Otázky a odpovědi: Přenesená daňová povinnost

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme střední škola, plátce DPH. Budeme nyní nakupovat repasované počítače asi za 150 000 Kč. Bude toto podléhat přenesené daňové povinnosti a máme na to dodavatele předem upozornit?

Otázky a odpovědi: Přenesená daňová povinnost
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Režim přenesení daňové povinnosti je upraven v § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V současné době se uplatňuje u těchto případů dodání zboží nebo poskytování služeb: dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 ZDPH, tedy dodání vyjmenovaného odpadu a šrotu, dodání nemovité věci, poskytnutí stavebních nebo montážích prací, dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem, dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 ZDPH, a to v rozsahu, v jakém to stanoví vláda nařízením.
Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti v případě prodeje počítačů by tak přicházelo v úvahu pouze při dodání zboží uvedeného v příloze č. 6 ZDPH. ve které je mimo jiné uvedeno dodání herních konzolí, tabletů a laptopů. Bližší podmínky potom upravuje nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V § 2 odst. 2 tohoto nařízení je uvedeno, že režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč. Tímto vybraným zbožím se potom rozumějí mimo jiné přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8471 30 00.
Aby tedy toto dodání podléhalo režimu přenesení daňové povinnosti, muselo by se jednat o tablety nebo laptopy, nařízení vlády potom uvádí, že se jedná o přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat. Pokud by se tedy jednalo o stolní PC, nikoliv notebooky, režim přenesení daňové povinnosti by se neuplatnil.
Doplňme dále, že ani ZDPH ani nařízení vlády nijak nerozlišují, zda se jedná o nová nebo použitá zařízení, tato skutečnost nemá na případné uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti žádný vliv.