Příjmy z kapitálového majetku, 1. část

Vydáno: 31 minut čtení
Příjmy z kapitálového majetku (1. část)
Ing.
Eva
Sedláková
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pro příjmy fyzických osob z kapitálového majetku, tj. příjmy dílčího základu daně podle § 8 ZDP, které plynou ze zdrojů na území České republiky (ČR), stanoví ve většině případů zdanění zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP, kterou sráží a správci daně odvádí příslušný plátce daně. Jde o daň konečnou (od roku 2004 se již neuplatní ani zápočet sražené daně na celkovou daňovou povinnost poplatníka), tyto příjmy již poplatník do daňového přiznání neuvádí.
Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 ZDP, tj. ze závislé činnosti, nebo § 7 odst. 1 písm. d) ZDP, tj. podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku, jsou uvedeny v dalším textu.
Podíly na zisku obchodní
korporace
Podle § 8 odst. 1 písm. a) ZDP jsou příjmem z kapitálového majetku podíly na zisku obchodní
korporace
. V návaznosti na § 34 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), lze podíl na zisku rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak. Počínaje rokem 2014 tak právo na podíl na zisku obchodní
korporace
mají i jiné osoby než členové obchodní
korporace
.
V případě, že podíl na zisku obdržela do konce roku 2014 jiná osoba než člen obchodní
korporace
nebo zaměstnanec, nejednalo se o podíl na zisku z majetkového podílu na obchodní korporaci s tím, že uvedený příjem nepodléhal srážkové dani, jednalo se o příjem podle § 10 ZDP. Počínaje rokem 2015 je podíl na zisku členů obchodní
korporace
i jiných osob zdaňován daní vybíranou srážkou podle § 36 ZDP ve výši 15 %.
Tento způsob zdanění se však nevztahuje na podíly na zisku vyplácené společníkům veřejné obchodní společnosti a komplementářům komanditní společnosti, a to z důvodů předvětí § 8 odst. 1, kdy za příjmy z kapitálového majetku jsou označeny pouze příjmy, které nejsou příjmy podle § 7 odst. 1 písm. d). Výjimkou bude také podíl na zisku vyplacený zaměstnanci, případně jednateli, který bude i nadále příjmem podle § 6 zákona, též v návaznosti na předvětí § 8 odst. 1 ZDP.
Jedná-li se o podíl na zisku vyplacený zaměstnanci, může jít o příjem jak z kapitálového majetku podle § 8 ZDP, tak i o příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP.
V případě, kdy je podle § 34 zákona o obchodních korporacích na základě rozhodnutí valné hromady a v souladu se společenskou smlouvou rozdělován podíl na zisku poplatníkovi s příjmem ze závislé činnosti, tj. zaměstnanci, a nejedná se o podíl na zisku z titulu jeho majetkové účasti (vlastnictví podílu) v obchodní kor