Kdy platit a kdy podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2016?

Vydáno: 21 minut čtení
Kdy platit a kdy podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2016?
JUDr.
Zdeňka
Tesařová,
LLM
S blížícím se koncem roku se neúprosně blíží také termín pro podání daňového přiznání k dani silniční, ale i její zaplacení. Jako už každoročně, obě tyto povinnosti jsou spojeny se začátkem roku nového, proto se poohlédněme po povinnostech spojených s touto daní po uplynutí zdaňovacího období a připomeňme si některé důležité skutečnosti s tím související.
Úvodem lze konstatovat, že rok 2016 (na rozdíl od jiných daní) žádnou legislativní změnu v oblasti daně silniční nepřinesl, proto pro zdaňovací období roku 2016 platí zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“), ve stejném znění jako v roce 2015. Zatím poslední novelou nadále zůstává zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který nabyl účinnosti počátkem roku 2015 a který přinesl jen dílčí, legislativně technické upřesnění ustanovení týkajícího se vzniku a zániku daňové povinnosti k této dani.
Kdo a za jaká vozidla má povinnost podat daňové přiznání k dani silniční
Obecně platí, že povinnost podat daňové přiznání k dani silniční má ten, komu v průběhu příslušného zdaňovacího období roku vznikla, resp. trvala, příp. zanikla u vozidla daňová povinnost, a je poplatníkem této daně (§ 8 ve spojení s § 2 a § 4 zákona o dani silniční). Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční neplatí pouze pro ty poplatníky, kterým sice daňová povinnost k dani silniční ve zdaňovacím období vznikla (příp. trvala či zanikla), nicméně provozují, resp. provozovali v příslušném zdaňovacím období pouze vozidlo, u něhož lze uplatnit ve smyslu § 6 odst. 9 zákona o dani silniční snížení sazby daně o 100 %. Avšak tato výjimka platí pouze za předpokladu, že tito poplatníci nemají daňovou povinnost u jakéhokoliv jiného vozidla.
Poplatník daně silniční
Poplatníkem daně silniční je i pro rok 2016:
-
ten, kdo je zapsán v technickém průkazu vozidla jako
provozovatel vozidla
, nebo
-
ten, kdo
užívá vozidlo
, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena,
-
zaměstnavatel
, vyplácí-li cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního vozidla nebo jeho přípojného vozidla a daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozid