Vybrané činnosti rady pro veřejný dohled nad auditem za rok 2016

Vydáno: 7 minut čtení

Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb. , o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech “). Jejím hlavním úkolem je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora“), která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, provádět, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech . Při výkonu své působnosti dbá na ochranu veřejného zájmu. Je právnickou osobou a sídlí v Praze.

Vybrané činnosti rady pro veřejný dohled nad auditem za rok 2016
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
Rada pro veřejný dohled nad auditem
 
Veřejný dohled
Oblast veřejného dohledu
Poznámka
Výkonem veřejného dohledu se podle zákona o auditorech rozumí dohled nad:
– kontrolou dodržování ustanovení zákona o auditorech, auditorských standardů, etického kodexu a vnitřních předpisů Komory a orgány Komory;
Orgány Komory
jsou podle zákona o auditorech: sněm, výkonný výbor a prezident Komory, dozorčí komise a kárná komise.
– organizací, řízením a prováděním kontrol kvality organizovaných a řízených dozorčí komisí;
– Dozorčí komise je kontrolním orgánem Komory.
– Aktuálně má devět členů.
– Při své činnosti se řídí dozorčím řádem.
Kontroluje
kvalitu činnosti auditorů, dodržování zákona o auditorech, dalších právních předpisů, vnitřních předpisů Komory a plnění usnesení sněmu.
Provádí
šetření podnětů a stížností doručených Komoře.
– organizací a provozováním systému průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou;
Výbor pro kontinuální profesní vzdělávání (dále jen „KPV“) statutárních auditorů
Komory
připravuje témata a obsah vzdělávání pro auditory i odbornou veřejnost, navrhuje vhodné lektory, spolupracuje na přípravě odborných konferencí. Výbor podává kárné komisi, v souladu s vnitřními předpisy komory, podnět na zahájení kárného řízení s auditory, kteří opakovaně neplní povinnosti vyplývající z vnitřního předpisu pro KPV a dlouhodobě neplní stanovený rozsah KPV.
– uplatňováním kárných a jiných opatření Komorou při řízeních proti auditorům, případně osobám registrovaným podle § 47 zákona o auditorech.
– § 47 – registrace pro účely povinného auditu společnosti se sídlem ve třetí zemi.
 
Přehled dohledové činnosti Rady v roce 2016
Oblast
Popis činnosti
Dohled nad personálním a odborným zabezpečením kontrol kvality
– účast na výběrových řízeních na pozice kontrolorů kvality
– dodatečné pohovory s účastníky, kteří byli vybráni do užšího výběru
Dohled nad procesní realizací kontrol kvality
– zaměstnanci Rady se v roce 2016 účastnili pěti dohledů. Rada se při výběru kontrol, které budou předmětem dohledu, soustředila na auditory subjektů veřejného zájmu a na velké auditorské společnosti
Dohled nad organizací disciplinární činnosti a uplatňováním kárných opatření Komorou
– pravidelné dohledy nad činností dozorčí komise, probíhá 1x ročně
– pravidelné dohledy nad činností kárné komise, probíhá taktéž 1x ročně, v roce 2016 proběhla navíc mimořádná dohlídka v 9/2016
– personální a odborné zabezpečení disciplinárních řízení, dohled nad činností dozorčí komise Komory a kárné komise Komory
– řešení odvolání proti rozhodnutím kárné komise Komory
V roce 2016 Rada řešila devět odvolání proti rozhodnutí kárné komise Komory.
Dohled nad systémem vzdělávání realizovaným Komorou
– obsah a průběh přípravných kurzů k auditorské zkoušce
– průběh dílčích částí auditorské zkoušky
– kurzy kontinuálního profesního vzdělávání auditorů
– řešení odvolání proti rozhodnutí Komory týkající se různých aspektů auditorského vzdělávání, zkoušek a profese
– pravidelné dohledy nad vzdělávacími akcemi jak pro vstup do profese, tak v rámci kontinuálního vzdělávání
Zahájení diskuse s Komorou o konkrétních krocích, jak zlepšit vzdělávací systém tak, aby se pozitivně projevil v kvalitě práce auditorů (změny náplně kurzů, změny lektorů).
 
Kontrola kvality
Kontrolou kvality u auditora se zjišťuje, zda
auditor
postupuje při provádění auditorské činnosti v souladu se zákonem o auditorech, auditorskými standardy, etickým kodexem a vnitřními předpisy Komory a nařízením. Systému zajištění kvality podléhají
všichni auditoři
.
 
Systém zajištění kvality
Systém zajištění kvality zahrnuje kontroly kvality organizované a řízené:
a)
kontrolním výborem
(kontrola kvality u auditorů/auditorských společností, které mají subjekty veřejného zájmu) a
b)
dozorčí komisí
(kontrola kvality auditorů/auditorských společností, které nemají subjekty veřejného zájmu).
Systém zajištění kvality musí splňovat tato kritéria:
a)
je nezávislý na kontrolovaných auditorech,
b)
podléhá veřejnému dohledu,
c)
kontrolu kvality provádí kontrolor kvality za splnění podmínek stanovených zákonem o auditorech,
d)
provedení kontroly kvality se stanovuje na základě analýzy rizik, a to u:
(i)
auditora provádějícího povinný audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu, nejméně jednou za tři roky,
(ii)
auditora, který neprovádí povinný audit ani u jednoho subjektu veřejného zájmu, nejméně jednou za šest let.
 
Kontrolní výbor
V souladu s novelou zákona o auditorech, tj. od 1. 10. 2016, kontrolní výbor, který je jedním z orgánů Rady:
a)
organizuje a řídí kontroly kvality u auditora provádějícího povinný audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu,
b)
předkládá návrh souhrnné zprávy o systému zajištění kvality Prezidiu ke schválení,
c)
předkládá návrh plánu kontrol kvality Prezidiu ke schválení.
 
Subjekty veřejného zájmu
Za subjekty veřejného zájmu jsou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), považovány od 1. 1. 2016 tyto účetní jednotky:
Za subjekt veřejného zájmu je považována účetní jednotka, která má sídlo v České republice a je:
a) obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu;
b) bankou podle zákona upravujícího činnost bank1) nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev2);
c) pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven3);
d) penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření4) nebo doplňkové penzijní spoření5);
e) zdravotní pojišťovnou.
K 31. 12. 2016 bylo v České republice podle definice platné od 1. 1. 2016
celkem 150 subjektů veřejného zájmu
.
Rozdělení subjektů veřejného zájmu
Auditoři subjektů veřejného zájmu
K auditorům subjektů veřejného zájmu
patří 7
z 10 největších auditorských společností, kterými jsou:
Název společnosti
Počet statutárních auditorů celkem
Poznámka
1
Baker Tilly Czech Republic, s. r. o.*
3
Nemá ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu
2
BDO Audit, s. r. o. (dále jen „BDO“)
33
3
Deloitte Audit, s. r. o. (dále jen „Deloitte“)
24
4
Ernst & Young, s. r. o. (dále jen „EY“)
26
5
IB Grant Thornton Audit, s. r. o.
6
Nemá ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu
6
KPMG Česká republika Audit, s. r. o. (dále jen „KPMG“)
24
7
Mazars Audit, s. r. o. (dále jen „Mazars“)
5
8
Moore Stephens, s. r. o.
5
Nemá ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu
9
NEXIA AP, a. s.
6
10
PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. („PwC“)
31
Celkem
163
* Auditorská společnost Baker Tilly Czech Republic, s. r. o., vstoupila na začátku roku 2017 do mezinárodní sítě Crowe Horward International a změnila název.
Do působnosti Rady patří, z titulu auditu subjektů veřejného zájmu, 29 auditorských společností a 6 auditorů, kteří poskytují služby jako osoby samostatně výdělečně činné. Těchto 29 auditorských společností zaměstnává celkem 207 auditorů.
Rozdělení subjektů veřejného zájmu mezi auditory a auditorské společnosti v České republice k 31. 12. 2016
1) Viz zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Viz zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní Rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Viz zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4) Viz zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů.
5) Viz zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.