Podepisování a publikace právních předpisů obce

Vydáno: 16 minut čtení

Právní řád České republiky poskytuje obcím možnost vydávat právní předpisy s působností na území dané obce. V rámci primární (originární) novotvorby to jsou obecně závazné vyhlášky, v rámci sekundární (derivativní) novotvorby pak nařízení obcí. Zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek je dáno přímo ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. , Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava “), a sice v čl. 104 odst. 3, a dále je upraveno v § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích “). Oprávnění k vydání nařízení obce pramení z čl. 79 odst. 3 Ústavy , § 11 zákona o obcích a § 102 odst. 2 písm. d) zákona o obcích . S ohledem na skutečnost, že se jedná o právní předpisy (byť podzákonného charakteru), klade právní řád na jejich schvalování, vydávání, platnost a účinnost, podepisování a publikaci určitá pravidla.

Podepisování a publikace právních předpisů obce
JUDr.
Václav
Dobrozemský
 
Charakteristika obecně závazné vyhlášky
Obecně závazné vyhlášky vydává obec v samostatné působnosti,1) přičemž jejich vydávání je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Ústava nepodmiňuje vydávání obecně závazných vyhlášek zmocněním obcí (jejich zastupitelstev) v zákoně. Ustanovení § 10 zákona o obcích stanoví oblasti, v rámci kterých mohou obce ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti.
 
Charakteristika nařízení obce
Nařízení obce je vydáváno v přenesené působnosti obce, tedy v rámci výkonu státní správy. Obec nemůže zakládat jiné právní vztahy než ty, které jsou upravené ve zmocňujícím zákoně a ke kterým se vztahuje toto zmocnění. Vydávat nařízení obce je vyhrazeno radě obce. Nařízení mají povahu podzákonných prováděcích právních předpisů. Obec, která vykonává rozšířenou působnost (tj. obce III. typu), může vydávat nařízení obce pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem (§ 11 odst. 2 zákona o obcích).
 
Publikace právních předpisů obcí
Dle § 12 odst. 1 zákona o obcích musí být závazné vyhlášky a nařízení vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v