Obec jako zřizovatel a zakladatel právnických osob, 2. část

Vydáno: 21 minut čtení

V následující druhé části příspěvku (první část jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 12/2017 na s. 3) pokračujeme v bližší specifikaci vybraných typů právnických osob, které může obec zřídit nebo založit. Tentokrát se mj. zaměříme na schvalování zakladatelských dokumentů členskou obcí či na situaci, kdy je obec členem orgánu obchodní společnosti.

Obec jako zřizovatel a zakladatel právnických osob – II. část
JUDr.
Václav
Dobrozemský
 
Schvalování zakladatelských dokumentů členskou obcí
Každá právnická osoba má své zakladatelské právní jednání (zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu, stanovy, statut apod.). Ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), hovoří v případě zakládání či zřizování právnických osob o pravomoci zastupitelstva obce
„… schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy…“
. Z uvedeného mohou vyplývat dva názory na povinnost schvalování změn zakladatelských dokumentů či nových zakladatelských dokumentů právnických osob zastupitelstvem obce:
1.
zastupitelstvo obce schvaluje zakladatelské dokumenty pouze při jejich prvotním schválení v okamžiku zakládání právnické osoby, neboť tato zakládaná právnická osoba nemá ještě ustaveny a personálně obsazeny orgány oprávněné zakladatelské dokumenty schvalovat,
2.
zastupitelstvo obce schvaluje zakladatelské dokumenty ve všech případech, tzn. i v době existence dané právnické osoby.
Je nepochybné, že zastupitelstvo obce bude schvalovat zakladatelský dokument právnické osoby při jejím založení (ať už je obec jediným zakladatelem či nikoliv). Otázka vyvstává v situaci, kdy za existence právnické osoby, jejímž je obec členem, bude schvalována změna zakladatelského dokumentu či bude tento dokument přijímán zcela nový. Na první pohled by bylo možno uzavřít, že je-li nutné, aby zastupitelstvo obce schválilo samotný zakladatelský dokument, bude nutné, aby schválilo i jeho změny (argument
a maiori ad minus
) či vydání nového zakladatelského dokumentu.
Je zřejmé, že o schválení zakladatelského dokumentu bude rozhodovat k tomu určený orgán právnické osoby (typicky nejvyšší orgán, například členská schůze spolku nebo valná hromada akciové společnosti). Bude však nutné, aby předložený návrh (změny) zakladatelského dokumentu schválilo předtím i zastupitelstvo členské obce? A pokud ano, musí takovouto změnu odsouhlasit všechny členské obce, resp. všichni členové ve svých orgánech (například valná hromada obchodní společnosti, členská schůze spolku či správní rada nadace), kteří jsou