Veřejná prospěšnost právnických osob

Vydáno: 8 minut čtení

Status veřejné prospěšnosti u právnických osob je otázkou, která je diskutována již od konce devadesátých let minulého století. Po dlouho dobu se však nedařilo nalézt shodu mezi neziskovými organizacemi a státem v tom, jak mají být nastaveny parametry veřejné prospěšnosti a jakým způsobem by měl být tento status přidělován. Průlomový je v tomto směru zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen "NOZ "). Tento článek je snahou o zhodnocení úpravy statusu veřejné prospěšnosti v právním řádu České republiky.

Legislativní novinky s komentářem
Michal
Jakoubek
Do nabytí účinnosti NOZ byla oblast veřejně prospěšných právnických osob upravena zejména zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a také zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve kterém byla upravena zejména daňová zvýhodnění plynoucí ze statusu obecně prospěšných společností.
Status
veřejné prospěšnosti neexistoval, resp. byl pojímán spíše formálně, neboť obecně prospěšnou společností byla ta právnická osoba, která byla založena podle zmíněného zákona, a přístup ke zvláštním výhodám spočívající například v daňových úlevách m