Reakce MF ČR na problematické oblasti zákona č. 250/2000 Sb.a rozpočtovou skladbu s komentářem

Vydáno: 23 minut čtení

Svaz měst a obcí zaslal v červnu 2016 na Ministerstvo financí dotazy k zákonu č. 250/2000 Sb. a k některým oblastem rozpočtové skladby. MF zaslalo SMO3) odpovědi počátkem listopadu 2016, které byly na stránkách SMO zveřejněny. S ohledem na vypořádání připomínek 15. novely vyhlášky č. 250/2000 Sb. došlo k nějakým úpravám, o kterých je třeba odbornou veřejnost včas informovat, a proto mimo jiné vznikl tento článek.

Reakce MF ČR1) na problematické oblasti zákona č. 250/2000 Sb.2) a rozpočtovou skladbu s komentářem
Ivana
Schneiderová,
auditorka
Zde uvedená informace o reakci MF na dotazy SMO má části:
A.
Dotazy, odpovědi MF a komentář autora k zákonu č. 250/2000 Sb. v oblasti rozpočtového procesu.
B.
Dotazy, řešení problematiky v 15. novele vyhlášky č. 250/2000 Sb., která má být účinná od 1. 1. 2017 a komentář autora k rozpočtové skladbě.4)
Vysvětlivky v PDF:
Šedý rastr - citace předpisu
Červené písmo - komentáře autorky k dotazům
A. Dotazy, odpovědi MF a komentář autora k zákonu č. 250/2000 Sb. v oblasti rozpočtového procesu
Vyřešení dotazů v oblasti rozpočtového procesu měly přispět k větší právní jistotě obcí a krajů v rozpočtovém procesu. Odpovědi ze strany MF však nejsou příliš sofistikované, ani řádně odůvodněné zněním předpisu, přesto se o určitý posun jedná. Přinejmenším se dají některé odpovědi na konkrétní dotazy použít analogicky např. při námitkách obcí na obvinění ze správních deliktů, které se jeví jako neoprávněné.
Praha, 9. června 2016
Č.j: 267/16
DOTAZY SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ROZPOČTOVÉMU PROCESU A ROZPOČTOVÉ SKLADBĚ
Obce mají několik stále se opakujících dotazů k rozpočtovému procesu a rozpočtové skladbě, na které již několik měsíců nebo dokonce i již několik let nemohou získat odpověď. Pro získání větší právní jistoty, správnou aplikaci právních předpisů a zamezení kvalifikování nejednoznačných výkladů některých ustanovení zákona č. 250//2000 Sb. a vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě5) ze strany kontrolních orgánů jakožto správního deliktu Vás žádáme o zodpovězení níže uvedených otázek. Otázky jsou rozděleny do tematických celků podle dané problematiky rozpočtového procesu či rozpočtové skladby.
1. První dotaz se týká nově se objevujících pokut za správní delikt.
Právní rámec:
Prosíme o výklad ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jehož ustanovení zní:
[(2) Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti.
Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i
jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.]
1.1
V rámci ustanovení je použita formulace, že rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li ... a je uveden demonstrativním způsobem výčet tří situací, kdy se rozpočtová opatření uskutečňují povinně (změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku).
Můžete prosím uvést taxativním způsobem i další situace na příjmové i výdajové straně rozpočtu obce, kdy se rozpočtová opatření uskutečňují povinně? Jaký by záměr předkladatele předpisu doplnění písmene „i“ do § 16 odst. 2?
Odpovědi Ministerstva financí na dotazy k rozpočtovému procesu u obcí a k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
1. Výklad ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb.
1.1. Podle ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočtové opatření provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelné pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení
dotace
před koncem kalendářního roku, nebo pokud se jedná o finanční prostředky podle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb.
Tohoto ustanovení lze využít pouze u výdajů vynaložených zcela bezprostředně po vzniku havárie, kdy nelze svolat příslušný orgán obce ke schvalování rozpočtového opatření. Jinými slovy, v zákoně uvedené výjimky se vztahují k neodkladným výdajům, tedy výdajům, které je nutné vynaložit zejména před uplynutím minimální zákonem vyžadované doby pro zveřejnění informace o připravovaném zasedání zastupitelstva obce, případně v době, kdy z objektivních důvodů nelze svolat usnášeníschopnou radu obce.
Citovaný zákon neupravuje tzv. povinnost 100 % upravení rozpočtu na skutečnost koncem rozpočtového roku. V průběhu roku se rozpočtová opatření provádějí podle vzniklé situace v hospodaření obce.
[[
Komentář:
]]
[[Dle odpovědi vyznívá ustanovení § 16 odst. 2 ve smyslu, že rozpočtová opatření jsou povinná i v případě § 16 odst. 4 - tj. u výdajů.
Určitě bychom však přivítali
taxativní
výčet povinných rozpočtových opatření, aby nedocházelo k možnosti rozdílných výkladů!]]
[[Při dílčích přezkumech roku 2016 někteří kontroloři z krajů uváděli jako nedostatky u obcí i případy, kdy nebyly rozpočtovány příjmy; byly ze strany kontrol vyžadovány i měsíční úpravy rozpočtu v příjmech na 100 %. Odpověď MF vyznívá, že takové úpravy rozpočtu nebyly záměrem novely zákona. Přesto je znění předpisu nejasné a bylo by třeba vymezit případy povinných rozpočtových opatření.]]
[[(Pozn. K úpravě znění § 16 odst. 2 došlo až novelou č. 24/2015 účinnou od února 2015).]]
Pokračování dotazu:
Při provádění přezkoumání hospodaření je nové znění § 16 odst. 2 vykládáno kontrolory krajů tak, že se musí povinně provést všechna rozpočtová opatření, tj. schválit všechny hodnoty rozpočtované a vykázané ve FIN 2-12M jako rozpočtové opatření vyrovnané na 100 % se skutečností. Pokud toto není splněno, je považováno za správní delikt dle § 22a, písm. e) a je vyměřena v některých případech obcím pokuta. Tento požadavek na 100 % upravení rozpočtu na skutečnost působí jako formální a má i zkreslující vypovídací schopnost o plnění rozpočtu. Prosíme o odpověď na tyto příklady:
1.2
Mezi pojmy rozpočet a rozpis rozpočtu je rozdíl. Obec schválí rozpočet na paragrafu např. 5311 ve výši 500 tis. Kč jako závazný ukazatel. Následně provede rozpis rozpočtu na jednotlivé položky. Ve výsledku je ve FIN 2-12M vykázáno překročení výdajů oproti rozpočtu o 1 tis. Kč na položce 5169, ale nebyl dočerpán rozpočet např. na položce 5139 o 2 tis. Kč. Celkově je skutečnost oproti schválenému závaznému ukazateli na paragrafu 5311 nižší.
Je obec povinná provést rozpočtové opatření i u rozpisu rozpočtu (kde je tato povinnost uvedena v zákoně?), a pokud neprovede, jedná se o porušení § 16 odst. 2, tj. o správní delikt?
Odpovědi Ministerstva financí na dotazy k rozpočtovému procesu u obcí a k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 1.2. Při změně rozpisu rozpočtu se rozpočtová opatření neprovádějí.
[[
Komentář:
]]
[[Odpověď z MF je sice stručná, ale jako argument významná. Jasně je odpovězeno, že jsou povinná rozpočtová opatření ve vztahu ke struktuře, jak je schválen rozpočet obce, a není potřeba upravovat rozpis rozpočtu v rámci schválených ukazatelů. Při kontrole povinných rozpočtových opatření by se nemělo vycházet z hodnot ve výkazu FIN 2-12M, ale z podob schválených rozpočtů.]]
1.3
Obec za období 12. má navýšené příjmy ze sdílených daní oproti rozpočtu. Tyto navýšené příjmy se projeví na položce 8115 změna stavu.
Je zde povinnost provést rozpočtové opatření a vyrovnat rozpočet sdílených daní na 100 % na skutečnost oproti položce 8115? Dotaz je za předpokladu, že jako závazný ukazatel rozpočtu jsou sdílené daně schválené celkem a jako celek byly překročeny. Pokud by však odpověď byla kladná, prosíme i o vysvětlení, jaký má smysl „doupravování“ rozpočtu po skončení roku na skutečnost, tj. vlastně formální schválení?
Odpovědi Ministerstva financí na dotazy k rozpočtovému procesu u obcí a k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 1.3. Rozpočtové opatření se neprovádí.
[[
Komentář:
]]
[[Opět se jedná o stručnou odpověď, ale ve vztahu k dotazu by se mohla odpověď interpretovat ve smyslu, že v případě překročení příjmů není rozpočtové opatření povinné, což je někdy právě ten chybějící argument pro výtky kontrol z krajů ohledně povinných rozpočtových úprav na 100 % i v příjmech.]]
2. Prosíme o výklad ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jehož ustanovení zní:
[Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.]
Je třeba, aby součástí závěrečného účtu obce byl např. jmenovitý výčet všech poskytnutých dotací z rozpočtu obce spolkům, popř. dalším subjektům, nebo je možné informaci o těchto dotací vyjádřit pouze souhrnně? Pokud jednotlivě, je třeba ve výčtu uvést jen vyúčtované
dotace
v daném roce nebo i vyplacené zálohy na dotaci, které budou vyúčtovány až v následujícím roce?
Odpovědi Ministerstva financí na dotazy k rozpočtovému procesu u obcí a k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
Součástí závěrečného účtu obce musí být i jmenovitý výčet všech poskytnutých dotací z rozpočtu obce včetně vyplacených záloh.
[[
Komentář:
]]
[[Tato odpověď není tak „příjemná“ jako v předchozích případech. Jen upozorňuji, že není vyžadováno do závěrečných účtů vypisovat všechny transfery, ale jen
dotace
, tj.
dotace
poskytnuté v režimu zákona č. 250/2000 Sb. (žádost, schválení, veřejnoprávní smlouvy, zveřejnění nad 50 tis. Kč). Není nutné vypisovat např. dary, granty apod., kde není poskytovatelem vyžadováno vypořádání.]]
3. Skupina dotazů směřujících k naplnění § 12 zákona č. 250/2000 Sb.
Pozn. Text dotazu je zkrácen o příklady a návrhy řešení.
Úvodní vysvětlení:
Dotazy směřují především k aplikaci § 12 odst. 1 zákona a úzce souvisejí s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Dotazy jsou položeny především z důvodu zvýšení právní jistoty územních samosprávných celků při plnění svých povinností v oblasti rozpočtového procesu, především sestavování rozpočtu. Dotazy směřují především k řešení problematiky na úrovni obcí (obce, městyse, města, statutární města), i když závěry nepochybně bude možné obdobně použít i např. pro kraje.
Níže popsaná problematika vychází z praxe měst a obcí, kdy především v posledních dvou letech začíná docházet v rámci odborné veřejnosti k rozdílným názorům, v jaké struktuře mohou obce zpracovávat a schvalovat své rozpočty.
Jedná se o zpracování rozpočtu v členění organizačním (dle odborů, organizačních složek, a jednotlivých akcí). Někteří kontroloři vykonávající přezkoumání hospodaření začínají nastavené rozpočty ve vztahu k číselníkům org vyhodnocovat jako rozpočty sestavené v rozporu s § 12 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Jako poměrně závažný důsledek uveďme, že zpracování rozpočtu v rozporu s § 12 odst. 1 je správním deliktem dle § 22a odst. 1 písm. f) zákona s možnou sankcí až do výše 1 000 000 Kč dle odst. 5 téhož paragrafu. Pokud vezmeme v úvahu, že se bavíme pouze o technickém řešení nastavení rozpočtu a navíc za situace, kdy se po celá léta touto záležitostí nikdo nezabýval, jeví se jako nepřiměřené vůbec udělení jakékoliv sankce. Tento dopis si klade za cíl mj. těmto situacím předejít.
Současné nastavení právních předpisů se v rámci této diskuse jeví jako nešťastné a jdoucí proti zažité praxi. Právě odlišnost předpisu se zažitou „dobrou praxí“ začíná způsobovat problémy nejen při sestavování rozpočtů obcí, ale také při přezkoumání hospodaření. Níže uvádíme popis a vysvětlení problému, jeho praktické dopady, návrh řešení a závěrem dotazy, na které si dovolujeme zdvořile požádat o odpověď.
Citace ustanovení § 12 odst. 1 zákona:
[Rozpočet územního samosprávného celku a rozpočet svazku obcí se zpracovává
v třídění podle rozpočtové skladby,
kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.]
Rozpočtová skladba je stanovena vyhláškou č. 323/2002 Sb. Tato vyhláška stanovuje, že se
rozpočty obcí třídí podle těchto hledisek třídění příjmů a výdajů:
-
druhového
- dle § 2 odst. 2 vyhlášky se z hlediska druhového třídí příjmy a výdaje z hlediska příjmových a výdajových druhů,
-
odvětvového
- dle § 2 odst. 3 vyhlášky se z hlediska odvětvového třídí příjmy a výdaje podle odvětví,
-
konsolidačního
- dle § 2 odst. 4 vyhlášky se z hlediska konsolidačního třídí příjmy a výdaje podle stupňů
konsolidace
,
-
zdrojového
- dle § 1a odst. 2 vyhlášky se zdrojové třídění sestává z třídění podkladového, prostorového a nástrojového. Rozpočty obcí z těchto třídění příjmů a výdajů používají jen třídění prostorové (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu, upraveno v § 2 odst. 6 vyhlášky) a třídění nástrojové (třídění příjmů a výdajů podle toho, zda zdrojem je tuzemsko nebo zahraničí, upraveno v § 2 odst. 7 vyhlášky),
-
transferového
- dle § 2 odst. 12 vyhlášky se z hlediska transferového třídí příjmy a výdaje z hlediska účelu transferů.
Výše uvedená hlediska třídění představují pro rozpočty obcí třídění podle rozpočtové skladby. Z toho vyplývá, že pouze tato třídění rozpočtové skladby mají obce v souladu s § 12 odst. 1 zákona použít při zpracování svých rozpočtů. V tomto bodě však nastává zásadní problém. Vyhláška o rozpočtové skladbě neumožňuje obcím při zpracování svých rozpočtů použít žádné odpovědnostní třídění. Vyhláška v rámci § 1a odst. 1 písm. a) sice definuje
odpovědnostní
třídění, v § 2 odst. 1 pak stanovuje, že z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje pouze státního rozpočtu (podle správců kapitol). Absence možnosti použít jakékoliv odpovědnostní třídění při sestavování rozpočtů obcí způsobuje problémy a v zásadě omezuje možnosti a pravomoci zastupitelstev obcí při sestavování rozpočtů.
Zejména v rozpočtových procesech měst je totiž standardní, že zastupitelstva si přejí v rámci schvalovaného rozpočtu vyjádřit odpovědnost (stanovit závazné ukazatele rozpočtu) jednotlivým místům odpovědným za nakládání s veřejnými prostředky v souladu se schváleným rozpočtem. Těmito odpovědnými místy jsou především
odbory
, popř.
oddělení
obecních (městských) úřadů, popř. magistrátů statutárních měst, dále
organizační složky
zřízené dle zákona, popř. jednotliví příkazci operací odpovědní za nakládání s veřejnými prostředky. Současné nastavení zákona o rozpočtových pravidlech a vyhlášky o rozpočtové skladbě
neumožňuje
obecním zastupitelstvům tyto odpovědnosti ve schvalovaných rozpočtech vyjádřit, a to
z důvodu stanovené povinnosti zpracovat rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby, přičemž v rozpočtové skladbě chybí možnost nastavení odpovědnostního třídění v rozpočtu obcí.
Další častou situací, kterou obecní zastupitelstva při sestavování svých rozpočtů řeší, je chybějící možnost stanovit závazné ukazatele rozpočtu
podle plánovaných akcí,
byť by se jednalo o akce pro danou obec významné. Opět je zde vyhláškou o rozpočtové skladbě významně omezena pravomoc zastupitelstva obce. Demonstrujme na příkladu - zastupitelstvo obce vyčlení určitou část prostředků na opravy chodníků. Vyhláška o rozpočtové skladbě neumožňuje zastupitelstvu v rámci rozpočtu prostředky účelově vyčlenit na opravu konkrétních zastupitelstvem preferovaných chodníků. Vyhláška o rozpočtové skladbě umožňuje použít členění dle odvětví (pro příklad chodníků se bude jednat o paragraf odvětvového třídění 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací) a druhu výdaje (opravy chodníků se dle druhového třídění zatřídí na položku 5171 - opravy a udržování). Vyhláška o rozpočtové skladbě dále neumožňuje zastupitelstvu jakkoliv pomocí rozpočtové skladby určit, na opravu kterého chodníku se rozpočtované prostředky použijí. Zcela určitě není smyslem, aby zastupitelstvo schvalovalo celý rozpočet v třídění dle jednotlivý akcí a omezovalo tak kompetenci rady hospodařit v rámci schváleného rozpočtu, na druhou stranu existují některé významné akce (priority), na jejichž realizaci má zastupitelstvo zájem a na které by si přálo účelově vymezit prostředky v rámci schváleného rozpočtu. Pokud navážeme na uvedený příklad použití rozpočtové skladby při rozpočtování výdaje na opravu konkrétního chodníku (zastupitelstvo v rámci rozpočtu tento výdaj schválí na paragrafu 2219 a položce 5171), rada pak v rámci hospodaření není vázána záměrem opravit konkrétní chodník, protože
zastupitelstvo nemá rozpočtovou skladbou daný nástroj,
jak pomocí třídění rozpočtové skladby danou akci schválit. Rada pak v rámci schváleného závazného ukazatele (paragraf 2219, položka 5171) může opravit jakýkoliv chodník nebo dokonce nasměrovat peněžní prostředky do úplně jiné akce, protože paragraf 2219 dle své legendy umožňuje použít veřejné prostředky i na odstavné plochy, parkoviště nebo cyklistické stezky. Tento stav je z pohledu zastupitelstva nežádoucí, nicméně pokud se zastupitelstvo striktně drží § 12 odst. 1 zákona a schvaluje rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby, nemá žádný nástroj k tomu, jak danou výdajovou prioritu v rozpočtu účelově vymezit, protože vyhláška o rozpočtové skladbě k tomu zastupitelstvu nedává žádné možnosti. Odpovědi Ministerstva financí na dotazy k rozpočtovému procesu u obcí a k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
Podle našeho názoru členění příjmů a výdajů nad rámec rozpočtové skladby není s tím, co vyhláška o ní stanoví, ani s žádnou jinou povinností územních samosprávných celků v rozporu a je překvapivé, že někteří kontroloři takové členění označují za protiprávní. Ve státním rozpočtu se široce využívají podpoložky (podrobnější členění příjmů a výdajů podle druhů v rámci položek) a někdy i podparagrafy a nemáme zprávy, že by takovéto rozšíření evidence bylo předmětem kontrolních nálezů.
V současné době se připravuje do meziresortního připomínkového řízení novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě...
[[
Komentář:
]]
[[V návrhu 15. novely vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění pro legislativní radu vlády je uvedeno řešení výše popsaného problému, a to způsobem praktickým, nezatěžujícím a výrazně zvyšujícím právní jistotu ÚSC při sestavování rozpočtu:]]
[1. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:]
[㤠3a]
[
Podrobnější a další třídění příjmů a výdajů
]
[Organizace mohou použít podrobnější nebo další třídění příjmů a výdajů. Podrobnějším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle hledisek stanovených v § 1a a 2 na ještě nižší jednotky třídění než jsou jednotky třídění stanovené v § 3. Dalším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle dalších hledisek než jen hledisek stanovených v § 1a a 2.“.]
[[Touto
úpravou vyhlášky
o
rozpočtové skladbě
můžeme problém schvalování rozpočtu ÚSC
v podrobnějším třídění např. dle odpovědnosti, akce, a dalších hledisek
v souladu se zněním
dle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. považovat za uspokojivě vyřešený.
]]
4. Skupina dotazů směřujících k pojmu rozpočtové krytí výdaje
Rovněž ustanovení zákona v § 16, odst. 4 znamená od roku 2015 nemožnost vyhovění předpisu v plném rozsahu v praxi.
[(4) Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti
uložené pravomocným rozhodnutím,
při obdržení
dotace
před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finančních prostředky podle § 28 odst. 12.“ .]
Poznámka:
Tento odstavec § 16 sice není ve správních deliktech, ale jeho nedodržení je porušení právních předpisů. Případně je kontrolory vyhodnoceno jako nedodržení řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.
Na první pohled vypadá požadavek předpisu logicky, rozpočet je závazný, nemělo by docházet k čerpání výdajů, které kryté rozpočtem nejsou. Ale v praxi se setkáváme s případy, kdy nelze požadavek zákona vždy plně dodržet, a přesto by se nemělo jednat o nedodržení rozpočtové kázně.
Příklady z praxe a jak je vyhodnotit:
4.1
V rozpočtu jsou naplánovány výdaje na spotřeby energií. Obec povolila inkaso z účtu dodavatelům. Dojde k vyšší spotřebě a dodavatel si odčerpá vyšší výdaj, než obec rozpočtovala. Došlo k provedení rozpočtově nezajištěného výdaje. Rozpočtové opatření na skutečnou spotřebu energií je provedeno dodatečně.
Opravdu je nezbytné toto vyhodnotit jako porušení zákona?
Odpovědi Ministerstva financí na dotazy k rozpočtovému procesu u obcí a k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
4.1 Nejde o porušení zákona.
4.2
Obec je plátcem DPH, v běžném roce očekává, že zaplatí na DPH 5 mil. Kč, ale také předpokládá, že bude mít nárok na odpočet ve výši 3 mil. Kč. V rozpočtu na běžný rok se rozpočtuje výdaj ve výši 2 mil. Kč. Ale v průběhu roku dojde k případu, že nárok na odpočet se uplatňuje až za měsíc říjen, tj. již v červnu je výdaj odvodu DPH vyšší, než je rozpočet. Přesto nelze tento případ vyhodnotit, že nebyl rozpočtově krytý.
Je opravdu nezbytné, aby se dělala „rozpočtová opatření v průběhu roku „sem a tam“ s výsledkem, že rozpočet na konci roku po x změnách bude stejný jako na začátku?
Odpovědi Ministerstva financí na dotazy k rozpočtovému procesu u obcí a k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
4.2. V tomto případě se rozpočtové opatření nedělá.
4.3
Stejný problém jako v příkladu č. 2 je u všech přefakturací, např. energií, telefonů, náhrad nákladů. Při úhradě faktury dodavatelům volíme položku výdaje, ta není v rozpočtu, protože se zároveň očekává náhrada tohoto výdaje - např. od zaměstnanců na stravenky, od nájemců za energie apod. Může dojít k dočasnému překročení položek, ale přesto ve výsledku nebude rozpočet překročen. Otázka, je možné takový výdaj považovat za „krytý rozpočtem“?
Názor MF:
4.3 Výdaj považujeme za krytý rozpočtem.
4.4
Na různé studie a plány má město v rozpočtu 10 mil. Kč např. na paragrafu 3635 Územní plánování. Z této položky čerpá na projekt „Zateplení budovy obecního úřadu“. Paní účetní zvolí přesnější paragraf pro naplnění vyhlášky o rozpočtové skladby, tj. 6171. Na tomto paragrafu rozpočet není, ale přesto byl výdaj rozpočtem krytý. Obdobný případ: Obec měla na položce 6130 plánovaný výdaj na nákup pozemku. Zúčastnila se dražby a dočasně musela využít na jistinu položku 5189, která rozpočtem nebyla krytá (jedná se o položku dočasnou, zpravidla se nerozpočtuje).
Opět by se nemělo jednat o výdaj, který není krytý rozpočtem, rozpočet je na cílové položce, na které nakonec dojde k čerpání.
Je tento výklad v souladu s názorem MF?
Názor MF:
4.4 Výdaj považujeme za krytý rozpočtem.
4.5
Často se dle našeho názoru nesprávně vyhodnocuje i požadavek zákona č. 320/2001 Sb. ohledně rozpočtového krytí. Zákon vyžaduje krytí rozpočtem, ne krytí konkrétní rozpočtové položky vyplývající z rozpisu rozpočtu. Příklad: Jako závazný ukazatel je schválen zastupitelstvem výdaj na paragrafu 6171 celkem. Očekává se, že se budou měnit zámky, tj. při rozpisu rozpočtu je dána určitá částka na položku 5171 Opravy a udržování. Nakonec se však nakoupí zámky a klíče a výměnu provede vlastní zaměstnanec. Čerpání výdaje je pak na položce 5139 a 5021.
Závazný ukazatel je splněn, účel je splněn. Správce rozpočtu neporušil zákon č. 320/2001 a jeho prováděcí vyhlášky tím, že výdaj schválil, byl krytý rozpočtem, nebyl jen krytý rozpisem rozpočtu, což není, jak již bylo uvedeno výše v rozporu s žádným předpisem. Je tento výklad v souladu s názorem MF?
Názor MF:
4.5 Výdaj považujeme za krytý rozpočtem.
[[
Komentář:
]]
[[Musíme uznat, že odpovědi jsou pro ÚSC „příjemné“, ale neodůvodněné a pro právní jistotu velmi stručné. Např. bude těžké najít argument pro výdaj provedený před provedením rozpočtového opatření u otázky č. 4.1. (energie). Bylo by asi možné argumentovat odpovědí z MF, že když se jedná o neočekávaný výdaj vůli účetní jednotky neovlivnitelný, je také možné provést rozpočtové opatření až následně. Pro rozumné kontrolory je logické, že nejde vše naplánovat dopředu a neočekávané výdaje vznikat mohou a budou. Takové výdaje by neměly být vyhodnoceny jako porušení zákona v souladu s názorem MF, ale diskuse u těchto případů pravděpodobně vznikat budou.]]
Pokračování částí B v příštím vydání časopisu UNES.
Vysvětlivky v ASPI:
[ ] - citace předpisu
[[ ]]- komentáře autorky k dotazům
1 Ministerstvo financí České republiky
2 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, dále také zákon č. 250/2000 Sb. nebo zákon o rozpočtových pravidlech.
3 Svaz měst a obcí ČR.
4 Poznámka redakce: Část B bude publikována v UNES č. 1/2017.
5 Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dále také vyhláška č. 323/2002 Sb. nebo vyhláška o rozpočtové skladbě.