Zrušení a zánik spolků

Vydáno: 9 minut čtení

V současné době probíhají v mnoha spolcích úpravy jejich vnitřního práva tak, aby bylo v souladu s požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ “). Jde zejména o úpravu stanov v oblasti vnitřní struktury (například rozhodnutí, zda spolek bude, či nebude mít kontrolní orgán), případně doplnění údajů, které je třeba dle NOZ povinně ve stanovách uvádět. Spolky musí do 1.1.2017 přizpůsobit stanovy úpravě NOZ a doručí je rejstříkovému soudu, který vede spolkový rejstřík, v němž je spolek zapsán.

Zrušení a zánik spolků
JUDr.
Václav
Dobrozemský,
doc. Ing.
Jan
Stejskal,
Ph. D.
Stejně tak bylo nezbytné upravit název spolku tak, aby odpovídal zákonným požadavkům. Nepřizpůsobí-li zapsaná osoba zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem v této lhůtě, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zapsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci.
Ve dvou uvedených lhůtách mnoho spolků může dojít k závěru, že pro jejich činnost již neexistuje opodstatnění nebo že jejich členové již ztratili o konkrétní spolkovou činnost zájem. Někdy ale také nejsou členové orgánů spolku schopni naplnit

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník