Transfery u ÚSC a PO, 1. část

Vydáno: 31 minut čtení

Transfery jsou specifickou oblastí veřejného sektoru a mají předpisy daná poměrně striktní pravidla pro účetní postupy. V sérii článků si připomeneme základní postupy dle Českého účetního standardu (dále jen „ČÚS“) č. 703, zrekapitulujeme vývoj a nedostatky zjištěné praxí a doplníme si příklady. Pro potřeby ÚSC se budeme v dalších dílech transferům věnovat i z pozice poskytovatele.

Transfery u ÚSC a PO – I. část
Ing.
Ivana
Schneiderová
 
Legislativní východiska
Budeme pracovat zejména s následujícími právními předpisy:
Vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“):
§ 35, 40 vyhlášky č. 410/2009 Sb. – obsahové vymezení nákladů a výnosů z transferů,
§ 35, 40 vyhlášky č. 410/2009 Sb. – obsahové vymezení nákladů a výnosů z transferů,
§ 22 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a § 32 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.; obsahové vymezení pohledávek a závazků z titulu transferům,
§ 26 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. – transfery na pořízení dlouhodobého majetku.
Účty krátkodobých a dlouhodobých záloh na transfery obsahově vymezeny vyhláškou nejsou.
ČÚS č. 703 Transfery
V plném rozsahu.
ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech
Bod 6. 7. – transfery ze zahraničí se zachycují na podrozvahu bez ohledu na významnost.
ČÚS č. 704 Fondy účetní jednotky
Bod 6 týkající se účtování o rezervním fondu u příspěvkových organizací – dále jen „PO“ (transfery ze zahraničí).
Z hlediska vzájemného vztahu ČÚS č. 704 a ČÚS č. 703 je zásadní bod 3.3 v ČÚS č. 703.
Stanoví-li Český účetní standard č. 704 – Fondy účetní jednotky odlišný postup účtování o některém transferu, postupuje účetní jednotka podle příslušného ustanovení Českého účetního standardu č. 704 – Fondy účetní jednotky.
Ustanovení znamená, že řešení uvedené v ČÚS č. 704 má přednost před ČÚS č. 703, což budeme využívat v případě PO u dvou případů:
přijaté peněžní provozní dary,
účtování o dotacích spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie (EU).
Výjimkou je však postup u investičního fondu, kde se aplikuje ČÚS č. 703 plně.
 
Definice transferu
Definici transferu, který se účtuje dle ČÚS č. 703, najdeme v bodě standardu 3.1. písm. a):
Transferem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či státních fondů, tedy zejména
dotace
, granty, příspěvky,
subvence
, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary. ...
Od roku 2011 je pojem transferu rozšířený i mimo oblas