Rada pro veřejný dohled nad auditem

Vydáno: 18 minut čtení

Rada pro veřejný dohled nad auditem byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb. , o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Jejím hlavním úkolem je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky, která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, a provádět v souladu s požadavky evropského práva kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu. Při výkonu své působnosti dbá na ochranu veřejného zájmu. Je právnickou osobou a sídlí v Praze.

Rada pro veřejný dohled nad auditem
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
Rada pro veřejný dohled nad auditem
Legislativa
Klíčovými právními předpisy, kterými se Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) při své činnosti řídí, jsou:
-
zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“);
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES (dále jen „nařízení“);
-
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
 
Subjekty veřejného zájmu
Definice subjektů veřejného zájmu a jejich seznam jsou od 1. ledna 2016 uvedeny v zákoně o účetnictví.
 I------------------I---------------------------------------------------------I I Za subjekt    I a. obchodní společností a je emitentem investičních   I I veřejného zájmu I cenných papírů přijatých k obchodování na evropském   I I je považována  I regulovaném trhu;                    I I účetní jednotka, I---------------------------------------------------------I I která má sídlo v I b. bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo  I I České republice I spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona      I I a je:      I upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev; I I         I---------------------------------------------------------I I         I c. pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona      I I         I upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven;      I I         I---------------------------------------------------------I I         I d. penzijní společností podle zákona upravujícího    I I         I důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření;   I I         I---------------------------------------------------------I I         I e. zdravotní pojišťovnou.                I I------------------I---------------------------------------------------------I 
 
Činnost Rady
Výkonem veřejného dohledu podle zákona o auditorech se rozumí dohled nad:
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I   Oblast veřejného dohledu    I        Poznámka        I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - kontrolou dodržování ustanovení  I - orgány Komory jsou podle      I I zákona o auditorech, auditorských  I zákona o auditorech: sněm, výkonný  I I standardů, etického kodexu a    I výbor a prezident Komory, dozorčí  I I vnitřních předpisů Komory auditorů I komise a kárná komise        I I České republiky (dále jen "Komora") I                   I I a také dohled nad orgány Komory   I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - organizací, řízením a prováděním I - dozorčí komise je kontrolním    I I kontrol kvality organizovaných a  I orgánem Komory            I I řízených dozorčí komisí       I - aktuálně má devět členů      I I                   I - při své činnosti se řídí dozorčím I I                   I řádem                I I                   I - kontroluje kvalitu činnosti    I I                   I auditorů, dodržování         I I                   I zákona o auditorech, dalších     I I                   I právních předpisů, vnitřních     I I                   I předpisů Komory a plnění usnesení  I I                   I sněmu                I I                   I - provádí šetření podnětů a     I I                   I stížností doručených Komoře     I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - organizací a provozováním systému I                   I I průběžného vzdělávání statutárních I                   I I auditorů prováděného Komorou    I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - uplatňováním kárných a jiných   I - § 47 - registrace pro účely    I I opatření Komorou při řízeních proti I povinného auditu společnosti se   I I auditorům, případně osobám     I sídlem ve třetí zemi         I I registrovaným podle         I                   I I § 47 zákona o auditorech      I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I 
Ze zákona o auditorech dále vyplývá, že Rada při své činnosti například:
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I      Činnost Rady       I        Poznámka        I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - spolupracuje s příslušnými orgány I - čl. 25 nařízení (spolupráce s   I I podle nařízení ve věcech týkajících I dalšími příslušnými orgány na    I I se povinného auditu a plnění    I vnitrostátní úrovni)         I I povinností podle          I                   I I zákona o auditorech a nařízení   I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - spolupracuje s orgány veřejného  I                   I I dohledu nad auditory ostatních   I                   I I členských států a podílí se na   I                   I I mezinárodní spolupráci dohledových I                   I I orgánů               I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - spolupracuje s Českou národní   I - Česká národní banka je podle    I I bankou ve věci dohledu nad auditory I zákona č. 6/1993 Sb., o České    I I provádějícími auditorskou činnost  I národní bance, orgánem vykonávajícím I I osobám podléhajícím dohledu České  I dohled nad finančním trhem v České  I I národní banky            I republice              I I                   I - Česká národní banka provádí dohled I I                   I nad bankovním sektorem, družstevními I I                   I záložnami, kapitálovým trhem,    I I                   I pojišťovnictvím, penzijními     I I                   I společnostmi, fondy penzijních    I I                   I společností, směnárnami a dohled nad I I                   I institucemi v oblasti platebního   I I                   I styku                I I                   I - Česká národní banka stanovuje   I I                       I pravidla, která chrání stabilitu   I I                   I bankovního sektoru, kapitálového   I I                   I trhu, pojišťovnictví a sektoru    I I                   I penzijních fondů           I I                   I - Česká národní banka systematicky  I I                   I reguluje, dohlíží a popřípadě    I I                   I postihuje nedodržování stanovených  I I                   I pravidel               I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - spolupracuje s Komorou, Výborem  I                   I I evropských orgánů dohledu nad    I                   I I auditem a příslušnými orgány jiných I                   I I členských států za účelem      I                   I I sjednocování požadavků na      I                   I I teoretickou přípravu a odbornou   I                   I I praxi a požadavků na rozdílovou   I                   I I zkoušku               I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - schvaluje: statut Rady, plán   I                   I I činnosti Rady, návrh rozpočtu Rady, I                   I I řádů a dalších vnitřních předpisů, I                   I I zprávu o veřejném dohledu nad    I                   I I auditem, souhrnnou zprávu o systému I                   I I zajištění kvality, plán kontrol   I                   I I kvality               I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - vydává doporučení pro účely    I - § 37 odst. 2            I I výkonu veřejného dohledu      I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - dohlíží na provádění kontroly   I - § 24c odst. 1           I I kvality organizované a řízené    I                   I I dozorčí komisí prostřednictvím   I                   I I Radou pověřeného člena nebo jiné  I                   I I pověřené osoby, která není s    I                   I I kontrolovaným auditorem ve střetu  I                   I I zájmů a splňuje požadavky stanovené I                   I I zákonem               I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - je oprávněna nařídit Komoře    I                   I I provedení kontroly kvality u    I                   I I auditora              I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - sleduje vývoj na trhu provádění  I - čl. 27 nařízení (sledování kvality I I povinného auditu subjektů veřejného I trhu a hospodářské soutěže)     I I zájmu a zpracovává zprávu o vývoji I - Rada pravidelně sleduje vývoj na  I I na trhu poskytování služeb     I trhu poskytování služeb povinného  I I povinného auditu subjektům     I auditu subjektům veřejného zájmu a  I I veřejného zájmu           I posuzuje zejména:          I I                   I a) rizika vyplývající z vysokého   I I                   I výskytu nedostatků v kvalitě práce  I I                   I statutárního auditora nebo      I I                   I auditorské společnosti, včetně    I I                   I systémových nedostatků v rámci sítě I I                   I auditorských společností, které   I I                   I mohou vést k zániku kterékoli    I I                   I auditorské společnosti, dále     I I                   I přerušení poskytování služeb     I I                   I povinného auditu v konkrétních    I I                   I odvětvích i napříč odvětvími, další I I                   I hromadění rizik, jež spočívají v   I I                   I nedostatcích auditů, a dopad na   I I                   I celkovou stabilitu finančního    I I                   I sektoru;               I I                   I b) úroveň koncentrace trhu, včetně  I I                   I úrovně jeho koncentrace v      I I                   I konkrétních odvětvích;        I I                   I c) činnost výborů pro audit;     I I                   I d) potřebu přijmout opatření ke   I I                   I zmírnění rizik uvedených v bodu a)  I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - zpracovává přehled všech     I - § 25                I I opatření, která byla za každý    I                   I I kalendářní rok uložena auditorům  I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - zveřejní jména auditorů, jejichž I - čl. 16 nařízení (jmenování     I I podíl odměn za povinný audit    I statutárních auditorů nebo      I I účtovaných nebo evidovaných od   I auditorských společností)      I I subjektů veřejného zájmu      I                   I I nepřesahuje 15% z celkových odměn I                   I I účtovaných nebo evidovaných za   I                   I I povinný audit za kalendářní rok   I                   I I podle nařízení           I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I - informuje Výbor evropských orgánů I                   I I dohledu nad auditem o uložených   I                   I I opatřeních zákazu výkonu auditorské I                   I I činnosti a vyloučení z výkonu    I                   I I funkce člena řídicího orgánu    I                   I I auditorské společnosti nebo     I                   I I subjektu veřejného zájmu      I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I 
 
Kontrola kvality
Kontrolou kvality u auditora se zjišťuje, zda
auditor
postupuje při provádění auditorské činnosti v souladu se zákonem o auditorech, auditorskými standardy, etickým kodexem a vnitřními předpisy Komory a nařízením. Systému zajištění kvality podléhají všichni auditoři.
Systém zajištění kvality zahrnuje kontroly kvality organizované a řízené:
a)
kontrolním výborem (týká se Rady - kontrola kvality u auditorů/auditorských společností, které mají subjekty veřejného zájmu) a
b)
dozorčí komisí (týká se Komory - kontrola kvality auditorů/auditorských společností, které nemají subjekty veřejného zájmu).
Systém zajištění kvality musí splňovat tato kritéria:
a)
je nezávislý na kontrolovaných auditorech,
b)
podléhá veřejnému dohledu,
c)
kontrolu kvality provádí kontrolor kvality za splnění podmínek stanovených zákonem o auditorech,
d)
provedení kontroly kvality se stanovuje na základě analýzy rizik, a to u:
i)
auditora provádějícího povinný audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu, nejméně jednou za 3 roky,
ii)
auditora, který neprovádí povinný audit ani u jednoho subjektu veřejného zájmu, nejméně jednou za 6 let.
Jednou ročně vydává Rada souhrnnou zprávu o systému zajištění kvality, v níž uvádí podstatná zjištění, zejména opakované nedostatky vnitřních systémů řízení kvality u auditorů, které vyplývají z provedených kontrol kvality. Souhrnnou zprávu o systému zajištění kvality zveřejní Rada na svých internetových stránkách nejpozději do šesti měsíců od skončení kalendářního roku.
 
Orgány Rady
Orgány Rady jsou: Prezidium, prezident Rady, disciplinární výbor a kontrolní výbor. Kromě toho může Rada zřizovat poradní komise.
 
Prezidium
Výkonným orgánem Rady je Prezidium, které vykonává působnost Rady podle zákona o auditorech nebo nařízení, pokud nepřísluší zároveň jiným orgánům Rady. Prezidium je šestičlenné. Členy Prezidia jmenuje ministr financí po dohodě s Českou národní bankou. Funkční období členů Prezidia je šestileté. Plnění funkce člena Prezidia je výkonem veřejné funkce.
Členy Prezidia jsou: Ing. Jiří Nekovář (prezident), prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., Ing. Zdeněk Liška, prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph. D., Ing. Věra Mazánková a Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA.
 
Prezident
Prezidium volí a odvolává ze svých členů prezidenta Rady při ustavujícím zasedání, dále pak vždy při jmenování více jak jednoho nového člena Prezidia, nebo pokud prezidentovi Rady výkon funkce člena Prezidia skončí. Prezident Rady je statutárním orgánem Rady.
 
Disciplinární výbor
Ze zákona o auditorech vyplývá, že disciplinární výbor má pět členů a vykonává v prvním stupni působnost Rady v řízení o sankcích (správní delikty). Odvolacím orgánem je Prezidium. Plnění funkce člena disciplinárního výboru je výkonem veřejné funkce.
Předsedou disciplinárního výboru je: Ing. Radek Neužil, LL. M.; členy disciplinárního výboru jsou: JUDr. Jan Bárta, CSc.; RNDr. Ladislav Minčič, CSc.; JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph. D.
 
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor má pět členů a organizuje a řídí kontroly kvality u auditora provádějícího povinný audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu, předkládá návrh souhrnné zprávy o systému zajištění kvality a návrh plánu kontrol kvality Prezidiu ke schválení. Plnění funkce člena kontrolního výboru je výkonem veřejné funkce.
Předsedkyní kontrolního výboru je: Ing. Monika Vítová; členy kontrolního výboru jsou: JUDr. Dalibor Vaigert; JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.; Ing. Zdeňka Drápalová; Ing. Libor Vašek, Ph. D.
 
Poradní komise
Rada zřídila v souladu se zákonem o auditorech poradní komise, které plní poradní úlohu ve vztahu k jednotlivým orgánům Rady. V čele každé z poradních komisí stojí předseda jmenovaný Prezidentem na návrh Prezidia.
 
Komise pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu
Komise pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu zodpovídá za přípravu a koordinaci postupů Rady v souvislosti s legislativními změnami týkajícími se problematiky výkonu auditorské činnosti, účastní se prostřednictvím svých členů mezinárodní spolupráce v oblasti výkonu veřejného dohledu nad auditem, diskutuje formy a způsoby zapojení Rady do osvětové činnosti vůči třetím subjektům a aktivně se účastní na formulování vize dalšího směřování výkonu veřejného dohledu nad auditem.
Předsedkyní komise pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu je RNDr. Eva Racková, CISA.
 
Komise pro kontrolu kvality a disciplinární řízení
Komise pro kontrolu kvality a disciplinární řízení zodpovídá za přípravu podkladů pro Prezidium při podání odvolání proti rozhodnutí kárné komise Komory nebo rozhodnutím disciplinárního výboru, posuzuje návrhy vnitřních předpisů Komory či jejich změny před jejich schvalováním sněmem nebo výkonným výborem Komory, podílí se na výkonu dohledu nad organizací, řízením a prováděním kontrol kvality organizovaných a řízených dozorčí komisí Komory, podílí se na výkonu dohledu nad uplatňováním kárných a jiných opatření Komorou při řízeních proti auditorům, je zapojena vhodným způsobem do činnosti kontrolního a disciplinárního výboru, zejména v souvislosti s expertní činností, podílí se na přípravě doporučení pro účely výkonu veřejného dohledu, dává Prezidiu podnět, aby Komoře nařídilo provedení kontroly kvality u auditora nepodléhajícího kontrole organizované a řízené kontrolním výborem Rady, podílí se na zpracování přehledu všech opatření, která byla za kalendářní rok uložena auditorům podle zákona o auditorech, plní další úkoly z pověření orgánů Rady.
Předseda komise pro kontrolu kvality a disciplinární řízení nebyl zatím zvolen.
 
Komise pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky
Komise pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky zodpovídá za přípravu podkladů pro Prezidium při podání odvolání proti rozhodnutím Komory podle zákona o auditorech, podílí se na výkonu dohledu nad organizací a provozováním průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou, podílí se na spolupráci s Komorou, Výborem evropských orgánů dohledu nad auditem a příslušnými orgány jiných členských států za účelem sjednocování požadavků na teoretickou přípravu a odbornou praxi a požadavků na rozdílovou zkoušku, posuzuje návrhy vnitřních předpisů Komory či jejich změny před jejich schvalováním sněmem nebo výkonným výborem Komory, týkají-li se oblasti vzdělávání a profesních zkoušek, podílí se na přípravě a organizaci školení pro kontrolory kvality, plní další úkoly z pověření orgánů Rady.
Předsedou komise pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky je Ing. Josef Tyll, Ph. D.
 
Komise kontroly hospodaření
Komise kontroly hospodaření zodpovídá za organizaci a provádění kontroly správnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládání rozpočtových prostředků Rady, informuje o závěrech kontroly Prezidium, kontroluje realizaci přijatých opatření k nápravě zjištěných nedostatků a spolupracuje s Ministerstvem financí ČR při finanční kontrole hospodaření Rady.
Předsedkyní komise kontroly hospodaření je Ing. Ludmila Nutilová.
 
Financování
Hlavními finančními zdroji Rady jsou:
dotace
ze státního rozpočtu, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění, jiné platby získané v souvislosti s použitím finančních prostředků Rady, výnosy z prodeje majetku Rady a ostatní příjmy z činnosti Rady.
Na webových stránkách Rady je uvedeno, že Rada hospodařila v roce 2015 s dotací ze státního rozpočtu ve výši 7 850 tis. Kč. Pro rok 2016 byla Radě poskytnuta
dotace
v celkové výši 18 950 tis. Kč. Výrazný nárůst rozpočtu oproti minulému roku souvisí s aplikací evropské legislativy, na základě které přijímá Rada odpovědnost za provádění kontrol kvality u auditorů subjektů veřejného zájmu, se kterou je spojeno zvýšení výdajů na činnost Rady v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, zapojením externích spolupracovníků apod.
 
Informační povinnosti
K informačním povinnostem Rady patří například:
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I        Oblast        I        Popis         I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Zpráva o veřejném dohledu nad    I - Rada vydává každoročně, nejpozději I I auditem               I do 30. června, zprávu        I I                   I o veřejném dohledu nad auditem za  I I                   I předcházející kalendářní rok     I I                   I - zpráva obsahuje např. informace o I I                   I činnosti, roční programy činnosti,  I I                   I celkové výsledky systému zajištění  I I                   I kvality a souhrnné informace o    I I                   I zjištěních a závěrech        I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Účetní závěrka           I - Rada zveřejňuje účetní závěrku   I I                   I Rady za předcházející účetní období I I                   I na svých internetových stránkách   I I                   I nejpozději do 30. června a dále   I I                   I informace podle čl. 28 nařízení   I I                   I (transparentnost příslušných orgánů) I I                   I - tyto informace musejí být na    I I                   I internetových stránkách zveřejněny  I I                   I po dobu alespoň pěti let od jejich  I I                   I zveřejnění včetně případných oprav  I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Zpráva o vývoji na     trhu       I - Rada zpracovává zprávu o vývoji na I I                   I trhu poskytování služeb povinného  I I                   I auditu subjektům veřejného zájmu   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Výpověď závazku ze smlouvy     I - Rada informuje Českou národní   I I                   I banku o výpovědi závazku ze smlouvy I I                   I o povinném auditu nebo o odstoupení I I                   I od smlouvy o povinném auditu, je-li I I                   I smluvní stranou účetní jednotka   I I                   I podléhající dohledu České národní  I I                   I banky                I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Výsledek kontroly kvality      I - Rada sděluje na požádání České   I I                   I národní bance výsledek kontroly   I I                   I kvality u auditora, který provádí  I I                   I povinný audit účetní jednotky, jež  I I                   I podléhá dohledu České národní banky I I-------------------------------------I--------------------------------------I 
Více informací týkajících se Rady a její činnosti je uvedeno na webových stránkách Rady na adrese www.rvda.cz.