Daň z nemovitých věcí

Vydáno: 23 minut čtení

Konec kalendářního roku zpravidla přináší nutnost věnovat zvýšenou pozornost nejenom účetní oblasti, ale i oblasti daňové. Jednou z daní, která nás zajímá vždy na přelomu kalendářního roku, je daň z nemovitých věcí, která je upravena zákonem č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV “). Příspěvek bude vzhledem k zaměření tohoto periodika věnován úpravě této daně ve vztahu k neziskovým subjektům.

Daň z nemovitých věcí
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Shrnutí novinek
Na úvod poznamenejme, že v roce 2015 byl ZDNV novelizován dvakrát, a to zákonem č. 23/2015 Sb., který novelizoval pouze ZDNV, a dále zákonem č. 84/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 84/2015 Sb.“).
Změny provedené zákonem č. 23/2015 Sb.
Změny, které přinesl zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 23/2015 Sb.“), nabývají účinnosti k 1.1.2016, výjimkou je pouze nové ustanovení § 15a ZDNV upravující pokutu za opožděné tvrzení daně, tato úprava nabývá účinnosti dnem vyhlášení této novely, tedy 5.2.2015. Stručně uveďme, že v případě § 15a ZDNV se jedná se o speciální úpravu vůči § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a jedná se o vymezení případů, kdy povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně poplatníkovi nevzniká. Jedná se o případy, kdy poplatník:
-
podá opožděně daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je posledně známá,
-
poplatník ale nebyl dosud správcem daně vyzván k tomuto podání,
-
daňové přiznání je skutečně podáno, byť opožděně, tedy po lhůtě.
Pokud jsou tyto podmínky splněny všechny současně, bude možné aplikovat § 15a ZDNV, a vyhnout se tak úhradě této pokuty.
Příklad
Předpokládejme, že poplatník vlastnil v územním obvodu příslušného správce daně dva pozemky, v průběhu roku 2015