Lhůty

Vydáno: 15 minut čtení

Lhůty při správě daní jsou upraveny v DŘ 1), další lhůty jsou pak řešeny přímo v konkrétních (hmotně právních) daňových zákonech, jako je ZDP 2), ZDPH 3), zákon o dani silniční 4) apod. V tomto článku se zabýváme obecně lhůtami při správě daní, v poslední části příspěvku uvádíme některá specifika pro neziskové organizace, resp. pro veřejně prospěšné poplatníky.

Lhůty
Ing.
Irena
Fučíková
Lhůty podle
Lhůty při správě daní jsou upraveny v Hlavě II daňového řádu v § 32-38. Některé konkrétní lhůty jsou stanoveny zákony, ale tam kde lhůty stanoveny nejsou a pokud je jejich stanovení nutné, určí je správce daně. Bez stanovení lhůty se dost dobře nedá uložená povinnost vymáhat.
 
Délka lhůty
Lhůta kratší než 8 dnů může být stanovena jen zcela výjimečně pro jednoduché úkony a ve zvlášť naléhavých případech. Lhůta kratší než jeden den nemůže být bez souhlasu toho, komu je stanovena, stanovena vůbec. V praxi je lhůta kratší než 8 dní ojedinělá.
 
Poučení a odůvodnění
Ke každé stanovené lhůtě musí být připojeno poučení, které musí obsahovat důsledky nedodržení této lhůty. U lhůty kratší než 8 dnů musí být vždy uvedeno odůvodnění její délky.
 
Počítání lhůt
Lhůty mohou být stanoveny podle dnů, týdnů, měsíců nebo let. Pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
-
Lhůta podle dní - začíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty (např. doručení rozhodnutí).
Příklad
Ve výzvě byla stanovena lhůta 8 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva byla doručena otevřením datové zprávy v datové schránce dne 5.12.2014, poslední den lhůty by vycházel na datu