Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. pro rok 2017

Vydáno: 5 minut čtení

Na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky byly uveřejněny Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2018, které obsahují algoritmus pro výpočet podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. , o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb. “), pro rok 2017.1) Ministerstvo financí uvádí, že výčet syntetických účtů (viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. – směrná účtová osnova pro rok 2017) vstupujících do výpočtu poměrových ukazatelů je stejný jako v roce 2016.

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. pro rok 2017
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
Rada pro veřejný dohled nad auditem
 
Legislativní rámec
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Auditorský standard č. 52 – přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.
 
Zabezpečení přezkoumání hospodaření
Obce, hlavní město Praha, městské části hlavního města Prahy a dobrovolné svazky obcí (dále jen „územní celek”) mohou, v souladu s platnou legislativou, zadat přezkoumání hospodaření auditorovi, který se při přezkoumání řídí ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb.
 
Poměrové ukazatele
Povinnou náležitostí závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je, podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku (dále jen „poměrové ukazatele”).
Položky uvedené v algoritmu jsou položkami:
a)
rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty pro územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (příloha č. 1 a 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky),
b)
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN 2-12 M (vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti).
Aktuální algoritmus pro výpočet poměrových ukazatelů je uvedený v příloze dále.
 
Příloha
ALGORITMUS PRO VÝPOČET UKAZATELŮ PODLE USTANOVENÍ § 10 ODST. 4 PÍSM. b) ZÁKONA č. 420/2004 Sb. PRO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ – ROK 2017
 
I. Podíl pohledávek na rozpočtu
 
A. Vymezení pohledávek
Do komentáře k tomuto poměrovému ukazateli je nutné uvést i celkovou hodnotu dlouhodobých pohledávek územního celku v NETTO hodnotě (rozvaha č. položky A IV., sloupec 3).
Syntetický účet
Krátkodobé pohledávky (v NETTO hodnotě)
311
Odběratelé
312
Směnky k inkasu
313
Pohledávky za eskontované cenné papíry
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
316
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
317
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
319
Pohledávky z přerozdělovaných daní
335
Pohledávky za zaměstnanci
336
Sociální zabezpečení
337
Zdravotní pojištění
338
Důchodové spoření
342
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
343
Daň z přidané hodnoty
344
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
346
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
348
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
361
Krátkodobé pohledávky z ručení
363
Pevné termínové operace a
opce
365
Pohledávky z finančního zajištění
367
Pohledávky z vydaných dluhopisů
369
Pohledávky z neukončených finančních operací
377
Ostatní krátkodobé pohledávky
 
B. Vymezení rozpočtových příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci (skutečnost k 31. 12.) + výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk po zdanění z hospodářské činnosti k 31. 12., v případě ztráty se uvádí „0“).
 
II .Podíl závazků na rozpočtu
 
C. Vymezení závazků
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky (syntetický účet 451, 452, 453, 456, 457, 459) vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku, pokud je výše splátek v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem.
Do komentáře k tomuto poměrovému ukazateli je nutné uvést i celkovou hodnotu dlouhodobých závazků územního celku (rozvaha č. položky D II., sloupec 1).
Syntetický účet
Krátkodobé závazky
281
Krátkodobé úvěry
282
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
289
Jiné krátkodobé půjčky
321
Dodavatelé
322
Směnky k úhradě
325
Závazky z dělené správy
326
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
331
Zaměstnanci
333
Jiné závazky vůči zaměstnancům
336
Sociální zabezpečení
337
Zdravotní pojištění
338
Důchodové spoření
342
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
343
Daň z přidané hodnoty
345
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
347
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
349
Závazky k vybraným místním vládním institucím
362
Krátkodobé závazky z ručení
363
Pevné termínové operace a
opce
364
Závazky z neukončených finančních operací
366
Závazky z finančního zajištění
368
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
378
Ostatní krátkodobé závazky
 
III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
 
D. Vymezení zastaveného majetku
Zastavený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek podle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z listu vlastnictví a úvěrovými smlouvami v BRUTTO hodnotě.
 
E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele
Rozvaha – část A. – Stálá aktiva
BRUTTO
(rozvaha č. položky A sloupec 1).
1) Viz odkaz na webových stránkách Ministerstva financí: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2018/zpravy-mf-cislo-1-2018-30805.