Otázky a odpovědi: Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Vydáno: 2 minuty čtení

Již několik let se řeší přesun pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání do odvodů sociálního pojištění. Jak to bude v roce 2017? Zůstává povinnost odvádět příslušné procento z vyplacených mezd pojišťovně?

Otázky a odpovědi: Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
JUDr.
Rudolf
Pospíšil
Odpověď:
Dne 17. 8. 2015 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění se některé další zákony. Tato novela nabyla účinnosti 1. října 2015.
V současné době tedy na základě politického rozhodnutí platí úprava odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v doposud platné formě. Podle současné právní úpravy tedy i nadále provozuje zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání Česká pojišťovna a pojišťovna Kooperativa. Tento systém se bude provozovat do doby, než se vláda rozhodne jinak. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro Radu hospodářské a sociální dohody rozhodovací materiál, který obsahoval celkem čtyři varianty řešení. Vzhledem k tomu, že sociální partneři se neshodli na nositeli pojištění, čeká se na definitivní rozhodnutí vlády.
Pro úplnost je třeba dodat, že s účinností od 26. 10. 2015 schválila vláda nové vládní nařízení č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Podle tohoto nového vládního nařízení se postupuje u nároků na bolest a ztížení společenského uplatnění vzniklých od 26. 10. 2015. Byly-li však bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti nařízení vydán lékařský posudek, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle tohoto nového nařízení.