Rozpočtová skladba - konsolidační položky

Vydáno: 20 minut čtení

Následující příspěvek je určen pro organizace, které používají rozpočtovou skladbu, především pro územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí. Zabývá se problematikou konsolidace na úrovni vykazující jednotky. V článku je mj. popsána pomůcka pro volbu správné konsolidační položky a je řešena otázka jejich rozpočtování.

Rozpočtová skladba – konsolidační položky
Ing.
Martin
Tocauer
Princip
konsolidace
Prostřednictvím konsolidačních položek se očišťují příjmy a výdaje rozpočtu o pohyby, kterými organizace převádí prostředky mezi svými účty, popřípadě mezi účtem a „oddělenou pokladnou“.
Například organizace převede z jednoho svého základního běžného účtu na druhý 1 mil. Kč. Na běžném účtu, z kterého se peníze odepsaly, se účtuje o výdaji, a na běžném účtu, na který se peníze připsaly, se účtuje o příjmu. Z příkladu je patrné, že nedošlo k reálnému příjmu ani výdaji, stav peněžních prostředků organizace se touto operací nezměnil (neuvažujeme případné bankovní poplatky). Kdyby celkové příjmy a výdaje nebyly očištěny o tyto vzájemné převody, jednalo by se o zkreslená čísla. Proto se provádí
konsolidace
, prostřednictvím které se tyto „příjmy“ a „výdaje“ vyloučí.
Pokud například dostaneme informaci, že organizace v průběhu roku realizovala příjmy ve výši 50 mil. Kč, je podstatné také vědět, zda jde o hodnotu před konsolidací nebo po konsolidaci. Pokud jde o hodnotu před konsolidací, nelze z takto podané informace zjistit, v jaké výši byly reálné příjmy organizace. S výdaji to funguje stejně.
Z naznačených příkladů vyplývá, že
konsolidace
příjmů se v absolutní hodnotě musí rovnat konsolidaci výdajů – výdaj jednoho účtu je ve stejné výši příjmem druhého účtu. Z toho také plyne, že nemůže docházet ke konsolidaci v případech, kdy se alespoň u jednoho účtu, který je součástí převodu, nepoužívá rozpočtová skladba.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), stanoví, že se rozpočtová skladba v případě územně samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) a dobrovolných svazky obcí (dále jen „DSO“) nepoužívá u účtů cizích prostředků, sdružených prostředků a u účtů podnikatelské činnosti. Nad rámec zákona pak vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“), stanovuje, že se rozpočtová skladba nepoužívá například také u účtů termínovaných vkladů. Účtům, u kterých se rozpočtová skladba nepoužívá, a které tedy nejsou předmětem
konsolidace
, se budeme věnovat v závěru článku.
 
Konsolidační položky
Příjmové konsolidační položky jsou v rozpočtové skladbě tyto:
4133 (převody z vlastních rezervních fondů),
4134 (převody z rozpočtových účtů),
4137 (převody mezi statutárními městy, popřípadě hlavním městem Prahou a jejich městskými obvody nebo částmi),
4138 (převody z vlastní pokladny, vztahuje se jen na používání pokladny v režimu tzv. oddělených pokladen),
4139 (ostatní převody z vlastních fondů).
Výdajové konsolidační položky jsou tyto:
5342 (převody sociálnímu fondu),
5344 (převody vlastním rezervním fondům),
5345 (převody vlastním rozpočtovým účtům),
5347 (převody mezi statutárními městy, popřípadě hlavním městem Prahou a jejich městskými obvody nebo částmi),
5348 (převody do vlastní pokladny, vztahuje se jen na používání pokladny v režimu tzv. oddělených pokladen),
5349 (ostatní převody vlastním fondům).
U všech položek podseskupení 413x a 534x druhového třídění se v rámci odvětvového třídění používá paragraf 6330.
 
Pravidlo pro volbu správné konsolidační položky
Příjmovou položku
(413x) volíme podle toho,
odkud
peníze převádíme (pro volbu položky není podstatné, na kterém účtu příjem účtujeme, rozhodující je,
odkud peníze přicházejí
).
Výdajovou položku
(534x) volíme podle toho,
kam
peníze převádíme (pro volbu položky není podstatné, na kterém účtu výdaj účtujeme, rozhodující je,
kam peníze odcházejí
).
 
Příklady použití správné konsolidační položky
1.
Převod ze základního běžného účtu na účet sociálního fondu (výdaj)
– položku volíme podle toho,
kam
peníze převádíme. Peníze převádíme na účet sociálního fondu, proto zvolíme u výdaje položku 5342 bez ohledu na to, z jakého účtu se peníze převádějí. Nesprávný postup by byl, kdybychom řekli, že převod (výdaj) účtujeme na základní běžný účet (dále jen „ZBÚ“), a proto zvolíme položku 5345. Výdajovou položku musíme zvolit podle toho,
kam
se peníze převádějí, nezáleží na tom odkud; v tomto případě se převádějí na účet sociálního fondu, proto položka 5342.
2.
Převod ze základního běžného účtu na účet sociálního fondu (příjem
)
– položku volíme podle toho,
odkud
peníze převádíme. Peníze převádíme ze základního běžného účtu, proto zvolíme pro příjem položku 4134 bez ohledu na to, že příjem účtujeme na účtu sociálního fondu. Nesprávný postup by byl, kdybychom řekli, že převod (příjem) účtujeme na sociálním fondu, a proto zvolíme položku 4139. Příjmovou položku musíme zvolit podle toho,
odkud
se peníze převádějí, nezáleží na tom kam; v tomto případě se převádějí ze základního běžného účtu, proto položka 4134.
3.
Převod z účtu sociálního fondu na základní běžný účet (výdaj)
– položku volíme podle toho,
kam
peníze převádíme. Peníze převádíme na základní běžný účet, proto zvolíme u výdaje položku 5345 bez ohledu na to, že výdaj účtujeme na účtu sociálního fondu. Nesprávný postup by byl, kdybychom řekli, že převod (výdaj) účtujeme na účtu sociálního fondu, a proto zvolíme položku 5342. Výdajovou položku musíme zvolit podle toho,
kam
se peníze převádějí, nezáleží na tom odkud; v tomto případě se převádějí na základní běžný účet, proto položka 5345.
4.
Převod z účtu sociálního fondu na základní běžný účet (příjem) –
položku volíme podle toho,
odkud
peníze převádíme. Peníze převádíme z účtu sociálního fondu, proto zvolíme pro příjem položku 4139 bez ohledu na to, že příjem účtujeme na základním běžném účtu. Nesprávný postup by byl, kdybychom řekli, že převod (příjem) účtujeme na základním běžném účtu, a proto zvolíme položku 4134. Příjmovou položku musíme zvolit podle toho,
odkud
se peníze převádějí, nezáleží na tom kam; v tomto případě se převádějí z účtu sociálního fondu, proto položka 4139.
5.
Převod mezi základními běžnými účty (výdaj
) – asi nejběžnější příklad použití konsolidačních položek je pro převody mezi základními běžnými účty [například u obce mezi účtem u České národní banky (dále jen „ČNB“) a účtem u komerční banky]. Pro převod z jednoho ZBÚ na druhý ZBÚ volíme u výdaje položku 5345, protože na otázku,
kam
peníze převádíme, je odpovědí na jiný základní běžný účet; proto položka 5345.
6.
Převod mezi základními běžnými účty (příjem) –
pro příjem na ZBÚ při převodu peněz z jiného ZBÚ volíme položku 4134, protože na otázku,
odkud
peníze převádíme, je odpovědí z jiného základního běžného účtu; proto položka 4134.
7.
Odvod peněz z oddělené pokladny na základní běžný účet (výdaj)
kam
peníze odvádíme? Odpověď: Na ZBÚ, proto volíme položku 5345. U výdaje volíme položku podle toho,
kam
peníze směřují, nikoliv odkud.
U oddělené pokladny nebyl systém volby položek v počátku používání jasně určen kvůli zmatečným textům vyhlášky o rozpočtové skladbě, ale byl upřesněn po novele v roce 2017.
8.
Příjem peněz na ZBÚ (odvedeny z oddělené pokladny)
odkud
peníze převádíme? Odpověď: Z oddělené pokladny, proto volíme položku 4138. U příjmu volíme položku podle toho,
odkud
peníze směřují, nikoliv kam.
9.
Výběr ze základního běžného účtu do oddělené pokladny (výdaj)
kam
peníze vybíráme? Odpověď: Do oddělené pokladny – proto položka 5348. U výdaje volíme položku podle toho,
kam
peníze směřují, nikoliv odkud, zde by nebyla správně položka 5345.
10.
Příjem peněz v oddělené pokladně (výběr ze ZBÚ)
odkud
peníze vybíráme? Odpověď: Ze ZBÚ, proto volíme položku 4134. U příjmu volíme položku podle toho,
odkud
peníze směřují, nikoliv kam.
Další příklady:
Odvod z oddělené pokladny na účet sociálního fondu (výdaj) – 5342 (kam?)
Odvod z oddělené pokladny na základní běžný účet (výdaj) – 5345 (kam?)
Odvod z oddělené pokladny na účet fondu rezerv a rozvoje (výdaj) – 5344 (kam?)
Odvod z oddělené pokladny do jiné oddělené poklady (výdaj) – 5348 (kam?)
Odvod z oddělené pokladny na účet sociálního fondu (příjem) – 4138 (odkud?)
Odvod z oddělené pokladny na základní běžný účet (příjem) – 4138 (odkud?)
Odvod z oddělené pokladny na účet fondu rezerv a rozvoje (příjem) – 4138 (odkud?)
Převod z oddělené pokladny do jiné oddělené poklady (příjem) – 4138 (odkud?)
Převod z účtu rezervního fondu na základní běžný účet (výdaj) – 5345 (kam?)
Převod z účtu rezervního fondu na základní běžný účet (příjem) – 4133 (odkud?)
Převod ze základního běžného účtu do fondu rozvoje bydlení (výdaj) – 5349 (kam?)
Převod ze základního běžného účtu do fondu rozvoje bydlení (příjem) – 4134 (odkud?)
Převod z fondu rozvoje bydlení na základní běžný účet (výdaj) – 5345 (kam?)
Převod z fondu rozvoje bydlení na základní běžný účet (příjem) – 4139 (odkud?)
Převod ze statutárního města na účet městské části/obvodu (výdaj) – 5347 (kam?)
Převod ze statutárního města na účet městské části/obvodu (příjem) – 4137 (odkud?)
U všech položek 413x a 534x se použije paragraf 6330.
 
Rozpočtování konsolidačních položek
Konsolidační položky se nerozpočtují. Při převodech mezi účty se nejedná o reálné příjmy a výdaje, není důvod v souvislosti s nimi provádět změnu rozpočtu. Existuje ale jedna výjimka, kdy je naopak nutné konsolidační položky rozpočtovat, a týká se peněžních fondů. Povinnou součástí rozpočtu je tvorba a použití peněžních fondů (§ 6 zákona č. 250/2000 Sb.), pokud je tedy organizace zřizuje. Peněžní fondy bývají často tvořeny převodem prostředků z rozpočtu. Tento převod je třeba rozpočtovat, jedná se o tvorbu fondu, což je povinný údaj schváleného (upraveného) rozpočtu. Ukažme si na příkladu.
Příklad
Obec má zřízen sociální fond, rozpočet sociálního fondu (tvorba a použití) je povinnou součástí rozpočtu. Obec tvoří sociální fond převodem prostředků z rozpočtu ve výši 300 000 Kč.
Tento převod musí být povinně vyjádřen v rozpočtu, jedná se o tvorbu peněžního fondu. Obec tedy musí zahrnout do rozpočtu jednak výdaj rozpočtu ve výši 300 000 Kč (paragraf 6330 položka 5342), a jednak příjem sociálního fondu (jeho tvorbu) ve stejné výši (paragraf 6330 položka 4134).
Vykazování
konsolidace
Konsolidace
příjmů a výdajů se vykazuje v rámci části IV. výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M.
Příklad
Navážeme na přechozí příklad s rozpočtováním převodu na účet sociálního fondu ve výši 300 000 Kč. Předpokládejme, že obec kromě tohoto převodu, který povinně rozpočtovala, realizovala v průběhu celého roku také převody mezi základními běžnými účty v souhrnné výši 2,7 mil. Kč. Tyto převody obec nerozpočtovala. Jaké bude plnění na položku 4134 za celý rok?
Správná odpověď je 3 mil. Kč (300 000 Kč převod ze ZBÚ na účet sociálního fondu (SF) a 2,7 mil. Kč převody ze ZBÚ na jiné ZBÚ). Ve výkazu FIN 2-12 M v části IV. bude vykázána u položky 4134 ve sloupcích
schválený rozpočet
a
rozpočet po změnách
částka 300 000 Kč, ve sloupci
výsledek od počátku roku
bude vykázána částka 3 mil. Kč a uvedena informace, že skutečné plnění je ve výši 1 000 % upraveného rozpočtu. Stejně tak bude značně „překročeno“ i skutečné plnění třídy 4 – přijaté transfery. Tady je však třeba upozornit na to, že tyto hodnoty nejsou zapříčiněny nesprávným postupem při rozpočtování, ale nastavením výkazu FIN 2-12 M jako takového. Obec postupovala správně. Tvorbu fondu rozpočtovala, ostatní převody pak není povinnost rozpočtovat.
 
Nekonsolidační položky pro převody mezi účty
Závěrem, jak bylo slíbeno, se budeme věnovat položkám, které se používají pro převody mezi účty, ale protože se tyto účty netřídí rozpočtovou skladbou, nejedná se o položky konsolidační. Převody se musí rozpočtovat. Jedná se o tyto příjmové a výdajové položky – 4131 (převody z vlastních fondů hospodářské činnosti), 4132 (převody z ostatních vlastních fondů), 5341 (převody vlastním fondům hospodářské činnosti), 5343 (převody na účet závodního stravování, k této položce viz níže). Rovněž u těchto položek je třeba použít paragraf 6330.
Převod z účtu hospodářské činnosti na základní běžný účet (příjem)
– převod probíhá z účtu hospodářské činnosti, proto se při účtování příjmu na základním běžném účtu použije položka 4131. Tato položka není konsolidační, účet hospodářské činnosti se netřídí rozpočtovou skladbou, proto se výdaj v rámci tohoto převodu v rozpočtové skladbě neprojeví. Položku 4131 je třeba rozpočtovat. Obdobné by to bylo při rozpočtování opačného převodu – při převodu prostředků ze ZBÚ na účet hospodářské činnosti by se u výdaje ZBÚ použila položka 5341, tento výdaj by bylo nutné rozpočtovat. Princip u těchto převodů je takový, že se jedná o skutečné převody z/do rozpočtu (na rozdíl od předcházejících konsolidačních příkladů). Hospodářská činnost stojí mimo rozpočet, proto se převody z hospodářské činnosti považují za skutečné příjmy rozpočtu, nikoliv pouze za konsolidační převody.
Od roku 2017 byla změněna náplň položky 5343, která se používala mj. pro převody na účty cizích prostředků. Od roku 2017 mají položku dle náplně použít jen organizační složky státu pro převody na účty závodního stravování. Použití položky pro ÚSC a DSO bylo odejmuto. Jednalo se však o chybu, která by měla být v novele vyhlášky o rozpočtové skladbě pro rok 2018 napravena.
Může nastat také jeden specifický převod, u kterého se rovněž konsolidační položky nepoužijí, ačkoliv se jedná o převod mezi účty, u kterých se rozpočtová skladba používá. Jedná se o situaci, kdy převod z jednoho účtu na druhý proběhne přes konec roku. Například organizace zadá příkaz k převodu mezi svými základními běžnými účty dne 30. 12. 2017 (na prvním účtu se prostředky odepíší hned ten samý den, na druhý účet se ale připíší až v následujícím roce, například 2. 1. 2018). Konsolidační položky v případě tohoto převodu použít nelze, protože, jak jsme uvedli,
konsolidace
příjmů a výdajů se musí vzájemně rovnat (v rámci jednoho roku). Pro převod prostředků z jednoho účtu, pokud se na druhý účet připíší až v následujícím roce, se použije položka 5350 a pro příjem na tomto druhém účtu se použije položka 4140. Položky 5350 a 4140 se vzájemně nekonsolidují.
Připomeňme si 15. novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě, platnou od 1. 1. 2017 s výkladem:
Vysvětlivky:
Kurzíva = citace předpisu.
 
Převody mezi účty v závěru roku
 
Nové seskupení položek 414x a položka 4140
Podseskupení položek 414 – Převody z vlastních fondů přes rok
Položka 4140 – Převody z vlastních fondů přes rok
(1) Příjem peněžních prostředků, které byly převedeny z jiného vlastního peněžního fondu, na začátku roku v případě, že jejich výdaj z tohoto peněžního fondu byl uskutečněn v předcházejícím roce.
(2) Příjem peněžních prostředků koncem roku z bankovního účtu, z kterého budou odepsány až začátkem následujícího roku, zejména byla-li koncem roku vybrána hotovost prostřednictvím platební karty a složena do pokladny, avšak odepsána z bankovního účtu, ke kterému je platební karta vydána, bude až v roce následujícím.
 
Nové podseskupení položek 535x, nová položka 5350
Podseskupení položek 535 – Převody do vlastních fondů přes rok
Položka 5350 – Převody do vlastních fondů přes rok
(1) Výdaj peněžních prostředků z vlastního peněžního fondu na převod do jiného vlastního peněžního fondu ke konci roku, očekává-li se, že příjem do tohoto peněžního fondu se uskuteční až v roce následujícím. Uskuteční-li se pak příjem přece jen ve starém roce, převedená částka se z položky 5350 vyřadí a zařadí se na položku odpovídající peněžnímu fondu, do nějž se převedla.
(2) Výdaj, kterým je odepsání částky z bankovního účtu začátkem roku, jestliže tato částka byla z něj vybrána koncem předcházejícího roku, zejména byla koncem předcházejícího roku vybrána v hotovosti prostřednictvím platební karty a složena do pokladny, avšak odepsána z bankovního účtu, ke kterému je platební karta vydána, byla až v roce následujícím.
Stav do roku 2016:
 
Případ Meziročního převodu peněžních prostředků mezi vlastními účty
Tento případ se stával výjimečně, ale tím, jak musí mít i malé obce účet u ČNB, je stále častější. Dochází k případu, že obec podá příkaz na převod finančních prostředků ke konci běžného roku a banka převod ke konci běžného roku provede. Ale peníze jsou připsány na jiný základní běžný účet obce u jiné banky až k datu následujícího roku. Účetně s tímto nemají obce žádný problém, starost je s nevyrovnanými položkami určenými pro konsolidaci na úrovni účetní jednotky. Výkaz FIN 2-12M je vyhodnocen jako chybový.
V případě, že výdaj i příjem proběhnou v jednom období, tak je účetní zápis tento:
Převod na jiný účet obce: MD 262/D 231.x1 paragraf 6330, pol. 534x.
Příjem převáděné částky: 231.x2 paragraf 6330, pol. MD 413x/D 262.
V případě převodu ke konci roku by došlo k nerovnosti položek 534x a 413x, a to těch, které se na úrovni účetní jednotky konsolidují.
Postup stanovený Ministerstvem financí (dále jen „MF“) od 1. 1. 2017:
Převod na jiný účet obce:
MD 262/D 231.x1 odpa (6330) pol. 5350.
Příjem převáděné částky:
MD 231/D 262 odpa (6330) pol. 4140.
Příjem na položku 4140 i výdaj na položku 5350 by měly být rovněž označeny paragrafem odvětvového třídění, nabízí se použití odpa 6330, v jehož náplni je ale uvedeno, že se vztahuje jen na příjmy z podseskupení položek 413x a výdaje z podseskupení položek 534x. Uvidíme, zda to bude ze strany MF metodicky ošetřeno. Lze zvolit i paragraf 6310.
Položky 4140 a 5350 se nekonsolidují. Budeme muset položky řešit rozpočtově. To, že nedošlo k připsání na cílový účet ke konci roku, se dozvíme až v následujícím roce, tj. položku 5350 bude nemožné rozpočtovat. To snad kontroly uznají. Ale v dalším roce bude již potřeba položku 4140 rozpočtovat do příjmů, může se jednat i o významné částky převodu. Kdyby se převod podařil v běžném roce, vstoupil by do změny stavu na položku 8115, v případě převodu meziročního se ve změně stavu neobjeví, i proto by se měl příjem s položkou 4140 rozpočtovat.
 
Případ výběru hotovosti kartou před koncem roku
Obec vybere kartou z běžného účtu hotovost 29. 12. běžného roku, například kvůli výdajům s oslavami konce roku. Banka však výběr zúčtuje až v následujícím období.
Účetně a z hlediska členění rozpočtovou skladbou by tento případ vypadal takto:
V běžném období:
Příjem do pokladny: MD 261/D 262.
Zúčtování výdajů pokladny v členění rozpočtové skladby: 231 paragraf dle účelu, pol. 5182 minus D, pol. 5xxx různé D.
V následujícím období:
MD 262/D 231 paragraf dle účelu, pol. 5182.
Tento zápis však není možný, účet 262 se musí převést na jiný závazek, například na účet 378 Ostatní krátkodobé závazky, protože dle účetních předpisů nesmí mít v rozvaze účet 262 záporný zůstatek (kontrolními chody by výkaz rozvaha neprošel). Volba účtu 378 místo peněz na cestě účtu 262 je jen technická, protože banka vybrané peníze kartou na běžném účtu ihned blokuje, není to typický závazek, zápis je jen účelový z důvodu, aby „výkaz prošel“ kontrolními chody, jsou to typické peníze na cestě.
Problém z hlediska rozpočtové skladby je minusová položka 5182 ke konci roku, a tím dojde k tomu, že by se nevyrovnala ke konci dalšího roku. Kontroloři Krajského úřadu považují automaticky minusovou položku 5182 za chybnou (je to logické vyhodnocení z hlediska vypovídací schopnosti, i když z předpisu to přímo nevyplývá a dle postupů použití rozpočtové skladby u pokladny se o chybu nejedná).
Po 15. novele vyhlášky o rozpočtové skladbě bude zápis účetního případu vypadat takto:
V běžném období:
Příjem do pokladny: MD 261/D 262.
Zúčtování výdajů pokladny v členění rozpočtové skladby: 231 paragraf dle účelu, pol.
4140
MD, pol. 5xxx různé D.
V následujícím období:
MD 262/D 231 paragraf dle účelu, pol.
5350
.
Problém s rozpočtováním u položek 4141 a 5350:
Řešení ze strany MF není dotaženo z hlediska rozpočtování. V případě meziročního převodu významné částky bude možné položku 4140 zahrnout do rozpočtu následujícího roku v příjmech, u pokladny bude potřeba položku 5350 zahrnout do rozpočtu následujícího roku u výdajů. Položky 4140 a 5350 bude velmi složité rozpočtově řešit v běžném roce, tj. před koncem roku, protože o „bankovním zdržení převodu“ do následujícího období se vždy dozvíme až následující rok. Můžeme jen doufat, že kontroloři budou jejich nemožnost rozpočtování považovat za logickou a nebudou vznikat diskuse.