Změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2015

Vydáno: 12 minut čtení

V následujícím textu se zaměříme především na změny v zákonech č. 592/1992 Sb. 1) a 48/1997 Sb. 2), ke kterým dochází ve zdravotním pojištění s účinností od 1.1.2015.

Změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2015
Ing.
Antonín
Daněk
 
Vyměřovací základ zaměstnance
Podle § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. je vyměřovacím základem zaměstnance úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle ZDP3) a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro tyto účely rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci, nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru, anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.
Příjmům, které podléhají dani z příjmů, se od 1.1.2015 kladou na roveň též příjmy, které by této dani podléhaly, pokud by byl příjem zdaňován v České republice. Toto pravidlo se uplatní především v případech, kdy se příjem podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění nezdaňuje podle právních předpisů platných v České republice, ale příslušný zaměstnanec je účasten zdravotního pojištění v České republice a zaměstnavatel proto podle koordinačních pravidel EU odvádí pojistné na zdravotním pojištění podle českých právních předpisů. Stejný postup se uplatňuje již při stanovení vyměřovacího základu zaměstnance podle § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Touto formulací je rovněž vypuštěno osvobození náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některým státním orgánům a soudcům podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, které bylo účinné v letech 2013 a 2014.
 
Plnění nezahrnovaná do vyměřovacího základu zaměstnance
Výčet těchto plnění je uveden v § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. a s účinností od 1.1.2015 je znění tohoto ustanovení následující:
Vyměřovací základ zaměstnance se podle odst. 1 snižuje o:
a)
náhradu škody podle zákoníku práce4) a právních předpisů upravujících služební poměry,
b)
odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů,
c)
věrnostní přídavek horníků,
d)
plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání,
e)
jednorázovou sociální výpomoc poskytnutou zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události.
Na rozdíl od předcházejícího odst. 1 upravený § 3 odst. 2 taxativně vyjmenovává plnění, ze kterých se pojistné na zdravotní pojištění neodvádí. Kromě drobné terminologické změny v úvodu tohoto odstavce obsahuje toto zákonné ustanovení pozměněný výčet plnění, která snižují vyměřovací základ zaměstnance. Ve srovnání s právní úpravou platnou do konce roku 2014:
-
se v písm. a) doplňuje, že do vyměřovacího základu zaměstnance se - mimo náhrady škody podle zákoníku práce - nezahrnuje ani náhrada škody podle právních předpisů upravujících služební poměry,
-
je zcela vypuštěno dosavadní písm. d), takže do vyměřovacího základu zaměstnance se započte i každá odměna vyplacená podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, zda vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu mělo či nemělo souvislost s výkonem zaměstnání.
 
Příjmy zúčtované po skončení zaměstnání
Podle § 3 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. platí, že pro stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, kterému byly zúčtovány příjmy po skončení zaměstnání, se použijí v § 3 odst. 1 a 2 obdobně. To znamená, že z příjmů zúčtovaných po skončení zaměstnání se pojistné buď odvede (jedná-li se o příjmy podle § 3 odst. 1) nebo neodvede (pokud se jedná o příjmy podle § 3 odst. 2).
 
Neplacené volno a neomluvená absence
Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,5) mění v části jedenácté zcela zásadním způsobem problematiku placení pojistného v případě neplaceného volna poskytnutého zaměstnanci, nebo při vykázané neomluvené absenci.
Do konce roku 2014 platilo, že neplacené volno (pracovní volno bez náhrady příjmu) a neomluvená absence zakládaly povinnost zaměstnavatele odvést pojistné. V tomto směru bylo výjimkou pouze neodvádění pojistného z neplaceného volna v případě osob nebo situací vyjmenovaných v § 3 odst. 5 písm. a)-c) zákona č. 592/1992 Sb., kdy se například jednalo o osoby, za které platí pojistné stát. Mimoto ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. dávalo zaměstnavateli možnost uzavřít se zaměstnancem písemnou smlouvu ve věci úhrady dvou třetin pojistného zaměstnavatelem standardně hrazeného v případě neplaceného volna v tom smyslu, že tyto dvě třetiny mohl buď zcela, nebo zčásti uhradit zaměstnanec. Naopak v případě vykázané neomluvené absence platil veškeré pojistné zaměstnanec (prostřednictvím zaměstnavatele), zde žádné výjimky nebyly.
S účinností od 1.1.2015 jsou zrušena ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb. a § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. v podobě platné do konce roku 2014. Tato skutečnost mimo jiné znamená, že se z obecného pohledu nově neplatí pojistné z neplaceného volna a ani při neomluvené absenci, avšak zaměstnavatel musí zabezpečit dodržení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance, resp. jeho poměrné části tehdy, pokud pro zaměstnance (a zaměstnavatele) povinné minimum ve zdravotním pojištění platí.
Naopak, nemusí-li být zákonné minimum u zaměstnance dodrženo (§ 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb.), pak se v případě neplaceného volna nebo neomluvené absence k zákonnému minimu nepřihlíží a vyměřovacím základem je buď:
-
dosažený příjem (od data 1.1.2015 i nižší než 9 200 Kč), nebo
-
není odvedeno žádné pojistné - například v případě trvání neplaceného volna po celý kalendářní měsíc třeba u poživatele některého z důchodů.
 
Příjem vyplácený v cizí měně
Pokud je zaměstnanci dle § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb. vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu způsobem stanoveným ZDP. Zaměstnavatel je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného kurz, který použil.
 
Pracovní vztah uzavřený podle cizích právních předpisů a pojistné
Vyměřovacím základem pojistného u pracovníka v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů je úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem v souvislosti s tímto pracovním vztahem, a to ve výši, ve které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmů fyzických osob podle ZDP, s výjimkou:
-
příjmů, které tomuto pracovníkovi nahrazují výdaje jím za zaměstnavatele vynaložené v souvislosti s tímto pracovním vztahem,
-
škodou vzniklou v souvislosti s tímto pracovním vztahem a
-
Touto změnou dochází k odstranění určité diskriminace u těchto pracovněprávních vztahů, neboť ve znění účinném do konce roku 2014 se z plnění vyjmenovaných v § 3 odst. 2 nezahrnovaly do vyměřovacího základu pouze:
-
jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,
-
plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání. Podotýkám, že i v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů platí ustanovení o minimálním vyměřovacím základu zaměstnance.
 
Maximální vyměřovací základ
Důležitá změna účinná od 1.1.2015 spočívá ve skutečnosti, že příslušná ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu jsou v zákoně č. 592/1992 Sb. v § 3 a 3a vypuštěna (včetně zrušení § 3d), což znamená, že „strop“ při odvodu pojistného není nadále určen. Naposledy bylo pojistné do stanovené výše maxima odváděno ve zdravotním pojištění v roce 2012.
V roce 2015 tak budou zdravotní pojišťovny s ohledem na promlčecí dobu řešit případně podané žádosti zaměstnance o vrácení přeplatku na pojistném z titulu překročení maximálního vyměřovacího základu, který vznikl v některém z roků 2010-2012. Nárok na vrácení přeplatku za roky 2008 a 2009 je v roce 2015 již promlčen.
S účinností od 1.1.2015 je tak ve zdravotním pojištění maximální vyměřovací základ v komplexní podobě zrušen.
 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Pro vznik zaměstnání podle zdravotního pojištění nebyla do konce roku 2014 právní opora pro sčítání více příjmů na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele. Novelizované ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. upravuje body 3 a 5 v tom smyslu, že s účinností od 1.1.2015 se pro účely zdravotního pojištění považuje za zaměstnance fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle ZDP, s výjimkou:
-
Osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (tzv. započitatelný příjem). Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.
-
Osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu. Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.
Z uvedeného vyplývá, že v rozhodném období kalendářního měsíce zaměstnání ve zdravotním pojištění vzniká a povinnost zaměstnavatele přihlásit osobu jako zaměstnance u zdravotní pojišťovny včetně odvodu pojistného podle zákona platí i tehdy, pokud u jednoho zaměstnavatele:
-
převýší úhrn příjmů u více dohod o provedení práce 10 000 Kč, nebo
-
činí úhrn příjmů u více dohod o pracovní činnosti alespoň 2 500 Kč.
Do konce roku 2014 nebyly ve zdravotním pojištění legislativně upraveny příjmy zúčtované zaměstnanci po skončení některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nicméně při jejich posuzování se výkladově postupovalo obdobně jako u sociálního pojištění. Proto novelizovaná úprava rovněž obsahuje způsob nakládání s příjmy, které pojištěnci plynou po skončení dohody nebo dohodách o provedení práce, resp. o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele. Ty jsou považovány za příjmy zúčtované do kalendářního měsíce, v němž dohoda nebo dohody skončily.
 
Rozšíření kategorie osob, za které platí pojistné stát
S účinností od 1.1.2015 jsou „státními pojištěnci“ manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě 6 nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5, nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby.
1) zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
2) zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3) zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
4) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
5) Ustanovení částí patnácté až osmnácté nabývají účinnosti 31.12.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2015.