerpání řádné dovolené po ukončení mateřské dovolené.
Podmínky stanovené zákoníkem práce
Z hlediska posuzování situace příjemce rodičovského příspěvku (ženy, resp. osoby na rodičovské dovolené) vycházíme prioritně ze skutečnosti, že za tuto osobu je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát. Další významnou právní normou je však v dané souvislosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), který v ustanovení § 196 hovoří o tom, že k prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. I když rodičovskou dovolenou mohou podle § 198 odst. 1 zákoníku práce čerpat zaměstnankyně a zaměstnanec současně (a tedy pečovat o dítě v jejím průběhu), náleží rodičovský příspěvek jen jednomu z nich. Výše rodičovského příspěvku je závislá na době, po kterou bude rodič příspěvek čerpat.
 
Období pobírání příspěvku = „státní kategorie“ ve zdravotním pojištění
Za osobu pobírající rodičovský příspěvek je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění po celou dobu jeho pobírání, maximálně pak čtyři roky. Pokud žena již nepobírá rodičovský příspěvek, ale nadále je na rodičovské dovolené, platí za ni pojistné stát do skončení rodičovské dovolené, tedy nejdéle do dovršení tří let věku dítěte. Do 31. 3. 2012 byla tato situace odlišně posuzována u mužů, neboť podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění zákonů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), v tehdy platném znění, byl stát plátcem pojistného mj. za ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Ovšem ani muži nemuseli mít obavu, že by byli nuceni platit zdravotní pojištění. Na ně se totiž v takovém případě pohlíželo jako na osoby, kterým je poskytováno pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci (obdobně jako například nemoc). Od data 1. 4. 2012 se však tato situace změnila, jak je uvedeno v dalším textu.
V následující analýze se zaměřím na řešení případu, kdy ženě končí rodičovská dovolená, resp. pobírání rodičovského příspěvku, a to jak z pohledu ženy – zaměstnankyně, tak v situaci, kdy zaměstnána není.
 
Zaměstnání
U ženy na rodičovské dovolené trvá pracovněprávní vztah. Ukončením rodičovské dovolené a dovršením tří let věku dítěte měla v úmyslu nastoupit do zaměstnání, nicméně zaměstnavatel pro ni momentálně nemá pracovní uplatnění. Mezi oběma stranami došlo k dohodě, kdy ženě je poskytnuto neplacené volno s tím, že od určitého data žena do zaměstnání opět nastoupí.
Vzhledem k tomu, že byla ukončena rodičovská dovolená, oznámí zaměstnavatel tuto skutečnost zdravotní pojišťovně kódem „U“. V měsíci, ve kterém ještě rodičovská dovolená trvala (byť po část tohoto měsíce), má žena svůj pojistný vztah vyřešen. Pro další postup se nabízí varianta, podle které může být žena zařazena u své zdravotní pojišťovny jako osoba celodenně osobně a řádně pečující o jedno dítě do sedmi let věku. Splňuje-li tato žena zákonné podmínky, pak dle ustanovení § 3 odst. 8 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“):
vystaví svému zaměstnavateli v tomto duchu čestné prohlášení a
zaměstnavatel nemusí dodržet u zaměstnankyně minimální vyměřovací základ, takže žádné pojistné nebude placeno.
V této souvislosti však zaměstnavatel nesmí opomenout přihlásit tuto zaměstnankyni kódem „L“ (v podstatě ke dni vystavení čestného prohlášení) a následně pak odhlásit kódem „T“ ke dni předcházejícímu dni, ve kterém zaměstnankyně opět začne pracovat. Těmito dvěma kódy se vymezuje další období, po které je za dotyčnou osobu plátcem pojistného stát dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb. – v situaci, kdy tato „pečující osoba“ nemá žádné příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti.
 
Stanovení vyměřovacího základu
Po datu 1. 1. 2015 již ve zdravotním pojištění není z pohledu placení pojistného řešena problematika neplaceného volna, naopak důležitým parametrem se stal minimální vyměřovací základ, případně jeho poměrná část. Splňuje-li tedy žena (případně jiná osoba – viz dále) podmínky celodenní osobní a řádné péče podle zákona a současně nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, pak vystaví zaměstnavateli například toto čestné prohlášení:
Příklad
Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 8 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tudíž pro mě neplatí v zaměstnání minimální vyměřovací základ.
Dále prohlašuji, že nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti, a na základě této skutečnosti je za mě plátcem pojistného stát ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Změnu (zahájení zaměstnání nebo podnikání anebo změnu v podmínkách péče) oznámím zaměstnavateli do osmi dnů.
Ve …….…….……. dne……….…….
………………………………………………
Příjmení, jméno, adresa trvalého bydliště, podpis
Čestné prohlášení jako rozhodný doklad si zaměstnavatel pro účely kontroly ze strany zdravotní pojišťovny založí ve mzdové evidenci.
Z uvedeného plyne, že taková osoba může být registrována v kategorii, za kterou platí pojistné stát, pouze v případě, kdy nemá příjem ze zaměstnání nebo ze své samostatné výdělečné činnosti. Pokud takový příjem vykazuje, stát pojistné neplatí, avšak při splnění zákonných podmínek má tato osoba zvýhodnění v tom smyslu, že zaměstnavatel nemusí při odvodu pojistného dodržet minimální vyměřovací základ dle ustanovení § 3 odst. 8 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb.
Naproti tomu za ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené a příjemce rodičovského příspěvku platí pojistné na zdravotní pojištění stát bez ohledu na skutečnost, zda mají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
 
Žena není zaměstnána
Jestliže by žena po skončení rodičovské dovolené nebo po ukončení pobírání rodičovského přípěvku nebyla zaměstnána, musela by tuto skutečnost (tedy splnění podmínek celodenní osobní a řádné péče) oznámit zdravotní pojišťovně v zákonné osmidenní lhůtě sama – pokud netrvá přihlášení „pečující osoby“ z dřívější doby. I v tomto případě jde jednak o to, aby žena měla relevantně řešen svůj pojistný vztah, jednak tímto sdělením nepřijde zdravotní pojišťovna o pravidelnou platbu pojistného od státu, což je v roce 2018 částka 969 Kč měsíčně. Za nedodržení této oznamovací povinnosti může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až 10 000 Kč.
Pokud by žena nevyužila tuto možnost, resp. kdyby nesplňovala zákonem stanovené podmínky celodenní osobní a řádné péče, neměla by nárok na žádnou jinou „státní“ kategorii a nebyla by ani osobou samostatně výdělečně činnou, musela by se sama přihlásit u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů (v této kategorii musí být po dobu nejméně jednoho celého kalendářního měsíce) a platit v roce 2018 měsíční pojistné v částce 1 647 Kč.
 
Podmínky péče platí i pro jiné osoby
Pro úplnost dodávám, že ačkoliv hovořím v předcházejícím textu výhradně o ženě (matce), může podmínky celodenní osobní a řádné péče podle zákona splňovat a využívat také otec dítěte nebo osoba, které převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
 
Zrovnoprávnění postavení mužů a žen
Zákonem č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo s účinností od 1. 4. 2012 ke změně v ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. Od tohoto data je stát plátcem pojistného za ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění. Tímto došlo ve zdravotním pojištění ke zrovnoprávnění postavení mužů při rodičovské dovolené za podmínek uvedených v předcházejícím textu. Od data 1. 4. 2012 je rovněž za muže na rodičovské dovolené plátcem pojistného stát, což znamená, že i v těchto případech zaměstnavatelé používají kódy „M“ resp. „U“.
Pokud by po skončení rodičovské dovolené nebo po období pobírání rodičovského příspěvku požádal muž o poskytnutí neplaceného volna do doby, než bude moci opět nastoupit do zaměstnání, postupoval by zaměstnavatel obdobným způsobem, jak je výše uvedeno.
 
Oznamovací povinnost zaměstnavatele
Závěrem si v některých situacích vysvětleme postup zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti u mateřské a rodičovské dovolené:
Pokud žena nastupuje na mateřskou dovolenou a pracovní poměr neukončí, oznámí zaměstnavatel pouze nástup na mateřskou dovolenou kódem „M“.
Jestliže žena současně s nástupem na mateřskou dovolenou rozváže pracovní poměr, uvede zaměstnavatel na jednom řádku kód „M“ a na druhém řádku kód „O“.
V případě, kdy žena ukončí mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a zůstane nadále zaměstnancem, oznámí zaměstnavatel pouze kódem „U“ ukončení povinnosti státu platit pojistné. Dojde-li však současně s ukončením mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo s ukončením pobírání rodičovského příspěvku i k ukončení pracovního poměru, použije zaměstnavatel na jednom řádku kód „U“ a na dalším řádku kód „O“.
Nastoupí-li žena v průběhu rodičovské dovolené do zaměstnání u jiného zaměstnavatele, než který oznámil její odchod na mateřskou dovolenou (kódem „M“), oznámí tuto skutečnost zaměstnavatel zdravotní pojišťovně kódem „P“ současně s kódem „M“.