Novela zákona o auditorech

Vydáno: 32 minut čtení

Ve Sbírce zákonů byla 21. 9. 2016 zveřejněna novela zákona č. 93/2009 Sb. , o auditorech a o změně některých zákonů, a tímto dnem také novela vstoupila v platnost. Důvodem pro její vydání byla povinnost členských států Evropské unie zapracovat příslušné předpisy EU, zejména pak nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Novela upravuje výkon auditorské činnosti, působnost Komory auditorů České republiky, působnost Rady pro veřejný dohled nad auditem, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Některé úpravy jsou pouze formálního charakteru a zpřesňují již dříve platná ustanovení. Řada ustanovení je však nová a významným způsobem zasahuje do regulace auditu. Na ty by chtěl následující text upozornit, aniž by komentoval plný text zákona v těch oblastech, kde ke změnám nedošlo.

prof. Ing.
Libuše
Müllerová,
CSc.
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ (§ 1-2)
Předmět úpravy a vymezení pojmů zůstává prakticky beze změny. Za zmínku snad stojí doplnění textu v § 2 písm. b) zákona, kde se uvádí, že ověření výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy nezahrnuje ověření účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a zprávu auditora o jejich ověření.
HLAVA II (§ 3-24)
Tato část zákona je nejrozsáhlejší s poměrně dost velkými úpravami buď v již existujících paragrafech, nebo přidáním nových. Pro přehlednost se pokusíme rozdělit tyto úpravy z hlediska obsahu zákona.
Oprávnění auditora k provozování auditorské činnosti (§ 3-7)
V oblasti
vydávání auditorského oprávnění fyzickým osobám
(§ 4), kde je podmínkou ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského studijního programu, bylo doplněno uznávání srovnatelného zahraničního vysokoškolského studijního programu na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Zpřesněna byla i podmínka neexistence nedoplatků u orgánů Finanční správy ČR a orgánů Celní správy, stejně jako nedoplatků na pojistném veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Podobné zpřesnění podmínek týkající se uvedených nedoplatků se týká i
vydání auditorského oprávnění obchodní společnosti
(§ 5).
Úpravy doznalo i ustanovení týkající se
zákazu výkonu auditorské činnosti
(§ 7), kde je uvedeno, že statutární
auditor
nesmí vykonávat auditorskou činnost, pokud mu byl pravomocným rozhodnutím uložen zákaz výkonu auditorské činnosti v řízení podle § 26, který upravuje kárná a jiná řízení. Dále je zrušeno ustanovení týkající se
trvalého zákazu
výkonu auditorské činnosti (§ 7a). Pojem „trvalého zákazu“ je odstraněn i v dalších ustanoveních (§ 7c). Ostatní úpravy týkající se pozastavení, zákazu výkonu auditorské činnosti nebo zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti jsou víceméně formálního charakteru.
Vstup do profese (§ 8-11)
Zcela nově je formulováno ustanovení týkající se
auditorské zkoušky
(§ 8). Především je zpřesněno ustanovení o tom, že auditorská zkouška je složená z dílčích částí, které musí být všechny úspěšně vykonány. Písemná forma a povinnost vykonávat zkoušku v českém jazyce zůstaly zachovány, stejně jako možnosti osvobození od některé z dílčích částí v případě složení státní vysokoškolské zkoušky nebo srovnatelné profesní zkoušky v členském státě, která nesmí být starší než 5 let ode dne konání první dílčí auditorské zkoušky. Obsah auditorské zkoušky se v podstatě nezměnil. Zcela nově jsou vloženy další paragrafy v této oblasti, které původní zákon sice upravoval, ale velmi stručně a nepřesně. Týká se to
rozdílové zkoušky
(§ 8a), kterou musí složit ten, kdo má auditorské oprávnění v jiném členském státě, a touto zkouškou se ověřuje úroveň přiměřených znalostí právního řádu ČR v rozsahu, v jakém se vztahují k povinnému auditu. Rozdílová zkouška se rovněž skládá z dílčích částí, jejichž obsah určí Komora při zohlednění doporučení Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“), skládá se v českém jazyce a je písemná. Nový paragraf upravuje obsah
zkušebního řádu
vydávaný Komorou (§ 8b) a další nový paragraf stanoví složení a činnost
zkušební komise
(§ 8c), jejíž členy stejně jako d