JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM

Akciová společnost zakoupila osobní automobil Hyndai (pouze pro ekonomickou činnost), zdvihový objem 1591 cm3. V technickém průkazu uvedeno BA 95 B + LPG. Automobil jezdí jak na benzin natural 95, tak i na LPG. Jak se bude počítat silniční daň za rok 2018? Osvobození se vztahuje na vozidla používající jako palivo pouze LPG a spalovací automobilový benzín. Platí toto osvobození i pro bezolovnatý natural BA 95 B? V zákoně o dani silniční jsem toto označení nenašla. 
Vydáno: 07. 01. 2019
  • Článek
Přestože v letošním roce nebyla přijata žádná legislativní změna zákona o dani silniční , pojďme se společně v krátkosti poohlédnout po všem důležitém, čemu věnovat pozornost při vyplňování daňového přiznání k této dani, neboť termín pro jeho podání i zaplacení této daně, resp. doplacení případného rozdílu mezi výší již zaplacených záloh a konečnou výší daňové povinnosti k této dani, se opět, jako již tradičně každý rok, blíží.
Vydáno: 04. 12. 2018
Z jaké ceny se bude počítat daň z nabytí nemovitých věcí? Jedná se o vklad pozemku včetně rozestavěné stavby společníkem do s. r. o. Na katastru nemovitostí se bude převádět pozemek. Daň budeme počítat pouze z hodnoty pozemku nebo z celého ocenění včetně rozestavěné stavby?
Vydáno: 19. 10. 2018
  • Článek
Nabyvatel, jako fyzická osoba nepodnikající, nabyl podíl na nemovité věci, kancelářských prostorách, které dále pronajímá obchodní společnosti A. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku, kde znalec stanovil cenu obvyklou. Při podávání přiznání k dani z nemovitých věcí nabyvatel přiložil posudek jako podklad pro stanovení kupní ceny. Finanční úřad toto neakceptuje a vyžaduje znalecký posudek s cenou podle vyhlášky. Otázka tedy zní, zda je nutné nechávat dělat další znalecký posudek, nebo jestli platí instrukce na http://smernahodnota.financnisprava.cz/2018/nebyt/ kde se vyplní parametry budovy a FÚ si cenu určí sám? Hraje v tomto případě roli skutečnost, že tato fyzická osoba je společníkem obchodní společnosti B, která je vlastníkem společnosti A, které jsou kancelářské prostory pronajímány?
Vydáno: 12. 09. 2018
V měsíci 11-12/2017 bylo vozidlo odstavené po dobu nemoci. Jak je to s platbou silniční daně po tyto měsíce, je třeba doložit lékařské potvrzení?
Vydáno: 04. 09. 2018
Jsem fyzická osoba podnikající na IČ- živnostenský list – provádím výkopové práce V roce 2017 jsem nakoupil nákladní automobil (Avie) – nebyl koupen na IČ, ale na moji fyzickou osobu. V daňovém přiznání – uplatňuji náklady paušálem, neuplatňuji tedy na daný nákladní automobil žádné náklady na pohonné hmoty, ani cestovní příkazy. Plyne pro mě nějaká povinnost v souvislosti se silniční daní (když mám automobil nakoupen na moji fyzickou osobou, neuplatňuji přímo náklady, ale používám při své podnikatelské činnosti)?
Vydáno: 14. 06. 2018
  • Článek
Datum pro podání daňového přiznání k dani silniční se nezadržitelně blíží, a přestože se s některými povinnostmi k této dani setkáváme i v průběhu roku, zejména pokud se týče placení záloh, přibližme si nyní, čemu věnovat pozornost při jeho vyplňování, ale také jaké poslední změny u této daně byly přijaty.
Vydáno: 15. 01. 2018
  • Článek
Zvažujeme s manželem koupit rozestavěný rodinný dům. Jde o novou stavbu. Musíme platit daň z nabytí nemovitých věcí, nebo tyto případy zdanění nepodléhají?
Vydáno: 25. 05. 2017
  • Článek
V polovině loňské roku jsem koupil podíl na pozemku, nyní se rozhoduji dokoupit další část tohoto pozemku a navýšit tak svůj současný spoluvlastnický podíl. V případě první koupě platil daň z nabytí nemovitostí prodávající. Bude poplatníkem i nyní? Lze použít směrnou hodnotu? Na pozemku jsou nějaké stromy.
Vydáno: 25. 05. 2017
  • Článek
Novela zákona o dani silniční JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M. Dne 1. 6. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o...
Vydáno: 25. 05. 2017
Zaměstnanec půjčil do firmy osobní automobil. Na straně firmy se jedná o daňový náklad za službu. Kdo platí silniční daň - firma, která má auto v nájmu, nebo vlastník vozidla? Pokud hradí silniční daň vlastník vozidla, může si o tuto daň zvýšit nájemné, nebo má silniční daň jen přefakturovat? U majitele automobilu se jedná o příjem dle § 9 nebo § 10 ZDP?
Vydáno: 15. 05. 2017
Jsme střední škola, plátce DPH. Jak správně platit silniční daň? My platíme za používání služebního vozidla vždy 1/12 za měsíc, v kterém je používáno k doplňkové činnosti. Pokud jde o soukromá vozidla, tak platíme 25 Kč za den, pokud je vozidlo používáno k doplňkové činnosti. V hlavní činnosti máme sice činnosti, které podléhají dani z příjmů, např. nájem tělocvičny, ostatní nájmy apod., ale pro tyto činnosti není vozidlo používáno. Můžeme tedy takto postupovat?
Vydáno: 28. 04. 2017
Právnická osoba - společnost s. r. o. - má zařazen v majetku skříňový nákladní automobil (hmot. 2,9t), který celý rok nebyl používán. Auto bylo ve špatném stavu, v majetku mají i jiná auta, která využívali. Jak je to s placením silniční daně? Bylo správné neuvést je v přiznání silniční daně, když nebylo používáno? Jsou podmínky stejné u fyzických a právnických osob?
Vydáno: 21. 02. 2017
Podnikatel zemřel 16. 11. 2016, v podnikání pokračuje manželka, auta jsou využívána k podnikání celý rok 2016. Manželka (osoba spravující pozůstalost) bude podávat jedno přiznání k silniční dani za část zdaňovacího období, tj.od 1. 1. 2016 do 15. 11. 2016 a druhé přiznání za období od 16. 11. do 31. 12. 2016. Jak bude ale vyplňovat měsíc listopad v obou těchto přiznáních? Měsíční sazba za vozidla bude uvedena v 1. přiznání anebo v 2. přiznání?
Vydáno: 12. 01. 2017
V silniční dani uvádím u položky základ daně/tuny 4,0 t; tento údaj odpovídá nejvyšší povolené hmotnosti jízdní soupravy (viz řádek 18 technického průkazu), ovšem vozidlo není vybaveno tažným zařízením, takže majitel se tomuto zápisu brání s tím, že by v silniční dani měla být uvedena hmotnost 2 tuny. Ale já si myslím, že je to jen problém uživatele, že se tímto tažným zařízením nevybavil a že ho nepoužívá, ale nechci jej poškodit. 
Vydáno: 12. 01. 2017
  • Článek
Posouzením skutečnosti, zda silniční dani podléhají vozidla, která nejsou fakticky používána k jízdě po pozemních komunikacích, spadají-li obecně tato vozidla pod předmět daně vymezený v § 2 zákona č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění účinném pro posuzovaná období, se Nejvyšší správní soud sice zabýval již v některých ze starších judikátů (například v rozsudcích ve věci sp. zn. 7 Afs 64/2008 – 52 ze dne 31. 7. 2008 či sp. zn. 2 Afs 101/2005- 39 ze dne 18. 5. 2006), nicméně za poslední dva roky bylo vydáno několik zajímavých soudních rozhodnutí, v nichž byla tato skutečnost znovu judikaturou posuzována. K tomu lze dodat, že není běžnou záležitostí, aby se určitá otázka týkající se zdanění vozidel daní silniční stala předmětem posouzení Ústavního soudu ČR. V nedávné době se tomu tak stalo. V tomto článku se budu věnovat právě tomuto rozhodnutí a několika rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, které se zabývaly otázkou vymezení předmětu daně silniční ve vazbě na vozidla (dle tvrzení daňových subjektů) neprovozovaná na pozemních komunikacích, nýbrž „pouze“ účetně evidovaná jako zboží. Jde o záležitost, která byla v posledních několika letech poměrně často diskutována také širokou veřejností, zejména pak provozovateli autobazarů. Přestože v některých z uvedených judikátů byly předmětem posouzení i další právní otázky (např. vymezení poplatníka daně či podmínky pro aplikaci snížení sazby daně apod.), budu se v tomto příspěvku věnovat pouze výše uvedené otázce, týkající se vymezení předmětu daně silniční. V této souvislosti se nabízí otázka, zda je vymezení předmětu daně silniční ve vazbě na vozidla určená k přepravě nákladů s největší povolenou hmotností formulováno dostatečně jednoznačně. Co přinesly tyto nové judikáty a nakolik se podařilo více vyjasnit současnou právní úpravu?
Vydáno: 11. 12. 2016
  • Článek
Kdy platit a kdy podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2016? JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM S blížícím se koncem roku se neúprosně blíží také termín pro podání...
Vydáno: 01. 12. 2016
  • Článek
JUDr. Zdeňka Tesařová LLM Daňové přiznání k dani silniční za rok 2016 Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční se blíží, proto si na praktickém příkladu ukážeme, jak...
Vydáno: 24. 11. 2016
Zaměstnavatel vyslal zaměstnance na pracovní cestu. Určeným dopravním prostředkem byl autobus, ale na žádost zaměstnance zaměstnavatel souhlasil s použitím osobního automobilu zaměstnance. Náhrada jízdních výdajů bude vyplacena ve výši jízdného autobusem dle zákoníku práce - § 157 odst. 2. Musí být v tomto případě uhrazena silniční daň za vozidlo zaměstnance, kterému jinak daňová povinnost k silniční dani nevznikla?
Vydáno: 07. 10. 2016
V důsledku digitalizace katastrálních map se po 18 letech našel pozemek, který vlastnila babička. Otevřelo se dědické řízení a tento pozemek zdědí tři dědicové. Paní notářka nám sdělila, že se vše musí projednávat, jako by to bylo před těmi 18 lety - musíme platit zpětně daň z nemovitosti, když jsme vlastně celých 18 let pozemek nevlastnili? V případě, že ano, v jaké asi výši, a budeme platit i nějaké penále? Další otázka je, zda v roce 1998 se platila nějaká dědická daň a po případě kolik procent z děděného majetku. Přímý dědic - syn - předemřel, a proto přechází dědictví na jeho dvě dcery, a druhá přímá dědička - dcera - se dědictví zřekla, a proto také přechází její díl na jejího potomka - dceru. 
Vydáno: 07. 10. 2016