Co by měly vědět ÚSC o účetní konsolidaci státu - základní seznámení

Vydáno: 19 minut čtení

1) Cílem příspěvku je poskytnout základní seznámení s procesem účetní konsolidace státu zainteresovaným čtenářům, zejména z řad ekonomických pracovníků ÚSC, a také těm, kteří se zabývají účetní problematikou a výkaznictvím ÚSC, příspěvkových organizací a dalších organizací, a poskytnout jim ucelenou informaci o nových informačních povinnostech, které vyplývají z legislativy, a to zejména z vyhlášky č. 312/2014 Sb. , o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (dále jen „konsolidační vyhláška státu“), a vyhlášky č. 383/2009 Sb. , o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (dále jen „technická vyhláška o účetních záznamech“), které tvoří základní rámec pro sestavování účetních výkazů za Českou republiku.

Co by měly vědět ÚSC o účetní konsolidaci státu - základní seznámení
Ing.
Jaromír
Klaban
Co je účetní
konsolidace
státu
Cílem účetní
konsolidace
státu je sestavení účetních výkazů za Českou republiku, které jejich uživateli přinášejí komplexní ekonomické
informace
o celkové
finanční situaci a výkonnosti státní správy a samosprávy
a dále slouží jako podpůrný prvek při posílení finančního a rozpočtového plánování v rámci racionalizace nakládání s veřejnými prostředky a v rámci rozvoje řídících a kontrolních systémů veřejné správy.
V případě účetní
konsolidace
státu se nejedná o pouhou sumarizaci získaných údajů, ale o řadu na sebe navazujících konsolidačních operací s cílem sestavit účetní výkazy za Českou republiku, za vyšší dílčí konsolidační celky státu a za některé dílčí konsolidační celky státu. Mezi nejdůležitější a nejvýznamnější konsolidační operace patří oblast vylučování vzájemných vztahů ve vazbě k příslušné metodě
konsolidace
. Cílem tohoto vylučování je získat souhrnné informace za skupinu subjektů zapojených do
konsolidace
bez vzájemně uskutečněných transakcí v rámci této skupiny, především bez vzájemných pohledávek a závazků, nákladů a výnosů a vyplacených dividend, resp. bez vzájemně realizovaných zisků a ztrát v rámci příslušných konsolidačních celků státu. Cílem je získat reálný pohled na konsolidační celek Česká republika, jako by se jednalo o jeden subjekt, o jednu ekonomickou jednotku, bez zkreslených aktiv a pasiv a nákladů a výnosů, k čemuž by došlo při nevyloučení výše uvedených vztahů a vazeb.
 
Důvody pro konsolidaci státu
Povinnost sestavovat účetní výkazy za Českou republiku je dána zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a několika usneseními vlády České republiky. Důvody proč konsolidovat jsou však i jiné.
V mnoha rozvinutých zemích je účetní
konsolidace
státu již běžným standardem. I to je odpověď na poptávku po
zvyšování transparentnosti výkaznictví veřejného sektoru
. Jako příklad lze uvést Velkou Británii, Kanadu, Nový Zéland, Švédsko, Švýcarsko nebo také Slovensko, které je České republice z hlediska účetní praxe nejblíže a které v letošním roce bude sestavovat v pořadí již pátou souhrnnou účetní závěrku veřejné správy Slovenské republiky. Podporu výkaznictví na konsolidované bázi vyjádřily nejen orgány Evropské unie, ale doporučení vydal také Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka.
Výstupy z účetní
konsolidace
státu budou rozsáhlým zdrojem informací o
nakládání s veřejnými prostředky a o stavu majetku a závazků České republiky
pro široký okruh uživatelů. Konsolidovaná účetní závěrka poskytne uživatelům účetních výkazů, zejména investorům, ale také daňovým poplatníkům, informaci o celkových pohledávkách a závazcích, výnosech, nákladech a výsledcích hospodaření konsolidačního celku Česká republika, vyšších dílčích konsolidačních celků státu (vládní sektor, municipální sektor) a dílčích konsolidačních celků státu (např. krajů). V neposlední řadě jsou konsolidované účetní závěrky stále častěji využívány i bankovními institucemi při hodnocení bonity klienta.
Konsolidační vyhláška státu je
prováděcí právní předpis
k zákonu u účetnictví pro oblast sestavování účetních výkazů za Českou republiku, která stanoví podmínky způsobu jejich sestavení. Konsolidační vyhláška státu nabyla účinnosti 1.1.2015, přičemž od 1.1.2016 nabyla účinnosti novela č. 373/2015 Sb., kterou se mění konsolidační vyhláška státu zejména za účelem zpřesnění některých ustanovení a zvýšení jejich srozumitelnosti. V souvislosti s novelou konsolidační vyhlášky státu došlo k novele související technické vyhlášky o účetních záznamech. V rámci této novely byl
přidán mezi konsolidační účetní záznamy tzv. Pomocný konsolidační záznam
, pomocí kterého se bude Ministerstvo financí ČR (dále jen „ministerstvo“) dotazovat na významné rozdíly v identifikaci vzájemných vztahů.
Za zmínku stojí také skutečnost, že do vzoru
Pomocného konsolidačního přehledu
byla pro osoby pod podstatným nebo společným vlivem doplněna Část VI, kterou budou vyplňovat jako jedinou. Tím došlo u těchto subjektů k významnému zjednodušení rozsahu požadavků na vykazované skutečnosti.
 
Rozsah zahrnutých subjektů
Konsolidační celek Česká republika je velmi pestrý a neobsahuje pouze vybrané účetní jednotky, ale i účetní jednotky a další subjekty, které vedou účetnictví podle dalších prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví.
Do konsolidačního celku Česká republika je zahrnuto přes
18 tisíc subjektů
, a to na základě individuálních účetních výkazů, které vybrané účetní jednotky již zasílají do centrálního systému účetních informací státu, na základě Pomocného analytického přehledu a na základě Pomocného konsolidačního přehledu. Jednotlivé typy subjektů včetně podmínek pro zahrnutí jsou uvedeny v tabulce níže.
 
Pomocný analytický přehled
Jedním z klíčových nástrojů pro získávání potřebných údajů pro potřeby sestavování účetních výkazů za Českou republiku je tzv. Pomocný analytický přehled, který byl zaveden v roce 2012 v souladu s požadavky Evropské komise (Eurostatu) na vykazování v oblasti monitorování a řízení veřejných financí. Jedná se například o oblast notifikací vládního deficitu a dluhu a o oblast naplnění dalších evropských směrnic a nařízení v oblasti statistického zjišťování při plnění vykazovacích povinností České republiky v oblasti vládní finanční statistiky vůči mezinárodním institucím. Primárním uživatelem Pomocného analytického přehledu je Český statistický úřad.
Ministerstvo tento výkaz rozšířilo o nové části (XIV až XVII) a zavedlo sledování nových partnerů pro potřeby provádění konsolidačních operací, zejména pro vylučování vzájemných vztahů mezi subjekty v rámci konsolidačních celků státu. Vzor Pomocného analytického přehledu je přílohou č. 2a technické vyhlášky o účetních záznamech. Důvodem rozšíření Pomocného analytického přehledu bylo, aby účetní jednotky, které předávají
Pomocný analytický přehled, nemusely předávat zcela nový výkaz
v podobě Pomocného konsolidačního přehledu.
Podrobnosti k Pomocnému analytickému přehledu obsahuje dokument
Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu
, která je zveřejněna a pravidelně aktualizována na internetových stránkách ministerstva.
 
Pomocný konsolidační přehled
Pomocný konsolidační přehled je nový výkaz, který budou předávat
zdravotní pojišťovny
, a při splnění podmínek významnosti podle konsolidační vyhlášky státu také
obchodní
korporace
, ve kterých má stát nebo ÚSC vliv na řízení a ovládání,
státní podniky, veřejné výzkumné instituce a další účetní jednotky
, které nemají povinnost předávat Pomocný analytický přehled. Vzor výkazu je přílohou č. 3a technické vyhlášky o účetních záznamech s termínem předání ročně do 31. 7. následujícího roku ve stavu k 31. 12. běžného roku. Poprvé bude Pomocný konsolidační přehled za účetní období roku 2016 předán do centrálního systému účetních informací státu do 31.7.2017.
Subjekty, které budou předávat Pomocný konsolidační přehled, jsou uvedeny v tabulce níže.
 
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (dále jen „seznam“) je základní nástroj, pomocí kterého ministerstvo, po vyhodnocení výše vlivu na řízení a ovládání a kritérií významnosti podle § 9 případně § 10 konsolidační vyhlášky státu,
identifikuje jednotlivé konsolidované jednotky státu
. Spravující jednotky (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, správci kapitol státního rozpočtu) v seznamu uvádějí účetní jednotky, které zřídily nebo založily, popřípadě u nich plní funkci zřizovatele nebo zakladatele. Dále jsou uváděny účetní jednotky, ve kterých spravující jednotky uplatňují vliv na řízení a ovládání bez ohledu na jeho výši. Na základě údajů obsažených v seznamu sestaví a zveřejní ministerstvo tzv. výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu, jež budou vstupovat do procesu sestavování účetních výkazů za Českou republiku.
V roce
2016 se předání seznamu týkalo všech spravujících jednotek s termínem předání
do 15. ledna 2016. Seznam je zasílán do Centrálního systému účetních informací státu standardní přenosovou cestou, tedy prostřednictvím datového rozhraní.
Vzhledem ke skutečnosti, že seznam poprvé předávaly i obce s počtem obyvatel nižším než 10 tisíc a dobrovolné svazky obcí, poskytovalo ministerstvo zvýšenou metodickou podporu. Obce, v jejichž seznamech byly identifikovány významné nesrovnalosti nebo jež nezaslaly seznam do termínu, byly ze strany zaměstnanců ministerstva kontaktovány a byla jim poskytnuta metodická pomoc s cílem zdárně výkaz zaslat, což se podařilo v drtivé většině případů. Z celkového počtu více než 7 tisíc seznamů nebylo zasláno pouze 10 seznamů vinou technických potíží na straně dodavatelů ekonomických informačních systémů.
 
Pomocný konsolidační záznam (PKZ)
Pro účely účetní
konsolidace
státu je zaveden nový výkaz PKZ, který slouží především k získání
vysvětlení rozdílů ve vzájemných vztazích
, které jsou identifikovány na základě konsolidačních křížových kontrol. Smyslem konsolidačních křížových kontrol je prověřit, zda konsolidované jednotky státu vykazují stejné hodnoty na jednotlivé kombinace účtů jako partnerské konsolidované jednotky státu, které ve výkazu vykázaly. PKZ nemá pevné termíny předávání.
Proces jeho předávání a zpracování iniciuje ministerstvo odesláním žádanky.
Rozesílání žádanek mohou účetní jednotky očekávat především v období od března do září. V roce 2016 budou žádanky rozesílány přibližně od června. Na základě výsledků konsolidačních křížových kontrol budou identifikovány významné rozdíly, které by mohly ovlivnit vypovídací schopnost účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu. Zodpovědným osobám účetních jednotek, kterých se tyto významné rozdíly týkají, budou do Inboxu zaslány žádanky PKZ.
Nepředpokládá se
vysvětlování všech rozdílů, ale pouze významných rozdílů, které překročí hladinu významnosti. Tuto hladinu stanoví ministerstvo. V roce 2016 půjde především o otestování funkcionality technického řešení účetní
konsolidace
státu s tím, že hladina významnosti pro identifikaci rozdílu bude nastavena řádově v milionech Kč.
Více o pomocném konsolidačním záznamu je uvedeno v Konsolidační příručce pro externí uživatele.
 
Přehled nových povinností pro ÚSC
-
Poté, co ministerstvo na základě vyhodnocení seznamů zveřejní výčet,
informují
spravující jednotky dotčené subjekty
o jejich zahrnutí
do
konsolidace
, a to nejpozději do
5
pracovních dnů ode dne zveřejnění výčtu.
-
Konsolidovaná jednotka státu, která splňuje podmínky významnosti podle § 9 a 10, a městské části hlavního města Prahy si
stanoví
výši ocenění pohledávek a závazků, od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení.
-
Konsolidované jednotky státu, které předávají rozšířený Pomocný analytický přehled nebo Pomocný konsolidační přehled, vykazují některé účetní operace s
identifikací protistran
. Metodika tvorby Pomocného konsolidačního přehledu a Konsolidační manuál obsahují přehled účtů, u kterých je požadováno sledovat partnery.
-
Konsolidované jednotky státu zasílají do
10 pracovních dnů od obdržení požadavku na předání pomocného konsolidačního záznamu
ministerstvem vysvětlení požadovaných skutečností ve vzájemných vztazích.
-
Spravující jednotky mají možnost předávat záznamy pro potřeby účetní
konsolidace
státu za konsolidované jednotky státu ve svých dílčích konsolidačních celcích.
-
Obcí pod 10 tisíc obyvatel se účetní
konsolidace
státu dotkne jen okrajově. Tyto obce již od roku 2010 zasílají účetní závěrky do Centrálního systému účetních informací státu, které budou využity i pro sestavování účetních výkazů za Českou republiku. Jedinou „novou“ informační povinností je sestavit a předat seznam.
 
Metodická podpora
Ministerstvo vytvořilo v rámci svých internetových stránek sekci „Účetní výkaznictví státu“, která se podrobněji věnuje tematice účetní
konsolidace
státu. Kromě základních informací o procesu sestavování účetních výkazů za Českou republiku je zde zveřejněna konsolidační vyhláška státu včetně všech příloh. Dále obsahuje pokyny a sdělení určené spravujícím a konsolidovaným jednotkám státu a přehled nejčastějších dotazů týkajících se sestavování účetních výkazů za Českou republiku, a to formou otázek a odpovědí. Zde je také možné nalézt výše uvedený Konsolidační manuál a výčet účetních jednotek a dalších subjektů zahrnutých do účetní
konsolidace
státu. Sekce je dostupná na adrese:
Pro konsolidované jednotky státu bude užitečné sledovat v rámci podsekce „Konsolidační manuál“ i další metodické materiály:
-
Konsolidační manuál
je vydáván na základě § 14 odst. 1 a 2 konsolidační vyhlášky státu a slouží především k poskytnutí potřebných a doplňujících informací spravujícím jednotkám a konsolidovaným jednotkám státu, zejména popisuje postup vyplnění Pomocného konsolidačního přehledu a seznamu. Z důvodu jeho rozsahu ministerstvo přistoupilo k tvorbě dílčích metodických pomůcek, které se zaměřují na jednotlivé oblasti a doplňují, popřípadě rozšiřují příslušná znění z Konsolidačního manuálu.
-
Metodická pomůcka určená
obcím a dobrovolným svazkům obcí pro vyplnění seznamu
účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu - jedná se o vzorové vyplnění seznamu na příkladu obce a dobrovolného svazku obcí, které mají ve svém dílčím konsolidačním celku státu několik typických účetních jednotek, s komentáři k jednotlivým vyplněným políčkům.
-
Návod na vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu pro rok 2016
včetně vzorového příkladu - jedná se o doporučení spravujícím jednotkám, které je svým rozsahem širší než předcházející materiály.
-
Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající
Pomocný konsolidační přehled
- jedná se o materiál, který je určený především obchodním korporacím, ve kterých má stát nebo ÚSC vliv na řízení a ovládání, a dále je určen státním podnikům, veřejným výzkumným institucím, dobrovolným svazkům obcí a dalším subjektům jako informace o zahrnutí do účetní
konsolidace
státu a o povinnosti sestavit a předat Pomocný konsolidační přehled do Centrálního systému účetních informací státu. Přílohou tohoto dokumentu je také praktický příklad vyplnění Pomocného konsolidačního přehledu.
-
Metodická pomůcka pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků
- cílem vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků je ještě před odesláním účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu odstranit možné rozdíly v identifikaci vzájemných vztahů mezi významnými konsolidovanými jednotkami státu.
-
Konsolidační příručka pro externí uživatele
slouží jako uživatelská příručka pro subjekty zapojené do procesu účetní
konsolidace
státu. Jde především o správce kapitol státního rozpočtu a kraje, jejichž uživatelé aktivně přistupují na Portál Integrovaného informačního systému státní pokladny, a o ostatní účetní jednotky, které předávají výkazy do centrálního systému účetních informací státu. Jedná se o obecný popis
konsolidace
s termíny jednotlivých fází, o popis zpracování vstupních dat, křížových kontrol, Pomocného konsolidačního záznamu a výstupů pro uživatele z krajů a kapitol.
Ministerstvo
nabídlo
krajským úřadům možnost uspořádat pro jejich obce školení na téma vyplňování seznamů. Několik krajských úřadů, ve druhé polovině roku 2015, této nabídky využilo, přičemž bylo
uspořádáno více běhů školení
, kterých se účastnili ekonomičtí pracovníci cca
700 obcí ze čtyř krajů
. Dále se na ministerstvo obracejí kraje s žádostmi o semináře zaměřené na vyplnění Pomocného konsolidačního přehledu. Těmto žádostem je maximální snaha vyhovět.
Pro účely metodické podpory v rámci účetní
konsolidace
státu
byla zřízena e-mailová adresa: konsolidace@mfcr.cz.
 
Závěr
K prvnímu sestavení účetních výkazů za ČR dojde do 30. listopadu 2016 za účetní období roku 2015 podle § 65 odst. 6 konsolidační vyhlášky státu. Další sestavení bude probíhat vždy do 30. září běžného roku podle § 15 odst. 3 konsolidační vyhlášky státu.
Součástí sestavených účetních výkazů za Českou republiku bude zpráva o účetních výkazech za Českou republiku, která bude analyzovat a komentovat získaná data pro lepší orientaci uživatelů konsolidovaných výkazů za stát. Bude se jednat o obdobu výročních zpráv, které jsou běžně sestavovány v komerční sféře.
Koncept
konsolidace
, jakožto nový moderní trend, který lépe vystihuje finanční pozici, výsledky hospodaření a transparentnost účetnictví státu jako celku, bude soustavně rozvíjen směrem k využitelnosti pro finanční řízení a kontrolu veřejných prostředků v rámci otevřenosti státní správy s prioritou prohlubování transparentnosti v nakládání s veřejnými prostředky.
ÚČETNÍ JEDNOTKY A DALŠÍ SUBJEKTY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU ČESKÁ REPUBLIKA
 I-------------------------------I-------------I------------------------I----------------------I I        
Druh subjektu
I
Předává
I
Předává Pomocný
I
Předává Pomocný
I I I
seznam do
I
analytický přehled do
I
konsolidační přehled
I I I
15. 1.
I
25. 2.
I
do 31. 7., poprvé
I I I I----------I-------------I
do 31. 7. 2017 za
I I I I Základní I Rozšířený* I
účetní období 2016
I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Organizační složka státu - I ANO I x I ANO I x I I - správce kapitoly SR I I I I I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Organizační složka státu I x I x I ANO I x I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Státní fond podle I x I x I ANO I x I I rozpočtových pravidel I I I I I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Státní příspěvková organizace I x I x I ANO I x I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Kraj I ANO I x I ANO I x I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Obec (0 - 2999 obyvatel) I ANO I x I x I x I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Obec (3 000 - 9 999 obyvatel) I ANO I ANO I x I x I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Obec (10 000 obyvatel a více) I ANO I x I ANO I x I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Dobrovolný svazek obcí (DSO) I ANO I x I x I ANO, pokud splní I I I I I I podmínky významnosti I I I I I I podle § 10 KVS I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Regionální rada regionů I x I x I ANO I x I I soudržnosti I I I I I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Příspěvková organizace I x I x I ANO I x I I předávající PAP, jejímž I I I I I I zřizovatelem je ÚSC nebo I I I I I I dobrovolný svazek obcí I I I I I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Příspěvková organizace I x I x I x I x I I nepředávající PAP, jejímž I I I I I I zřizovatelem je ÚSC nebo I I I I I I dobrovolný svazek obcí I I I I I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Zdravotní pojišťovna I x I x I x I ANO I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Hlavní město Praha I ANO i za MČ I x I ANO i za MČ I x I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Obchodní
korporace
I x I x I x I ANO, pokud splní I I I I I I podmínky významnosti I I I I I I podle § 9 KVS I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Národní podnik I x I x I x I ANO, pokud splní I I I I I I podmínky významnosti I I I I I I podle § 9 KVS I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Státní organizace I x I x I x I ANO, pokud splní I I I I I I podmínky významnosti I I I I I I podle § 9 KVS I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Státní podnik I x I x I x I ANO, pokud splní I I I I I I podmínky významnosti I I I I I I podle § 9 KVS I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Školská právnická osoba I x I x I x I ANO, pokud splní I I I I I I podmínky významnosti I I I I I I podle § 9 KVS I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Veřejná výzkumná instituce I x I x I x I ANO, pokud splní I I I I I I podmínky významnosti I I I I I I podle § 9 KVS I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Obecně prospěšná společnost I x I x I x I ANO, pokud splní I I I I I I podmínky významnosti I I I I I I podle § 9 KVS I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I I Další právnická osoba I x I x I x I ANO, pokud splní I I I I I I podmínky významnosti I I I I I I podle § 9 KVS I I-------------------------------I-------------I----------I-------------I----------------------I * Rozšířený Pomocný analytický přehled představuje společně s původními částmi I až XIII i nové části XIV až XVII a partnery označené symbolem P2X.
1 územní samosprávný celek