Jan Šafra

 • Článek
Návrh zákona o prokazování původu majetku V Poslanecké sněmovně se v prvním čtení projednává vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, mediálně známý jako zákon o prokazování původu majetku. Předmětem návrhu je v části první začlenění nových ustanovení § 38x až § 38ze do zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), v části druhé pak změna § 227 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník , ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve zpřísnění postihu za trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, kdy dochází ke zvýšení horní hranice trestu odnětí svobody až na tři léta a nově je zaveden i peněžitý trest. Tento článek jednak stručně pojednává o historických snahách legislativně zakotvit povinnost prokazovat výši a původ majetku v České republice, a dále se zaměřuje na změny, které by přineslo případné schválení návrhu zákona o prokazování původu majetku.
 • Článek
Nejen o povinnosti změny názvu neziskové organizace Opětovně se vracíme k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku (dále jen „NOZ“), jelikož čas neúprosně ubíhá a NOZ koncem tohoto roku dovrší druhý rok své účinnosti, což přináší určité důsledky, které bychom opomíjet. Nejen, že po dvou letech bychom NOZ po dvou letech účinnosti pomalu mohli přestat označovat jako „nový“, ale zejména bychom měli věnovat pozornost přechodným ustanovením, konkrétně ustanovení § 3042 NOZ , z nějž vyplývá povinnost všech právnických osob, tedy i neziskových organizací, přizpůsobit svůj název požadavkům stanovených NOZ .
Vydáno: 26. 11. 2015
 • Článek
Legislativní novinky s komentářem JUDr. Jan Šafra Ph.D. Petra Machová Změny v oblasti reklamy Je tomu více než měsíc, konkrétně od 17.8.2015, kdy nabyla účinnosti novela, kterou se mění...
Vydáno: 01. 10. 2015
 • Článek
Postižení majetku ve společném jmění manželů výkonem rozhodnutí po novele občanského soudního a exekučního řádu
Vydáno: 03. 09. 2015
 • Článek
Legislativní novinky s komentářem JUDr. Jan Šafra, LL. M., Mgr. Kateřina Zemanová Zákon o plošné minimální mzdě v Německu - kdy platí i pro české zaměstnavatele? S účinností od...
Vydáno: 04. 06. 2015
 • Článek
Legislativní novinky s komentářem JUDr. Jan Šafra LL. M. Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: ochrana životního prostředí nebo zbytečné omezování investic? Dne 1.4.2015 nabyla účinnosti novela...
Vydáno: 29. 04. 2015
 • Článek
Legislativní novinky s komentářem JUDr. Jan Šafra, LL. M. Novelizace zákona o soudních poplatcích 1)Novela zákona o soudních poplatcích, která vstoupila v účinnost dne 29. prosince 2014, přinesla řadu...
Vydáno: 30. 03. 2015
 • Článek
Legislativní novinky s komentářem Mgr. Kateřina Zemanová JUDr. Jan Šafra, LL. M. Odstoupení od konkurenční doložky v pracovním právu Konkurenční doložka je smluvním institutem pracovního práva, který omezuje takovou...
Vydáno: 02. 02. 2015
 • Článek
Legislativní novinky s komentářem JUDr. Jan Šafra LL. M. Členství v orgánu právnické osoby V rámci rekodifikace soukromého práva doznala od 1.1.2014 významných změn jak úprava podmínek pro vznik...
Vydáno: 26. 11. 2014
 • Článek
Legislativní novinky s komentářem Mgr. Kateřina Zemanová JUDr. Jan Šafra LL. M. Novinky ve spotřebitelském právu a odstoupení spotřebitele od smlouvy Nový občanský zákoník přinesl kromě jiného změny v...
Vydáno: 29. 10. 2014
 • Článek
Legislativní novinky s komentářem JUDr. Jan Šafra LL.M. Nebytové prostory a jejich nájem podle NOZ 1)NOZ přinesl s účinností od 1.1.2014 změny mimo jiné i v oblasti nájmu nebytových...
Vydáno: 02. 10. 2014
 • Článek
Legislativní novinky s komentářem JUDr. Jan Šafra, LL. M. Problém souběhu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace s pracovním poměrem Rekodifikace soukromého práva účinná od 1.1.2014 přinesla mimo jiné...
Vydáno: 03. 09. 2014
 • Článek
S účinností od 1.1.2014 došlo ke změnám v právní úpravě daně darovací. Daň darovací je nově označena jako bezúplatný příjem1) a je spolu s ostatními zdanitelnými příjmy upravena ZDP 2). Zásadní změnou je stanovení jednotné sazby daně darovací. Dále došlo ke změnám podmínek osvobození od daně darovací. Cílem tohoto článku je shrnutí hlavních změn, kterých doznala právní úprava daně darovací s účinností od 1.1.2014.
Vydáno: 04. 06. 2014
 • Článek
V souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ“) doznala i úprava odpovědnosti za škodu na odložených věcech nemalých změn. V tomto článku bych ráda věnovala krátkou pozornost této problematice a nejvýznamnějším změnám, které s sebou nová právní úprava přinesla.
Vydáno: 30. 04. 2014
 • Článek
Legislativní novinky s komentářem JUDr. Jan Šafra LL. M. Mgr. Michal Šušák Nová úprava pro srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě a další změny výše nájemného Územní samosprávné celky...
Vydáno: 03. 03. 2014
 • Článek
Legislativní novinky s komentářem Mgr. Kateřina Zemanová JUDr. Jan Šafra LL. M. Orgány nadace dle nového občanského zákoníku Rekodifikace soukromého práva s sebou přinesla mimo jiné i rozsáhlé změny...
Vydáno: 06. 02. 2014
 • Článek
Legislativní novinky s komentářem Mgr. Pavel Matějus JUDr. Jan Šafra K nadacím podle nového občanského zákoníku V souvislosti s procesem soukromoprávní rekodifikace, který bude završen vstupem nového občanského zákoníku,...
Vydáno: 30. 10. 2013