Rada pro veřejný dohled nad auditem

Vydáno: 18 minut čtení

Rada pro veřejný dohled nad auditem byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb. , o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Jejím hlavním úkolem je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky, která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, a provádět v souladu s požadavky evropského práva kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu. Při výkonu své působnosti dbá na ochranu veřejného zájmu. Je právnickou osobou a sídlí v Praze.

Rada pro veřejný dohled nad auditem
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
Rada pro veřejný dohled nad auditem
Legislativa
Klíčovými právními předpisy, kterými se Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) při své činnosti řídí, jsou:
-
zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“);
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES (dále jen „nařízení“);
-
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
 
Subjekty veřejného zájmu
Definice subjektů veřejného zájmu a jejich seznam jsou od 1. ledna 2016 uvedeny v zákoně o účetnictví.
 I------------------I---------------------------------------------------------I I Za subjekt    I a. obchodní společností a je emitentem investičních   I I veřejného zájmu I cenných papírů přijatých k obchodování na evropském   I I je považována  I regulovaném trhu;                    I I účetní jednotka, I---------------------------------------------------------I I která má sídlo v I b. bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo  I I České republice I spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona      I I a je:      I upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev; I I         I---------------------------------------------------------I I         I c. pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona      I I         I upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven;      I I         I---------------------------------------------------------I I         I d. penzijní sp