Legislativní novinky s komentářem - Nejen o povinnosti změny názvu neziskové organizace

Vydáno: 4 minuty čtení

Nejen o povinnosti změny názvu neziskové organizace Opětovně se vracíme k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku (dále jen „NOZ“), jelikož čas neúprosně ubíhá a NOZ koncem tohoto roku dovrší druhý rok své účinnosti, což přináší určité důsledky, které bychom opomíjet. Nejen, že po dvou letech bychom NOZ po dvou letech účinnosti pomalu mohli přestat označovat jako „nový“, ale zejména bychom měli věnovat pozornost přechodným ustanovením, konkrétně ustanovení § 3042 NOZ , z nějž vyplývá povinnost všech právnických osob, tedy i neziskových organizací, přizpůsobit svůj název požadavkům stanovených NOZ .

Legislativní novinky s komentářem
JUDr.
Lucie
Miškovská,
JUDr.
Jan
Šafra,
LL. M.