Některé domněnky a mýty ve zdravotním pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Mezi odbornou i laickou veřejností se objevují určité představy či názory, podle kterých při řešení některých situací nevznikne - konkrétně ve zdravotním pojištění - žádný problém. Opak však bývá pravdou - často i zdánlivě drobné či nepatrné pochybení může časem přerůst ve zbytečnou komplikaci, třeba i s finančním dopadem na plátce či osobu, kteří svým počínáním některou povinnost ve zdravotním pojištění zanedbali nebo podcenili. Podívejme se nyní blíže na některé případy nebo situace, včetně vysvětlení správného postupu v souladu s platnou právní úpravou.

Některé domněnky a mýty ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zaměstnavatel se domnívá, že:
 
1. Pro účel vzniku zaměstnání se ve zdravotním pojištění (na rozdíl od sociálního pojištění) nesčítají příjmy z více dohod u jednoho zaměstnavatele.
S tímto míněním bylo možné souhlasit do konce roku 2014. Avšak od data 1.1.2015 se ve zdravotním pojištění pro účel vzniku zaměstnání sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, u dohod(y) o pracovní činnosti případně i s přihlédnutím k povinnosti dodržet v roce 2016 zákonné minimum 9 900 Kč platné pro zaměstnance. Naopak v rámci kalendářního měsíce nelze sečíst například příjem na dohodu o provedení práce 9 000 Kč s příjmem na dohodu o pracovní činnosti 2 000 Kč.
 
2. Opravný přehled za zaměstnance se podává jen při změně vyměřovacího základu a navazující částky pojistného.
Přehled podávaný zaměstnavatelem obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, úhrnnou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců (13,5% z vyměřovacího základu, zaokrouhleno na celou korunu směrem nahoru) a počet zaměstnanců, ke kterým se údaje vztahují. Opravný Přehled podává zaměstnavatel za všechny měsíce, ve kterých dochází ke změně v některém z těchto tří s