Povinnost auditu a zveřejňování u NNO od 1.1.2016

Vydáno: 7 minut čtení

1) NNO přikazuje provedení auditu a zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy jejich základní právní předpis, tj. např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ “), zákon č. 248/1995 Sb. 2), zákon č. 3/2002 Sb. 3), zákon č. 341/2005 Sb. 4) a další.

Povinnost auditu a zveřejňování u NNO od 1.1.2016
Ing.
Miroslava
Nebuželská,
auditorka, 22HLAV s.r.o.
Některým organizacím jejich základní právní předpis povinnost auditu či zveřejňování neukládá vůbec, některým jí ukládá bez ohledu na jejich velikost a činnosti a některým jí ukládá pouze při překročení stanovených limitů. Od 1.1.2016 navíc k základní právní úpravě, která platí nadále, platí i právní úprava v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Zákon o účetnictví nově stanovuje povinnost auditu všem, kdo překročí stanovená kritéria, a to v zásadě bez ohledu na právní formu. Současně stanovuje povinnost zveřejňování všem subjektům zapsaným ve veřejném rejstříku.
 
Povinnost auditu
Na základě základních právních předpisů
mají povinnost auditu účetní závěrky a výroční zprávy zejména následující organizace:
-
nadace
, jejichž nadační
kapitál
nebo obrat převyšuje 5 mil. Kč, nebo pokud se podle účetní závěrky rozhoduje o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu nebo o přeměně (§ 341 NOZ),
-
ústavy
, jejichž čistý obrat převyšuje 10 mil. Kč, nebo pokud mu to ukládá zakladatelské právní jednání nebo statut (§ 415 NOZ),
-
obecně prospěšné společnosti
, jejichž výše čistého obratu převyšuje 10 mil. Kč nebo které jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, 1 mil. Kč (§ 19 zákona č. 248/1995 Sb.),
-
účelová zařízení církví
, jejichž čistý obrat převyšuje 10 mil. Kč (§ 16a odst. 5 zákona č. 3/2002 Sb.),
-
veřejné výzkumné instituce
, všechny bez ohledu na limity (§ 29 zákona č. 341/2005 Sb.),
-
politické strany
, všechny bez ohledu na limity (§ 18 zákona č. 424/1991 Sb.).
Ostatní NNO nemají ve své základní právní úpravě stanovenu povinnost auditu účetní závěrky. Pokud má organizace povinnost auditu účetní závěrky, má ze zákona povinnost sestavit výroční zprávy a nechat ji též ověřit auditorem.
Od 1.1.2016 mají nově všechny NNO
stejně jako i většina dalších účetních jednotek
povinnost auditovat účetní závěrku a výroční zprávu též v případě
, že za dvě po sobě jdoucí účetní období překročí dvě z níže uvedených kritérií:
-
aktiva vyšší než 40 mil. Kč,
-
roční úhrn čistého obratu vyšší než 80 mil. Kč,
-
průměrný počet zaměstnanců vyšší než 50.
Tedy pokud NNO nemá povinnost auditu na základě svého základního právního předpisu a překračuje za rok 2015 alespoň dvě z výše uvedených kritérií a překročí je i za rok 2016, pak bude mít za rok 2016 povinnost auditu účetní závěrky i výroční zprávy, kterou musí dle zákona i účetnictví sestavit. Povinnost auditu podle zákona o účetnictví se zejména dotkne větších spolků nebo církevních organizací či jiných organizací, které doposud povinnost auditu vůbec neměly.
V souvislosti se statutárním, tedy povinným, auditem je třeba upozornit na skutečnost, že v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, smí statutární orgán podepsat smlouvu pouze s auditorem určeným nejvyšším orgánem. To samozřejmě platí pro povinný audit ať již ze zákona o účetnictví nebo dle jednotlivých základních právních předpisů upravující fungování nestátních neziskových organizací.
Od 1.1.2016 současně platí, že
auditor
bude vydávat jednu zprávu auditora o ověření účetní závěrky i výroční zprávy, nebude již nadále možné bez úprav zprávy vydat tyto zprávy separátně.
 
Povinnost zveřejňování
Povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu stanoví některým neziskovým organizacím jejich základní právní předpis. Nicméně
od 1.1.2016 stanoví povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu i zákon o účetnictví, a to pro všechny subjekty zapsané ve veřejném rejstříku
.
Z NNO jde o:
-
nadace,
-
nadační fondy,
-
obecně prospěšné společnosti a
-
ústavy, které tuto povinnost měly již doposud,
a dále pak o:
-
zejména spolky,
-
odborové organizace,
-
organizace zaměstnavatelů,
-
společenství vlastníků jednotek.
Organizace zveřejňují uložením do Sbírky listin.
Zákon současně stanovuje povinnost jednotkám, které nemají povinnost auditu zveřejnit i účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2014, a to v termínu do 31.3.2016 a účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2015 do 30.11.2017.
Organizace, které mají povinnost auditu, zveřejní účetní závěrku a výroční zprávu až po ověření auditorem. Všechny organizace, které
zveřejňují uložením do Sbírky listin
, zveřejní účetní závěrku, popř. výroční zprávu,
do 30 dnů od schválení příslušným orgánem
. Pokud by
do 12 měsíců od rozvahového dne
ke schválení, popř. k auditu, nedošlo, zveřejní organizace účetní závěrku, popř. výroční zprávu, neschválenou, popř. neauditovanou, a stav (neschválená, neauditovaná) u účetní závěrky či výroční zprávy výslovně uvede.
Zákon o účetnictví současně zakotvuje možnost nezaložit do Sbírky listin celou účetní závěrku, ale pouze rozvahu a výroční zprávu. V § 21a odst. 9 totiž stanovuje, že malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis. Současně stanovuje, že organizace, které vedou jednoduché účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví platným od 1.1.2016, zveřejňují pouze přehled o majetku a závazcích.
V případě mikro, malých a středních účetních jednotek tedy nezisková organizace nemusí zveřejnit výkaz zisku a ztráty, popř. přehled o majetku a závazcích. Nicméně důvodem zavedení této výjimky byly podnikatelské subjekty, nikoliv neziskové organizace, u nich se neuložení výkazu zisku a ztráty apriori neočekává. Také je třeba říci, že pokud vstoupí v platnost zákon o statusu veřejné prospěšnosti, jednou z podmínek pro udělení statusu bude zveřejnění kompletní účetní závěrky nebo přehledů z jednoduchého účetnictví, popř. výročí zprávy.
1 nestátní nezisková organizace
2 zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění k 31.12.2013
3 zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
4 zákon 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a další, ve znění pozdějších předpisů